Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

12. czerwca 2006

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!

Dziękuję bardzo szanownej Pani Christa Klaβ za dobrą pracę.

Jako główne źródła zanieczyszczeń wód wymienia się niewłaściwy sposób prowadzenia gospodarstw rolnych, brak odpowiedniej jakości infrastruktury, sieci kanalizacji, oczyszczalni na obszarach wiejskich, a również kopalnia węgla brunatnego i kamiennego, kwestia przepływu wody z dużą ilością soli. Niewątpliwie dyrektywa w wersji opracowanej przez sprawozdawczynię przyczyni się znacząco do poprawy jakości wód w Unii Europejskiej. Poważny problem stanowi stosowanie nawozów organicznych w rolnictwie. W licznych gospodarstwach rolnych nawóz jest wywożony po zbiorze zbóż, a ziemia jest przeorana, gleba pozostaje, więc do wiosny przykryta śniegiem, a rozpuszczalne związki azotowe i fosforowe przedostają się w głąb gleby, stanowiąc źródło zanieczyszczeń wód podziemnych.

 Jeśli zatem ochrona wód podziemnych wymaga zmian metod stosowanych w rolnictwie czy w leśnictwie, co może spowodować zmniejszenie dochodu w tych sektorach, należy wprowadzić system udzielania specjalnej pomocy, która powinna zostać uwzględniona przy sporządzaniu planów rozwoju obszarów wiejskich w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej.

 Główny problem w związku z ochroną wód podziemnych tkwi jednak w naszej mentalności. Któż bowiem interesuje się tym, co nie jest widoczne i ukryte głęboko pod ziemią? Tak więc ważnym elementem w realizacji założeń dyrektywy musi stać się działalność edukacyjna.

Aby przeprowadzić „rewolucję mentalnościową” w społeczeństwie, konieczny jest aktywny udział. Doskonałym narzędziem realizacji takich celów mogą być inicjatywy europejskie takie jak: INTERREG III. Przykładowo projekt, który jest realizowany w jednym z polskich miast – projekt MAGIC, czyli zarządzanie zasobami wód podziemnych na terenach zanieczyszczonych przez przemysł. Projekt przewiduje zaangażowanie różnych grup społecznych, oprócz lokalnych samorządów również młodzież, przedsiębiorców. Są to działania wybiegające poza zapisy dyrektywy o ochronie wód gruntownych, ale przyczyniające się do realizacji jej głównych postulatów.