Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie podczas sesji plenarnej PE. Strasburg

24. kwietnia 2008

Bogusław Sonik (PPE-DE):

Panie Przewodniczący!
Zagrożenie zachowania równowagi w środowisku wymaga od nas podjęcia działań, które doprowadzą do zmiany modelu rozwoju i innego stylu życia naszego społeczeństwa.  Działalność gospodarcza związana jest z kosztami ekologicznymi, które często w rachunku ekonomicznym są niestety nieuwzględniane. Mimo,  że zasada „zanieczyszczający płaci”, jako jeden z filarów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, obowiązuje w całej Wspólnocie, to jej stosowanie w niektórych krajach pozostawia wiele do życzenia.

Unia Europejska wprowadza szereg aktów legislacyjnych i norm służących poprawie stanu środowiska, koniczne jest wprowadzenie nowych instrumentów rynkowych. Dla osiągnięcia celów związanych z ochroną  środowiska bardzo istotną rolę mogą odegrać podatki ekonomiczne w Unii Europejskiej. Jak dotychczas funkcjonuje tylko system handlu emisjami w zakresie dwutlenku węgla. Wydaje się, że jest to niewystarczające.

Powinno się rozważyć inne instrumenty rynkowe. Bardzo ważne jest, aby dochody z podatków ekologicznych służyły zapobieganiu szkodliwym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzi. Wydaje się, że niezbędna jest stopniowa harmonizacja podatków ekologicznych w obrębie Unii. Opodatkowanie ekologiczne w państwach członkowskich jest bardzo zróżnicowane. Pozostawienie rozwiązań w tym zakresie w gestii państw członkowskich wywołuje ryzyko zaburzenia konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami.

Przy wprowadzaniu nowych instrumentów rynkowych trzeba przestrzegać kilka podstawowych zasad: akceptacja społeczeństwa, podatki nie mogą być odbierane jako dodatkowy przymus nałożony przez Unię Europejską, a także podatki muszą być wprowadzane stopniowo.  Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej mają już swoje instrumenty rynkowe np. certyfikaty oszczędności energii, certyfikaty zielonej energii. Jednak wszystkie państwa członkowskie powinny
mocno wspierać technologie niskowęglowe, oszczędność energii, technologie odnawialne.  Na zakończenie chciałbym podkreślić,  że Unia Europejska pozostaje liderem w dziedzinie ochrony środowiska i myślę, że jest zobowiązana do dawania przykładu światu.