Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 listopada 2012, 14:45

Ude­rza­ją­ca w in­te­res Pol­ski po­praw­ka wzy­wa­ją­ca do mo­ra­to­rium na sto­so­wa­nie w wy­do­by­ciu ga­zu kon­tro­wer­syj­nej tech­no­lo­gii szcze­li­no­wa­nia hy­drau­licz­ne­go zo­sta­ła zgło­szo­na przez le­wi­co­wych eu­ro­de­pu­to­wa­nych (zie­lo­nych, ko­mu­ni­stów oraz część so­cja­li­stów). Mia­ła wejść do ra­por­tu o eko­lo­gicz­nych skut­kach wy­do­by­cia ga­zu łup­ko­we­go au­tor­stwa eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go PO Bo­gu­sła­wa So­ni­ka. Zo­sta­ła jed­nak od­rzu­co­na w śro­dę przez 391 eu­ro­de­pu­to­wa­nych. Za jej przy­ję­ciem by­ły 262 oso­by. Prze­szedł na­to­miast ra­port So­ni­ka oraz spra­woz­da­nie grec­kiej eu­ro­de­pu­to­wa­nej Ni­ki Tza­ve­li do­ty­czą­ce eko­no­micz­nych aspek­tów wy­do­by­cia ga­zu nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go.

Czytaj więcej:

Źródło: Rzeczpospolita, 21. listopada 2012