Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

KE odpowiada na pytanie europosła Sonika w sprawie gazu łupkowego- Nie planuje odwiedzać odwiertów prowadzonych w Polsce

Wczoraj Poseł Bogusław Sonik otrzymał odpowiedź na 3 pytania postawione do Komisji 13 grudnia 2012 roku dotyczące gazu łupkowego.

Pytania brzmiały następująco:

Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski przyjął dwa   raporty dotyczące gazu łupkowego. Głosowanie poprzedziła debata,   w której Komisja potwierdziła, że do kalendarza prac na 2013 rok   włączono inicjatywę, która ma zbadać skutki szczelinowania hydraulicznego na   środowisko oraz zapewnić skuteczne zarządzanie ryzykiem.

1. Czy Komisja zapoznała się już z raportem Państwowego   Instytutu Geologicznego pt. „Ocena oddziaływania na środowisko procesu   szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H”   z listopada 2011 r.?

2. Raport ten to jedyne jak na razie badanie wykonane   w terenie i w oparciu o uwarunkowania geologiczne   w UE. Czy w związku z tym w trakcie swoich prac nad   wnioskiem przedstawiającym sposoby zarządzania ryzykiem Komisja weźmie pod   uwagę konkluzje płynące z raportu przygotowanego przez Państwowy   Instytut Geologiczny, czy ma zamiar czerpać swoje konkluzje jedynie   z danych płynących spoza Europy?

3. Polska to kraj członkowski, który do tej pory ma największe   doświadczenie w procesie poszukiwania gazu łupkowego. Wykonano już 33   odwierty, a proces szczelinowania hydraulicznego zastosowano w 9   odwiertach. Czy w związku z tym Komisja Europejska w trakcie   przygotowania swoich konkluzji planuje badanie terenowe i wizyty na   odwiertach w Polsce?

Na tak postawione pytania KE nie ustosunkowała się do pytania dotyczącego raportu Państwowego Instytutu Geologicznego, który stanowi jedyne jak na razie badanie wykonane w terenie i w oparciu o uwarunkowania geologiczne w UE. Można domniemywać zatem, iż nie zamierza opierać swoich wniosków w oparciu o tę analizę- uważa Bogusław Sonik. Szczególnie zaskoczyła mnie odpowiedź Komisarza iż nie zamierza prowadzić wizyt odwiertach poszukiwawczych gazu łupkowego. Wielokrotnie przedstawiciele KE zapraszani byli do Polski, aby w praktyce zobaczyć proces poszukiwania gazu łupkowego. Co więcej zapowiadali, że planują  takie wizyty studyjne!

To kolejny już dowód (po opublikowanym raporcie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej i  sposobie przygotowania ankiety w sprawie konsultacji społecznych),że Komisja Europejska ma już „wypracowaną” , negatywną opinię w sprawie procesu wydobywania gazu z łupków w UE, bez próby obiektywnego spojrzenia na ten problem-dodaje Sonik

Pełna treść pytań i odpowiedzi znajduje się tutaj.