Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przegłosował pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę. Posłowie opowiedzieli się za dodatkową harmonizacją ustawodawstw krajowych przede wszystkim ze względu na coraz bardziej międzynarodowy, transgraniczny charakter praktyk przestępczych.

W skład pakietu wchodzi dyrektywa i rozporządzenie. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada m.in dodatkowe obowiązki w zakresie procedur oceny ryzyka i weryfikowania klientów. Nowe wymogi będą obowiązkowe m.in. dla instytucji finansowych, notariuszy, audytorów, wybranych podmiotów oferujących usługi hazardowe oraz przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji w gotówce o wartości powyżej 7500 euro. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć te obowiązki dodatkowo także na inne podmioty.

– Większość rozwiązań zaproponowanych w nowej dyrektywie jest już obecna w polskim prawie. Pewną nowością będzie wymóg stworzenia rejestrów osób prawnych (w tym m.in fundacji i trust’ów), które będą ujawniały tzw. beneficjentów rzeczywistych. Beneficjent rzeczywisty to ostateczny beneficjent działalności danej osoby prawnej lub podmiot ją kontrolujący. Za osobę taką uważana będzie m.in osoba fizyczna posiadająca, co najmniej 25% plus jedną akcję danego przedsiębiorstwa. Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków. Ukrycie środków pochodzących z nielegalnych źródeł będzie zdecydowanie trudniejsze. Dostępon-line do takich rejestrów poza instytucjami publicznymi będą mieli wszyscy zainteresowani, jednak po uprzedniej rejestracji – komentuje poseł Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

Drugą częścią pakietu jest rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nakłada ono na dostawców usług płatniczych obowiązek dołączania do przelewów precyzyjnych informacji o płatniku i odbiorcy, aby śledzenie transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, było bardziej skuteczne.

Oba wnioski zostały przyjęte bez zakończenia procedury pierwszego czytania i w dalszej kolejności trafią do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją Europejską.