Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak skierowali wspólne wystąpienie w sprawie sytuacji małopolskich producentów wyrobów wędzonych, które jest wynikiem spotkania zorganizowanego w ubiegły poniedziałek z inicjatywy Posła Bogusława Sonika.

 Wspólne wystąpienie

W wystąpieniu adresowanym do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza zwrócono uwagę na  trudną sytuację małopolskich producentów produktów wędzonych metodami tradycyjnymi.  Jak wynika z dyskusji – obecnie brak jest szczegółowych badań, które umożliwiłyby wykazanie poziomu zawartości WWA (w tym benzo(a)pirenu) w/g norm wprowadzonych rozporządzeniem KE 835/2011. Uniemożliwia to rzetelną ocenę sytuacji, zarówno w skali regionu jak i kraju, oraz skutków jakie będzie miało wprowadzenie w/w rozporządzenia dla rynku producentów wyrobów mięsnych wędzonych metodą tradycyjną.

Postuluje się zatem:

  • wsparcie władz centralnych i stworzenie rozwiązań systemowych, które udogodnią producentom wykonanie badań w certyfikowanych ośrodkach,
  • przejrzystej ścieżki informacyjnej dla producentów przy odpowiednich urzędach na szczeblu samorządowym,
  • przeznaczenie przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia fundusze z puli na modernizację rolnictwa na konieczne badania nad zawartością WWA, na przeprowadzenie szkoleń dla regionalnych producentów w zakresie nowego stanu prawnego oraz – jeśli okaże się to konieczne – ewentualnych dostosowań technologicznych procesu produkcji,
  • rozważenie przedłużenia okresu przejściowego Rozporządzenia 835/2011 oraz objęcia derogacją wyrobów mięsnych wędzonych metodami tradycyjnymi.

 Wystąpienie publikujemy poniżej.

Załączniki

https://web.archive.org/web/20190602035529/https://www.boguslawsonik.pl/system/files/1767/original/2014_01_21.pdf?1390467631