Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 – 6.03.2014r. -tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznychPoziome3Parlament Europejski, BrukselaW tym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbywać się będą posiedzenia komisji parlamentarnych. Jak co tydzień zapraszamy do śledzenia obrad na żywo na stronie internetowej PE. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi agendami:Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON) – 3. marca Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi przedstawi stanowisko EBC w sprawie sytuacji gospodarczej i monetarnej podczas ostatniego dialogu walutowego z Komisją Gospodarczą i Monetarną. Draghi jako Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, zainicjuje również rozmowy z Komisją Europejską.Sprawy Zagraniczne (AFET) – 3. marca Komisja Spraw Zagranicznych zagłosuje w sprawie sprawozdania z postępów, jakie dokonała Turcja na drodze akcesji do UE.  Poprowadzi także debatę z Hugues Mingarelli, Dyrektorem Zarządzającym Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ds. Bliskiego Wschodu i południowego sąsiedztwa.Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (IMCO) – 3. marca Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów będzie głosować nad sprawozdaniem nielegislacyjnym w sprawie ochrony konsumentów w zakresie usług użyteczności publicznej. Zgłoszone poprawki kładą nacisk na wagę usług użyteczności publicznej i znaczenie ochrony praw konsumentów, mając na uwadze istniejące już prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne i pocztowe. Komisja w swoim raporcie, podkreśla także znaczenie kompetencji państw członkowskich i ich rolę w egzekwowaniu przepisów.Sprawy Zagraniczne (AFET),    Rozwój (DEVE) – 3. marca Komisja Rozwoju przeprowadzi głosowanie nad wynikiem negocjacji z Radą w sprawie uznania roku 2015 za „Europejski Rok na rzecz Rozwoju”. Będzie również głosować nad sprawozdaniem nielegislacyjnym w sprawie dzieci – żołnierzy, polityki spójności na rzecz rozwoju, rezolucją w sprawie  pomocy dla Konga oraz wspólnej opinii, jaka ma zostać przedstawiona przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych, omówione zostaną również przygotowania do szczytu UE – Afryka.W tym tygodniu:STOP przemocy wobec kobiet Komisja ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia organizuje spotkanie międzyparlamentarne w sprawie wyzwań związanych z zapobieganiem przemocy wobec kobiet.Dyskusja będzie dotyczyła przepisów na poziomie krajowym, jak również środków, jakie należy podjąć na poziomie unijnym. Spotkanie z przedstawicielami parlamentów krajowym odbędzie się 5 marca. W dniach 4-5 marca Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego organizuje ponadto seminarium dla dziennikarzy, w celu omówienia kwestii równouprawnienia płci przed Wyborami Europejskimi 2014.EPL wybierze swojego kandydata na przewodniczącego KEW dniach 6-7 marca 2014 odbędzie się Kongres EPL w Dublinie, w którym udział wezmą członkowie partii ex officio (m.in. Komisarze, europosłowie EPL, przedstawiciele rządów państw członkowskich z partii EPL) oraz delegaci partii członkowskich EPL.W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele partii członkowskich spoza UE – m.in. Julia Tymoszenko. Podczas Kongresu wyłoniony zostanie kandydat EPL na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej (ogłoszenie w piątek o godz. 12:55).Wydarzyło się:Parlament Europejski za otwarciem drzwi UE UkrainieParlament Europejski przyjął 27. lutego rezolucję nt Ukrainy, w której potwierdza gotowość Unii do podpisania umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z Ukrainą jeśli tylko obecny kryzys zostanie rozwiązany, a nowe władze wykażą zainteresowanie poważną perspektywą europejską. W rezolucji zostało podkreślone, iż artykuł 49 Traktatu ma zastosowanie do wszystkich państw Europy, w tym Ukrainy, która może ubiegać się o członkostwo w UE pod warunkiem, że wypełni zasady demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i mniejszości i zapewni państwo prawa.Posłowie zdecydowaną większością przegłosowali poprawkę zgłoszoną przez Jacka Saryusza-Wolskiego, w której potwierdzono gotowość do podpisania umowy stowarzyszeniowej i umowy o wolnym handlu z Ukrainą. Warunkiem jest rozwiązanie obecnego kryzysu i wyrażenie przez nowe władze zainteresowania perspektywą europejską.Więcej >Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził dyrektywę tytoniową250x250Cienkie papierosy pozostaną dostępne na rynku, mentole objęte zostały, w sumie, 6 letnim okresem przejściowym i znikną z rynku dopiero w 2020 roku. Ostrzeżenie zdrowotne obejmować będzie 65% powierzchni paczki papierosów. To część porozumienia międzyrządowego wokół dyrektywy tytoniowej, które  ostatecznie europosłowie zaakceptowali podczas głosowania plenarnego – 26. lutego. Zaostrzenie dyrektywy zaproponowała Komisja Europejska, która chciała zniechęcić do palenia przede wszystkim młodych ludzi. – Kompromis jest zrównoważonym stanowiskiem biorącym pod uwagę zarówno bezpieczeństwo konsumentów jak i swobodne funkcjonowanie przemysłu. Zmiany zaproponowane przez KE nie będą miały negatywnego wpływu na produkcję i zatrudnienie w branży tytoniowej o czym zostaliśmy poinformowani przez głównych producentów w kraju – skomentował Poseł Bogusław Sonik (PO).Sonik z wizytą w Nowym Sączu!S%c4%85cz%20-%2028%20iiW miniony piątek (28 lutego) Poseł Bogusław Sonik odbył wizytę w Nowym Sączu. Poseł wziął udział w Gali Przedsiębiorczości Powiatu Nowosądeckiego, odwiedził XVI Sądeckie Targi Uczelni Wyższych oraz spotkał się z młodzieżą w ramach projektu Święto Wolności pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.Podczas Gali Przedsiębiorczości zostały wręczone nagrody dla najlepszych sądeckich przedsiębiorców. Następnie odbyło się spotkanie z młodymi uczestnikami projektu Święto Wolności na którym rozmawiano m.in. postrzeganiu opozycji demokratycznej – w której działał Poseł Sonik – przez młode pokolenie.FOTOGALERIĘ z wizyty znajdą Państwo tutaj.Prywatni użytkownicy a prawa autorskieKomputer_european%20union%202012%20pe-ep_podpisaneUnijne prace w dziedzinie prawa autorskiego nabrały tempa. Tuż po niedawnym głosowaniu nad dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządu i udzielaniem licencji wieloterytorialnych, Parlament Europejski przyjął raport w sprawie tzw. private copying levies, czyli opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego.Dzięki szybkiemu internetowi praktycznie każdy może korzystać z muzyki czy książek elektronicznych, a wirtualna chmura, pozwala na przesyłanie plików pomiędzy kilkoma urządzeniami. Opłaty licencyjne istnieją w 23 z 28 państw członkowskich i stanowią metodę rekompensaty autorów za taką właśnie możliwość kopiowania ich utworów.Łatwiejsza konfiskata majątków pochodzących z przestępstwa w UEObowiązujące w całej UE przepisy, które ułatwią państwom członkowskim „zamrożenie” oraz konfiskatę majątków należących do przestępców, zostały przyjęte przez Parlament we wtorek. Obecnie, mniej niż 1% zasobów uzyskanych na drodze przestępstw, takich jak handel narkotykami, fałszerstwa, handel ludźmi lub przemyt broni, jest zabezpieczanych i konfiskowanych. Projekt przepisów, uzgodniony już nieformalnie z państwami członkowskimi, jest częścią szerszej strategii UE, przeciw oszustwom i korupcji.Więcej >Parlament mówi zdecydowane „nie” przemocy wobec kobietSalaplenarna2_european%20union%202012%20pe-epParlament Europejski powiedział  zdecydowane „nie” przemocy wobec kobiet apelując o wprowadzenie na szczeblu europejskim całościowej strategii mającej na celu zapobieżenie stosowania siły wobec kobiet i wzywając Komisję Europejską do przedstawienia prawnych rozwiązań w tej sprawie.Sprawozdanie apeluje do służby zdrowia, Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie działań w celu ukrócenia bezkarności kobietobójstwa oraz wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez ukrócenie bezkarności sprawców, zdezagregowanie gromadzenia danych oraz wzmocnienie potencjału prawnego i możliwości niesienia pomocy na szczeblu krajowym. Szacuje się, że jedynie co piąta kobieta, która padła ofiarą poważnego  przypadku użycia przemocy poinformowała o tym przedstawicieli służby zdrowia, opiekę społeczną lub służbę pomocy ofiarom. Przyjęty przez posłów raport apeluje także o przyśpieszenie działań przeciwko markom, które wykorzystują obraz młodych dziewcząt i kobiet, jako obiekty seksualne oraz do zintensyfikowania wysiłków  na rzecz zapobieżenia okaleczaniu kobiet. Roczny koszt, jaki UE poniosła z uwagi na przemoc na tle płciowym wo bec kobiet, jest szacowany na 228 mld euro, czyli około 1,8% PKB Unii.
boguslawsonik.pl