Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

13. czerwca 2012

Pani Przewodnicząca! Zmiana dyrektywy Seveso II to niezbędny krok ku skuteczniejszemu przeciwdziałaniu katastrofom, jakie miały miejsce we Włoszech, Francji czy Japonii, i kosztowały życie wielu ludzi. Spowodowały one zniszczenia mienia publicznego, prywatnego oraz szkody w środowisku naturalnym, pociągając za sobą koszty rzędu miliardów euro. Dyrektywa ta jest istotna ze względu na to, że nakłada na operatorów i organy państw członkowskich obowiązki w zakresie zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków. Unia Europejska powinna systematycznie zaostrzać przepisy w zakresie inspekcji oraz analizy ryzyka. Rewizja tej dyrektywy usprawni koordynację przepisów, a zatem położy kres niepotrzebnemu dublowaniu się kontroli. Jednocześnie warto podkreślić, że szczególnym nadzorem powinni zostać objęci podwykonawcy, gdyż to oni często dopuszczają się zaniedbań, co widzieliśmy w zatoce Hudson. Parlament Europejski reprezentujący obywateli powinien mieć możliwość pełnego zaangażowania się w ten proces decyzyjny, popieram zatem stanowisko sprawozdawcy, że zmian obowiązujących regulacji należy dokonywać w procesie zwykłej procedury ustawodawczej.

Parlament powinien być także regularnie powiadamiany przez Komisję o awariach przemysłowych oraz reakcjach na nie. Opina publiczna także musi mieć ułatwiony dostęp do przejrzystych i rzetelnych informacji na temat zagrożeń oraz sposobu postępowania w razie wypadku. Internet to skuteczne narzędzie podnoszenia świadomości. Należy je jak najszybciej wykorzystać, zaczynając od kampanii informacyjnej na temat nowej klasyfikacji toksyczności substancji i ich zagrożeń dla życia.