Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Podczas dzisiejszej sesji plenarnej miało miejsce głosowanie nad budzącym wiele kontrowersji raportem portugalskiej posłanki Edite Estreli. Przed samym głosowaniem, posłanka Estrela zwróciła się do obecnych europarlamentarzystów z prośbą o uszanowanie jej odmiennych poglądów i poparcie dla alternatywnych rozwiązań przedłożonych w przygotowanym przez nią sprawozdaniu w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw z nimi związanych.

Warto przypomnieć, że propozycja portugalskiej deputowanej przewiduje, że prawem kobiety powinien być dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji we wszystkich państwach członkowskich. W dzisiejszym głosowaniu większość parlamentarna odrzuciła ostatecznie raport posłanki Estreli (334 głosów za odrzuceniem, 327 przeciw i 35 posłów wstrzymujących się od głosu). Przyjęta została natomiast propozycja kontrrezolucji przygotowana przez Grupę EPL i EKR, w której wyraźnie stwierdzono, że realizacja polityk dotyczących zdrowia, a w szczególności praw reprodukcyjnych, aborcji i edukacji seksualnej powinna leżeć w gestii poszczególnych państw członkowskich.