Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Obowiązujące w całej UE przepisy, które ułatwią państwom członkowskim „zamrożenie” oraz konfiskatę majątków należących do przestępców, zostały przyjęte przez Parlament we wtorek. Obecnie, mniej niż 1% zasobów uzyskanych na drodze przestępstw, takich jak handel narkotykami, fałszerstwa, handel ludźmi lub przemyt broni, jest zabezpieczanych i konfiskowanych. Projekt przepisów, uzgodniony już nieformalnie z państwami członkowskimi, jest częścią szerszej strategii UE, przeciw oszustwom i korupcji.

Konfiskata majątków

Projekt przepisów wymaga od państw członkowskich umożliwienie konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa w następstwie zapadnięcia prawomocnego wyroku skazującego. Umożliwi on także zajecie majątku osób podejrzanych lub oskarżonych, którym udało się uciec, przy pomocy postępowania zaocznego.

Konfiskata rozszerzona

Nowe zasady umożliwią również, państwom członkowskim, konfiskatę majątku, co do którego zachodzą uzasadnione podejrzenia, że nabyty został w wyniku działalności przestępczej, takiej jak, na przykład: aktywna lub pasywna korupcja w sektorze prywatnym, aktywna lub pasywna korupcja dotycząca urzędników z instytucji europejskich lub urzędników z krajów członkowskich, jak również majątku nabytego w wyniku uczestnictwa w organizacji o charakterze przestępczym, czerpanie korzyści lub nakłanianie do pornografii dziecięcej, czy cyberprzestępczość.

Konfiskata rozszerzona byłaby możliwa, gdy sąd jest w stanie stwierdzić, że mienie pochodzi z działalności przestępczej.

Konfiskata od osób trzecich

Konfiskata zasobów osobom trzecim będzie możliwa, jeśli osoba taka „wiedziała lub powinna była wiedzieć, że celem przekazania lub sprzedaży mienia było uniknięcie jego konfiskaty, na podstawie takich faktów i okoliczności jak nieodpłatne przekazanie zasobów lub ich sprzedaż za cenę znacznie niższą od rynkowej”.

Wykorzystanie konfiskat w celu społecznym

Państwa członkowskie powinny rozważyć możliwość wykorzystania skonfiskowanego mienia w interesie publicznym lub do celów społecznych, uznano w tekście.

Kolejne kroki

Porozumienie powinno zostać oficjalnie zaakceptowane przez Radę w nadchodzących tygodniach, państwa członkowskie będą miały 30 miesięcy na wprowadzenie przepisów w życie. Irlandia, przyjmie nowe zasady, natomiast Wielka Brytania i Dania ich nie przyjmą.