Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Flags wave in front of the European Parliament in Strasbourg

Po ponad dwóch latach negocjacji Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął dziś projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram zarządzania odpowiedzialnością finansową w sporach między Unia Europejską, a inwestorem z kraju trzeciego. To warunek wejścia w życie wspólnej polityki inwestycyjnej Unii.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego bezpośrednie inwestycje zagraniczne znalazły się w zakresie wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Przyszłe umowy UE o ochronie inwestycji z krajami trzecimi będą zawierały zapisy regulujące zasady rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami a państwem. Dotyczy to zarówno inwestorów europejskich inwestujących w krajach trzecich, jak i inwestorów z krajów trzecich inwestujących w Unii. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię podziału odpowiedzialności finansowej pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi.

W toku negocjacji nad regulacją Parlament Europejski bronił stanowiska Komisji, która zgodnie z Traktatem powinna otrzymać rolę decyzyjną w określeniu stanowiska Unii w sporach z inwestorami z krajów trzecich. Znacznemu rozszerzeniu się kompetencji KE sprzeciwiały się niektóre państwa członkowskie, silnie przywiązane do swoich, dwustronnych umów o ochronie inwestycji. Wypracowane rozwiązanie jest dużym sukcesem i pozwoli na wprowadzenie jednolitej polityki inwestycyjnej, na czym Polska bardzo skorzysta.

Przyjęty dokument jest naturalną kontynuacją rozporządzenia regulującego kwestię umów dwustronnych o ochronie inwestycji zawartych przez państwa członkowskie z krajami trzecimi przed wejściem w życie Traktatu, które przyjęto w ubiegłym roku.