Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 stycznia 2011, 23:00

1295536999

17 stycznia br. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie wręczono nagrody laureatom  konkursu Województwa Małopolskiego na dobre praktyki EFS pt. „Kopalnia PO(KL)mysłów”.

Poseł Bogusław Sonik, który objął patronat honorowy nad konkursem, zaprosił jego lauretów do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Nagrodzone projekty:

Gmina Moszczenica za projekt  „Bez barier do karier!”,
Powiat Chrzanowski – Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie za projekt „Sołeckie kluby aktywności zawodowej” oraz
Stowarzyszenie Doradców Europejskich za projekt  „Praca przyjazna rodzicom”.

Projekt „Bez barier do karier!” w sposób kompleksowy i niezwykle atrakcyjny wyrównuje szanse edukacyjne 350 dzieci z terenu wiejskiego Gminy Moszczenica. Przewidziane w projekcie działania pobudzają do samodzielnego myślenia i rozwijają pasje naukowe przy użyciu niestandardowych narzędzi (Młody informatyk: Zajęcia ICT – Internet, e-learning, robotyka – zakup systemu do konstruowania mini-robotów LEGO Mindstorms). Projekt wspiera również uczniów w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, między innymi poprzez wyjazdy na uczelnie i wizyty w przedsiębiorstwach. Uczy pracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa dzięki wielu konkursom międzyszkolnym.

Materiały promocyjne skierowane są bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych, czyli dzieci i częściowo przez nie wykonywane.

Tak wdrożone programy rozwojowe przyczynią się do lepszego i łatwiejszego kroczenia dalszą ścieżką edukacji dzieci z obszarów wiejskich.

Opracowanie:
Dominika Janas – Pach
Kraków, 10 listopada 2010 r.

Projekt Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie stanowi przykład dobrej praktyki polegającej na przybliżeniu usług rynku pracy do klienta.

Projekt pokazał jak należy integrować sołectwa dla rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców.  Pokazał i udowodnił, iż można dotrzeć z informacją zawodową na tereny wiejskie i przekonać osoby bez pracy, że można zmienić ich status na rynku pracy. Dla mieszkańców gmin oddalonych od centrum powiatu niezwykle istotne i cenne okazało się wsparcie, jakie mogli otrzymać blisko swojego miejsca zamieszkania.

Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej (SKAZ-y) są zatem przejawem daleko idącej otwartości i łatwości w dostępie do instrumentów i usług rynku pracy w szczególności dla osób zamieszkałych w znacznej odległości od centrum powiatu.

Realizowane działania w projekcie przekładają się na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców gmin, w których realizowany jest projekt.

Warto zaznaczyć, że Sołeckie Kluby Aktywności Zawodowej swym sposobem działania nawiązują do Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, których tworzenie jest rekomendowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Opracowanie:
Anna Popielska – Borys
Kraków, 10 listopada 2010 r.

Projekt „Praca przyjazna rodzicom”, poprzedzony wnikliwą analizą i diagnozą sytuacji na Małopolskim rynku pracy wspiera w sposób szkoleniowy i praktyczny rodziców (matki i ojców) w powrocie na rynek pracy, przygotowując ich do wykonywania najbardziej pożądanych zawodów (menadżer projektu oraz przedstawiciel handlowy). Zawodów, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z zawodowym. Wnioskodawca pamiętał o zapewnieniu dla Beneficjentów Ostatecznych opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi w czasie trwania zajęć, co dla wielu osób rozstrzyga o przystąpieniu do Projektu.

Działania promocyjne skierowane są zarówno do kobiet i mężczyzn, nie faworyzując żadnej z płci.

Opracowanie:
Dominika Janas – Pach
Kraków, 10 listopada 2010 r.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!