Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

21. września 2010

Bogusław Sonik (PPE), na piśmie:

Statystyki podjadą, że aż połowa pacjentów przyjmuje leki niezgodnie z zaleceniem, lekarzy, a około ¾ pacjentów chciałoby mieć łatwy dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących działania leków i ich ewentualnych skutków ubocznych Propozycja nadzoru nad bezpieczeństwem leków wzmacnia bezpieczeństwo pacjentów i zapewnią im prawo do lepszej informacji o zastosowaniach leku i jego działaniu.

Ważnym krokiem ku transparentnej informacji o lekach jest projekt utworzenia internetowych portali informacyjnych zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. Portale krajowe będą połączone z portalem europejskim i będą musiały zawierać opis charakterystyki każdego produktu, ulotkę informacyjną i jego ocenę wpływu.

Europejska Agencja Leków, we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją, będzie sprawowała nadzór nad tą baza gdzie będzie gromadzić i porównywać informacje w ramach nadzoru farmakologicznego. Myślę, że to ważny krok w kierunku zapewnienia pacjentom prawa do lepszej, rzetelnej i obiektywnej informacji o produktach farmaceutycznych.