Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Więcej niezapowiedzianych, opartych na ocenie ryzyka kontroli, surowsze kary, minimalizacja czasu transportu, transport mięsa lub tusz zamiast żywych zwierząt, nowe technologie poprawiające egzekwowanie przepisów- to główne postulaty przyjętej w Strasburgu rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej ochrony przewożonych zwierząt.

Dokument przyjęto 411 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 110 wstrzymujących się. Posłowie ponowili apel z 2012 roku o zdecydowane i jednolite we wszystkich krajach egzekwowanie unijnych przepisów z 2005 roku dotyczących ochrony przewożonych zwierząt. Przyjęty dokument wskazuje, że Komisja Europejska powinna nakładać kary na państwa członkowskie, które nie stosują przepisów. Kraje członkowskie powinny ścigać naruszenia stosując skuteczne kary, a nawet konfiskatę pojazdów i obowiązkowe przekwalifikowanie personelu.

Ponadto nowoczesne technologie mają poprawić egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym systemy geolokalizacji do monitorowania aktualnej lokalizacji zwierząt i czasu trwania podróży oraz systemu przesyłania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami wyjazdu i przyjazdu. Urzędnicy poświadczający wypełnione niezgodnie z prawdą dzienniki przewozu mają być surowo karani. Dodatkowo Parlament domaga się opracowania nowej strategii dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024 i jasnego zdefiniowania kryteriów uzasadniających potrzebę transportu.

Władze krajowe powinny:

Jeśli normy dotyczące transportu zwierząt w państwach spoza UE nie są dostosowane do norm unijnych lub ich wdrożenie niewystarczające, wtedy eksport powinien podlegać umowom dwustronnym, które znosiłyby różnice w traktowaniu zwierza w UE i poza nią. W przypadku braku porozumienia, należy wstrzymać współpracę.

Warto wspomnieć, że rezolucja zaleca stworzenie komisji śledczej do spraw dobrostanu zwierząt przewożonych w UE i eksportowanych za granicę na początku następnej kadencji Parlamentu. Komisja powinna odpowiednio zbadać zgłaszane przypadki złego traktowania transportowanych zwierząt oraz brak egzekwowania obowiązujących przepisów.