Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1288970715

29. października 2010

Efektem zakończonej 29 października Konferencji ONZ Stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej COP10 w Nagoya było zawarcie porozumienia i przyjęcie nowego dziesięcioletniego planu strategicznego.

Plan ten – prawnie wiążący Protokół dotyczący ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011-2020 – wyznaczać będzie kierunek działań międzynarodowych i krajowych na rzecz różnorodności biologicznej i osiągnięcia celów Konwencji.  

Co najważniejsze, po intensywnej nocnej sesji negocjacji, osiągnięto porozumienie w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania.  Kwestia ta przez 18 lat była kością niezgody pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Porozumienie określa podstawowe zasady dotyczące sposobu otrzymywania tych zasobów i podziału zysków.

Przyjęta także została strategia mobilizacji zasobów, która stanowi drogę do znacznego zwiększenia obecnego poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej na rzecz różnorodności biologicznej.

Delegacja Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem odniosła się do wyników COP10. Wynik ten jest dobrą wiadomością dla nadchodzących rozmów klimatycznych w Cancun. Według posłów duże znaczenie miał fakt, że Unia opowiedziała się jednym głosem za ambitnymi zobowiązaniami na rok 2020.