Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Na środowym tj. 24 kwietnia posiedzeniu Komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE) wyrażono swoje poparcie dla porozumienia zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie zmian przepisów w zakresie unijnej polityki azylowej oraz o umożliwieniu policji dostępu do bazy odcisków palców Eurodac.

Obecny, zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich, system azylowy oznacza, że szanse na udzielenie azylu uzależnione są od tego, w jakim państwie złożony zostanie wniosek. Ujednolicenie procedury azylowej będzie niewątpliwym ułatwieniem dla wnioskodawców. Nowe regulacje przewidują również pomoc ze strony wykwalifikowanego opiekuna dla osób wymagających specjalnego zabezpieczenia (ze względu na wiek, rasę, niepełnosprawność itp.).

Druga zmiana, na którą zgodę wyraziła Komisja ds. wolności obywatelskich, dotyczy dostępu do systemu Eurodac, który jest bazą odcisków palców osób, które już wcześniej ubiegały się o azyl w UE lub nielegalnie próbowały przekroczyć granicę. W myśl nowych przepisów dostęp do bazy uzyska policja oraz Europol, ale tylko wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zatrzymana osoba może mieć związek z działaniami terrorystycznymi, innymi poważnymi przestępstwami lub naruszeniem bezpieczeństwa publicznego.

Należy stwierdzić, że nowe regulacje z jednej strony zmieniają procedurę azylową na bardziej sprawiedliwą i przejrzystą, a z drugiej strony dostęp do bazy Eurodac zwiększy szanse policji na zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za najpoważniejsze naruszenia prawa. Zmiany wspomnianych przepisów trafią pod obrady na czerwcowym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Jeśli zostaną przyjęte, to państwa członkowskie będą miały 2 lata na implementowanie ich do krajowych porządków prawnych.