Więcej niezapowiedzianych, opartych na ocenie ryzyka kontroli, surowsze kary, minimalizacja czasu transportu, transport mięsa lub tusz zamiast żywych zwierząt, nowe technologie poprawiające egzekwowanie przepisów- to główne postulaty przyjętej w Strasburgu rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej ochrony przewożonych zwierząt.

Dokument przyjęto 411 głosami za, przy 43 głosach przeciw i 110 wstrzymujących się. Posłowie ponowili apel z 2012 roku o zdecydowane i jednolite we wszystkich krajach egzekwowanie unijnych przepisów z 2005 roku dotyczących ochrony przewożonych zwierząt. Przyjęty dokument wskazuje, że Komisja Europejska powinna nakładać kary na państwa członkowskie, które nie stosują przepisów. Kraje członkowskie powinny ścigać naruszenia stosując skuteczne kary, a nawet konfiskatę pojazdów i obowiązkowe przekwalifikowanie personelu.

Ponadto nowoczesne technologie mają poprawić egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym systemy geolokalizacji do monitorowania aktualnej lokalizacji zwierząt i czasu trwania podróży oraz systemu przesyłania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym pomiędzy punktami wyjazdu i przyjazdu. Urzędnicy poświadczający wypełnione niezgodnie z prawdą dzienniki przewozu mają być surowo karani. Dodatkowo Parlament domaga się opracowania nowej strategii dobrostanu zwierząt na lata 2020-2024 i jasnego zdefiniowania kryteriów uzasadniających potrzebę transportu.

Władze krajowe powinny:

Jeśli normy dotyczące transportu zwierząt w państwach spoza UE nie są dostosowane do norm unijnych lub ich wdrożenie niewystarczające, wtedy eksport powinien podlegać umowom dwustronnym, które znosiłyby różnice w traktowaniu zwierza w UE i poza nią. W przypadku braku porozumienia, należy wstrzymać współpracę.

Warto wspomnieć, że rezolucja zaleca stworzenie komisji śledczej do spraw dobrostanu zwierząt przewożonych w UE i eksportowanych za granicę na początku następnej kadencji Parlamentu. Komisja powinna odpowiednio zbadać zgłaszane przypadki złego traktowania transportowanych zwierząt oraz brak egzekwowania obowiązujących przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *