Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś porozumienie ws. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Tekst kompromisowy, wypracowany wspólnie przez Parlament Europejski, Radę UE oraz Komisję Europejską, poprawi ochronę praw pracowników delegowanych oraz zapewni firmom jasność prawną umożliwiając im korzystanie ze Wspólnego Rynku.

Dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów mających w przyszłości usprawnić i poprawić delegowanie pracowników w ramach UE, tj. jasno zdefiniowane elementy, które mają służyć organom kontrolnym we wszystkich krajach UE do oceny legalności delegowania. Państwa członkowskie stworzą jedną narodową, oficjalną stronę internetową, na której znajdą się informacje na temat warunków zatrudnienia obowiązujących na ich terytorium oraz wskażą instytucje, do których zarówno pracownicy jak i pracodawcy będą mogli zwrócić się z prośbą o informacje. Kraje będą musiały także zapewnić pracownikom możliwość ubiegania się o zwrot należności z tytułu np. zaległego wynagrodzenia oraz składania skarg wobec nieuczciwych pracodawców. W sektorze budownictwa pracownicy zostaną dodatkowo objęci mechanizmem odpowiedzialności solidarnej. Poprawie ulegnie także współpraca pomiędzy krajami członkowskimi, między innymi dzięki szerokiemu zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Państwa będą także zobowiązane do uznawania kar finansowych i grzywien nałożonych na przedsiębiorcę w innymi kraju UE.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem państwa będą miały nadal swobodę w doborze środków kontrolnych stosowanych wobec zagranicznych usługodawców, ale pod warunkiem, że instrumenty te będą uzasadnione i proporcjonalne. Dodatkowo kraje będą zobowiązane poinformować Komisję o podjętych środkach kontrolnych, a ta będzie zobowiązana do sprawdzenia ich zgodności z prawem UE. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mieli pewność, że kontrole nie będą nieuzasadnione i nadmierne. Do tej pory kraje miały całkowitą swobodę w doborze środków kontrolnych, co w konsekwencji skutkowało brakiem jasności prawnej a także możliwością stosowania instrumentów protekcjonistycznych.

Rocznie w ramach Unii Europejskiej delegowanych jest około miliona pracowników. Najwięcej z nich, bo około 230 tysięcy pochodzi z Polski, w podobnej skali pracowników delegują Niemcy i Francja. Delegowanie odbywa się na zasadach ustalonych przez dyrektywę z 1996 roku dotyczącą delegowania pracowników. Dyrektywa wdrożeniowa ma za zadanie poprawić implementację i egzekwowanie dyrektywy podstawowej z 1996 roku. Od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw UE państwa będą miały dwa lata na implementację zapisów dyrektywy.