Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), na której posłowie mieli możliwość wymiany poglądów z komisarzem ds. zdrowia i ochrony konsumentów – Toniem Borgiem.

Dyskusja oscylowała wokół raportu Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia w sprawie wprowadzenia obowiązkowego systemu oznakowania kraju pochodzenia mięsa. Najwięcej kontrowersji wzbudzała kwestia etykietowania produktów mięsnych pochodzących od sklonowanych zwierząt.

Komisja Europejska wyrażała swoje obawy, co do kosztowności takiego przedsięwzięcia ze względu na potrzebę przeanalizowania poszczególnych pokoleń bydła. Również z punku widzenia technicznego stanowiłoby to karkołomne przedsięwzięcie. W związku z tym zaproponowano klauzulę elastyczności, która umożliwia rządom wprowadzanie przepisów, przy pomocy instrumentów prawnych oraz instytucjonalnych nieobejmujących wszystkie państwa członkowskie.

Jednak dla Europarlamentarzystów z największych ugrupowań taka opcja okazała się niewystarczająca. Przedstawiciele EPL wskazał na potrzebę jasnych przepisów obejmujących wszystkie państwa, wzywając KE do przedstawieniu projektu rozporządzenia a nie dyrektywy. S&D oraz Liberałowie również wyrazili niezadowolenie z mało satysfakcjonujących propozycji KE, kładąc nacisk na świadomość konsumentów, którzy domagają się wysokich standardów żywności. Zieloni z kolei zaznaczyli zagrożenie dobrostanu klonowanych zwierząt, domagając się tym samym przepisów zabraniających wprowadzania do obrotu żywności pochodzących z klonów zwierząt.

W odpowiedzi na argumenty eurodeputowanych Komisja przedstawiła wynika badań EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), które nie potwierdzały ryzyka płynącego ze spożywania produktów pochodzących od klonowanych zwierząt. Co więcej przypomniano, że w UE obowiązuje zakaz klonowania, a dyskusja toczy się wokół potomstwa sklonowanego bydła.

Tematy poruszane podczas Komisji są niezwykle istotne, szczególnie w kontekście trwających negocjacji nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), ze Stanami Zjednoczonymi. Na przeszkodzie do ułatwienia wymiany z USA stoją bariery takie jak różne wymogi techniczne, standardy oraz procedury dopuszczania do obrotu produktów rolnych. W związku z tym KE zaproponowała dużo tańsze rozwiązanie etykietowania produktów pochodzących z UE oraz spoza krajów członkowskich w zamian za szczegółowe oznakowania potomstwa zwierząt sklonowanych. Te kwestie mają być poddane dalszym dyskusjom na forum Komisji ENVI.