Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

4 lipca 2012, 09:15

Vue_des_batiments_du_pe-59

Umowa handlowa o zwalczaniu obrotu towarami podrobionymi (ACTA), doczekała się dzisiaj ostatecznego rozwiązania. PE ogromną większością głosów odrzucił kontrowersyjną umowę. Za jej przyjęciem było tylko 39. deputowanych, przeciw 478., 165. posłów wstrzymało się od głosu.

– Głosowałem przeciwko ACTA, ponieważ umowa ta ogranicza prawo wolności obywatelskiej jednostki. Jest ona niezgodna z unijną Kartą Praw Podstawowych. Ponadto ACTA to zdecydowanie zbyt drastyczna metoda egzekwowania praw własności, pomijając prawo do wolności w sieci – argumentował swoje stanowisko Bogusław Sonik. W wyjaśnieniu do dzisiejszego głosowania zaapelował „o zrównoważoną politykę bezpieczeństwa praw autorskich oraz zwalczanie handlu podrabianymi towarami” ale ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawo do swobody obywatelskiej.

Odstąpienie od porozumienia, zgodnie z przeprowadzonym 2 tygodnie temu głosowaniem, rekomendowała parlamentarna Komisja Handlu (INTA). W uzasadnieniu do tego zalecenia komisja zgodziła się ze sprawozdawcą Davidem Martinem, że tekst umowy nie jest wystarczająco precyzyjny, w szczególności jeśli chodzi o możliwość nakładania indywidualnych kar, definicję pojęcia „skali handlowej”, rolę dostawców usług internetowych i możliwości wstrzymywania tranzytu leków generycznych. Jak podkreśla się w tekście rekomendacji „umowy międzynarodowe obejmujące jakikolwiek aspekt sankcji karnych, działalności w internecie lub własności intelektualnej muszą wyraźnie określać swój zakres i sposób ochrony swobód indywidualnych, aby nie prowadziły do niezamierzonych interpretacji zawartych w nich przepisów.” Wcześniej podobne stanowisko zaprezentowały Komisje opiniodawcze: Prawna (JURI), Przemysłu (ITRE) oraz Praw Obywatelskich (LIBE) oraz Rozwoju (DEVE).

W dzisiejszym głosowaniu PE odrzucił również wniosek by wstrzymać się z decyzją do czasu werdyktu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności ACTA z prawami podstawowymi. Po orzeczeniu ETS Komisja Europejska zdecyduje jak mogłaby wyglądać renegocjacja tego dokumentu.

Krytyka Parlamentu Europejskiego wobec ACTA miała jednak miejsce już w marcu 2010 roku – oto krótka historia:

Jeszcze w 2009 i 2010 roku PE przyjął 3 rezolucje, w których domagano się większej przejrzystości i większego zaangażowania posłów w negocjacje:

Zgodnie z tzw. „procedurą zgody” w lutym br. Parlament Europejski rozpoczął pierwszą wymianę poglądów w wiodącej dla sprawy Komisji Handlu – przebieg prac:

 Więcej o umowie handlowej ACTA: