Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 września 2006, 22:00

Unia Europejska postanowiła wnikliwiej i troskliwej zająć się kwestią funkcjonowania osób z zaburzeniami na tle zdrowia psychicznego w życiu społecznym. Jak wynika z najnowszego raportu UE jedna czwarta osób w Europie przynajmniej raz w życiu cierpiała na poważne zaburzenie psychiczne, a 18,4 mln osób w wieku 18-65 lat cierpi na głęboką depresję. Niewątpliwe są to choroby cywilizacyjne, dlatego organy i instytucje unijne chcą wprowadzić zapisy, które umożliwiłyby takim ludziom swobodny dostęp do pełnego zakresu usług i świadczeń państwowych.

My, posłowie, proponujemy, by Komisja Europejska po opracowaniu zielonej księgi wystąpiła z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie zdrowia psychicznego w Europie oraz obrony i poszanowania praw obywatelskich i podstawowych w przypadku osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Chodzi dokładniej o podstawowe prawa społeczne i obywatelskie czyli prawo do mieszkania i wsparcia ekonomicznego, prawo do wchodzenia w związki małżeńskie i kierowania własnymi sprawami. Ludzi z zaburzeniami psychicznymi należy wspierać a nie deprecjonować w społeczeństwie. Należy podkreślić potrzebę zreformowania usług na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i oparcia ich na wysokiej jakości lokalnej opiece zapewnianej w miejscu zamieszkania lub specjalistycznych placówkach przeznaczonych dla osób wymagających częściowej opieki. Towarzyszyć temu powinien szeroki wachlarz usług związanych z hospitalizacją w przypadkach dolegliwości o ostrym przebiegu. Postanowiliśmy zaapelować o ustanowienie grupy ds. koordynacji i nadzoru w dziedzinie zdrowia psychicznego w celu gromadzenia informacji na temat zdrowia psychicznego i jego promowania w UE. Dokonywałaby ona oceny dostępności do specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego i infrastruktury. W działania grupy należy zaangażować organizacje pacjentów i organizacje prowadzące leczenie oraz instytucje opieki i instytuty wiedzy.

Parlament wzywa Komisję do wsparcia dalszych reform w państwach członkowskich, w których dochodziło do nadużyć w dziedzinie psychiatrii, więzienia pacjentów, czy też stosowania nieludzkich praktyk, takich jak stosowanie „łóżek-klatek” lub zbyt częste umieszczanie w izolatkach. Uważam, że KE powinna umieścić reformy psychiatrii w porządku obrad negocjacji akcesyjnych.

Bogusław Sonik

poseł do Parlamentu Europejskiego