Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W poniedziałek 16 grudnia odbyła się, w ramach komisji ENVI, dyskusja na temat projektu nowej dyrektywy zmieniającej zasady funkcjonowania obecnej decyzji ramowej w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami. Opiniodawcą z komisji ds. zdrowia publicznego (ENVI) jest Poseł Bogusław Sonik.

Zmiany w funkcjonowaniu obecnej decyzji ramowej są umotywowane nowymi substancjami psychoaktywnymi pojawiającymi się na rynku, szerzej znanymi w Polsce jako „dopalacze”. Środki te stanowią wielkie zagrożenie, szczególnie dla młodych ludzi, gdyż ich skład i działanie jest często nieznane, a dostęp relatywnie prosty.Argumentem za kontrolą tych substancji na poziomie unijnym jest swobodny przepływ towarów i ludzi wewnątrz UE. Regulacje w Polsce pokazały, że pomimo zamknięcia tzw. „smart shopów”, cały czas możliwy jest import „dopalaczy” z zagranicy, a w miejscowościach przygranicznych kwitnie handel tymi substancjami. W opinii Posła Sonika ustanowienie nowej dyrektywy obejmującej te niebezpieczne substancje przepisami prawa karnego jest konieczne. Poseł Sonik za słuszne uważa rozszerzenie obowiązującej decyzji ramowej w dziedzinie handlu narkotykami o nowe substancje psychoaktywne oraz uwzględnienie w definicji narkotyku nowych substancji psychoaktywnych stwarzających poważne zagrożenia dla zdrowia i ładu społecznego (w tym wzrost przestępczości). Z powodu dynamicznych zmian na rynku według Posła Sonika definicja ta powinna obejmować możliwe mieszanki jednej lub kilku wymienionych substancji.Prezentacja opinii spotkała się z pozytywnym odbiorem przedstawicieli Komisji Europejskiej. Do 7 stycznia Posłowie mogą składać poprawki do opinii Posła Sonika.