Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za 2012. Poseł Sonik był autorem sześciu raportów, dotyczących: Rady Europejskiej i Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdania posła, tym samym popierając rekomendację Posła Sonika, by udzielić wszystkim instytucjom absolutorium.

Współpraca ze wszystkimi instytucjami przebiegała pomyślnie, instytucje dostarczyły wszystkie wymagane dokumenty, a w wykonaniu budżetu nie stwierdzono błędów. Problemy pojawiły się jednak, jak co roku z Radą, która ze względu na to, że sama ma uprawnienia przy procedurze budżetowej, niechętnie przystaje na przekazywanie Parlamentowi informacji o swojej działalności.

 Ze względu na trudności w przeprowadzeniu badań nad poprawnością prac Rady i braku wymaganych informacji, Parlament nie był w stanie podjąć rzetelnej decyzji i postanowił odroczyć udzielenie absolutorium Radzie. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego do uczestniczenia w procedurze kontrolnej, polegające na udzielaniu absolutorium z wykonania budżetu dla instytucji unijnych, zostały mu przyznane na mocy Traktatu z Lizbony w 2009 roku. Tym samym Parlament stał się jednym z dwóch organów władzy budżetowej Unii Europejskiej, którą tworzy razem z Radą. Wewnątrz struktury PE, za faktyczne wykonywanie tego uprawnienia odpowiada Komisja Kontroli Budżetowej, która monitoruje wydatki budżetowe Unii.