Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności dla Komisji Transportu i Turystyki.

15. listopada 2011

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bogusław Sonik

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności wzywa do wprowadzenia wiążącego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do sektora transportu do roku 2050.
Wzywa Komisję do opublikowania sprawozdania na temat opłacalnych działań mających na celu zmniejszenie emicji czarnego węgla spowodowanych przez transport oraz do przedstawienia propozycji działań, których skutkiem będzie szybkie łagodzenie zmian klimatu i dodatkowe korzyści zdrowotne.
Zwraca uwagę, że szczególnie w państwach członkowskich o dużej powierzchni odległości mogą btć bardzo duże, a populacja rozproszona; wzywa Komisję, aby w europejskim systemie transportu wzięła również pod uwagę potrzeby transportowe regionów peryferyjnych i słabo zaludnionych.