Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W środę, 18 września komisja PE ds. środowiska będzie głosować rezolucję z apelem do KE o propozycję usunięcia z rynku UE części pozwoleń na emisję CO2. Już w lipcu PE poparł czasowe wstrzymanie aukcji części pozwoleń. Ingerencji na rynku CO2 stanowczo sprzeciwia się Pol­ska.

„Prze­wi­dy­wa­li­śmy, że to bę­dzie zmie­rzać w tym kie­run­ku (…) dla­te­go pro­te­sto­wa­li­śmy tak bar­dzo prze­ciw­ko tam­tej pro­po­zy­cji (bac­klo­adin­gu), bo wie­dzie­li­śmy, że tak się to skoń­czy” – po­wie­dział w pią­tek PAP eu­ro­de­pu­to­wa­ny Bo­gu­sław Sonik (PO). Jego zda­niem re­zo­lu­cja zo­sta­nie po­par­ta na forum ko­mi­sji, ale wynik gło­so­wa­nia na forum ca­łe­go eu­ro­par­la­men­tu nie jest prze­są­dzo­ny.

Źródło: Onet.pl, 13.09.2013

Załączniki