Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

7. lipca 2005

Bogusław Sonik (EPP-ED):

Panie Przewodniczący! Proponowane w Life+ scalenie dotychczasowych programów wsparcia ochrony środowiska w jeden instrument finansowy jest uzasadnione jako zabezpieczenie przed powielaniem działań. Celowym jest też ujednolicenie oraz uproszczenie zasad i procedur.

Program Life+ ma zapewnić finansowanie działań, które nie będą mogły uzyskać wsparcia z innych instrumentów finansowych Unii Europejskiej. Jest to w pełni uzasadnione podejście w kontekście aktualnych wyzwań w obszarze ochrony środowiska. Jednak kluczowy problem w kontekście programu Life+ stanowi zapełnienie współfinansowania, tworzenia i wdrażania sieci Natura 2000.

Zagadnienia ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, w tym sieci Natura 2000, zostały uwzględnione w priorytetach programu, jednakże podkreśla się, że współfinansowanie sieci Natura 2000 ma mieć charakter wyłącznie uzupełniający, tj. wsparcie ma być zapewnione w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Spójności.

Z niepokojem stwierdzam, iż rozwojowi koncepcji sieci Natura 2000 w Europie nie towarzyszy stosowne zabezpieczenie środków finansowych na rzecz budowy i utrzymania tej sieci. Brak jasnego sprecyzowania zasad pozyskiwania środków na działania związane z ochroną obszarów Natura 2000 na lata 2007-2013 doprowadzi z pewnością do luk w finansowaniu sieci, w wyniku czego wiele niezbędnych działań ochronnych nie będzie mogło być zrealizowanych. Przykładowo w Polsce i w innych krajach, większość terenów, na których wyznaczono obszary Natury 2000, nie kwalifikuje się do objęcia wskazanymi funduszami, np. tereny stanowiące własność lasów państwowych, czy tereny nieużytkowane rolniczo: torfowiska, bagna, naturalne murawy, wydmy, wrzosowiska, zarośla.

Zapewnienie odrębnych środków na tworzenie sieci Natury 2000 nabiera dla Polski i innych krajów szczególnego znaczenia w kontekście pisma Komisji Europejskiej z dnia 6 stycznia 2005 roku, w którym zwrócono się z sugestią dotyczącą rozważenia możliwości rozszerzenia przez nasz kraj listy obszarów objętych siecią Natura 2000. W efekcie mój kraj może być objęty aż w 20% siecią Natury 2000.