Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

GRUPA EPL

EPL – najważniejsze informacje

Europejska Partia Ludowa (EPL)  to największa i najstarsza grupa w Parlamencie Europejskim.  Jej korzenie sięgają ojców założycieli Europy – Roberta Schumana, Alcide’a De Gasperi i Konrada Adenauera – a  członkowie EPL pochodzą z wszystkich państw członkowskich UE. W jej skład  wchodzą głównie partie proeuropejskie, ludowe, chadeckie, konserwatywno-liberalne i demokratyczne . W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego EPL zresza 217 posłów (stan na 11.03.2019r.), w tym 22 z Polski – są to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Obecny Przewodniczący EPL, Manfred Weber, określa misję ugrupowania w następujących słowach:

Rodzina EPL ukształtowała historię integracji europejskiej. Dziś, kiedy Europa ponownie staje przed wyzwaniami, nadal doceniamy to dziedzictwo, pozostając wiernym naszym przekonaniom: zjednoczonej Europy opartej na wartościach ludzkiej godności, wolności, prawach człowieka, rządach prawa, solidarności i pomocniczości. Opowiadamy się za pewną siebie Europą, która jest dumna ze swojego Wschodu i Zachodu, a także z najmniejszego tak samo jak z największego kraju. Opowiadamy się za ambitną Europą, która chroni, zachowuje nasze wartości, stwarza możliwości i wzmacnia pozycję Europejczyków.

Sprawy prawne i wewnętrzne UE

STANOWISKO EPL

Zwiększanie konkurencyjności Europy

Wierzymy w jednolity rynek europejski. Ma on zasadnicze znaczenie dla poprawy konkurencyjności Europy. Europa musi zapewnić jednolity rynek usług przy jednoczesnym realizowaniu agendy cyfrowej, aby zapewnić jej pełny potencjał jako światowego lidera na rynku cyfrowym.

Jednocześnie wierzymy w reindustrializację Europy. Europa musi zwiększyć swoją konkurencyjność przemysłową bez nakładania nadmiernych obciążeń regulacyjnych na przedsiębiorstwa.

Europa potrzebuje także zrównoważonej wspólnej polityki energetycznej z funkcjonującym wspólnym rynkiem energii opartej na zasadach rynkowych, które łączą naszą siłę nabywczą. Wraz z inwestycjami w transgraniczną infrastrukturę energetyczną doprowadziłoby to do większego bezpieczeństwa, niezależności i różnorodności naszych dostaw energii, jednocześnie napędzając konkurencyjne i przystępne ceny energii, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Inwestowanie w przyszłość

Europa musi stworzyć środowisko przyjazne dla MŚP, zapewniające najlepsze warunki finansowe i prawne dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. W końcu przedsiębiorstwa i małe firmy potrzebują dostępu do kredytów po podobnych i przystępnych stopach procentowych, w tym również za pomocą nowoczesnych instrumentów finansowych, takich jak kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie społecznościowe i obligacje projektowe, a także zamówień publicznych i finansowania na szczeblu UE i krajowym.

Domagamy się również unijnych ram, które pozwolą firmom więcej inwestować w badania i rozwój. Wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny na przykład skupiać się na innowacjach, inwestycjach, miejscach pracy i wzroście gospodarczym w Europie.

Europejski budżet w wysokości ponad 350 miliardów euro na politykę strukturalną do 2020 r. jest kluczem do zapewnienia inwestycji, konkurencyjności i solidarności i musi zostać wykorzystywany do pobudzania wzrostu. Jednocześnie Europa jest zobowiązana działać rozważnie, aby uniknąć przeniesienia odpowiedzialności na przyszłe pokolenia.

Wspieranie przyszłych pokoleń

Gospodarka europejska musi przestrzegać zasady Społecznej Gospodarki Rynkowej, modelu łączącego świadomość społeczną z dynamicznymi zasadami rynkowymi, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zapewniły wysoki standard życia i korzyści społeczne / zdrowotne wszystkim potrzebującym europejskim obywatelom. Praca, rozwój i biznes to trzy filary społecznej gospodarki rynkowej.

UE musi promować środki zapobiegawcze, aby wspierać zdrowie obywateli UE, w szczególności sprzyjając zdrowemu stylowi życia. Konieczne są skuteczne wspólne starania UE, aby zmniejszyć obciążenia finansowe i społeczne chorób niezakaźnych, takich jak rak.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/pl

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

STANOWISKO EPL

Wolność i Równość

Nie można cofać się w odniesieniu do podstawowej zasady UE, taką jak swoboda przemieszczania się. UE i jej państwa członkowskie muszą wspólnie zwalczać nadużycia wynikające z zasady swobody przemieszczania się na szczeblu krajowym i unijnym. Chcemy uprościć i zwiększyć mobilność siły roboczej w UE.

Walka o prawa kobiet, w tym niwelowanie luki płacowej i walka z przemocą na tle płciowym, musi pozostać priorytetem. Musimy również szanować prawa dzieci i brać pod uwagę ich najlepszy interes.

Wszystkie państwa członkowskie muszą zagwarantować prawa osobom należącym do autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych.

Nasza odpowiedzialność humanitarna

Europa musi oferować ochronę uchodźcom politycznym oraz uciekającym z powodu wojen domowych. Aby spełnić naszą odpowiedzialność humanitarną, UE powinna stworzyć skuteczny wspólny system azylowy, a jej państwa członkowskie w pełni wdrożyć istniejące przepisy.

Europa musi opracować wspólną politykę w zakresie azylu i imigracji, w której państwa członkowskie mogą priorytetowo traktować dostęp obywateli UE do swoich rynków pracy, jednocześnie zwiększając ukierunkowany rozwój i pomoc humanitarną.

UE nie może tolerować oszustw społecznych i dumpingu. Chociaż szanujemy legalną migrację na rynku pracy, musimy zwalczać nadużycia i odróżniać uchodźców od imigrantów zarobkowych. Zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, państwa członkowskie muszą odsyłać nielegalnie przebywających imigrantów zarobkowych do swoich krajów pochodzenia.

Inwestowanie w bezpieczeństwo

Walka z przestępczością zorganizowaną, korupcją i organizacjami terrorystycznymi pozostaje priorytetem UE, podobnie jak walka z handlem ludźmi. Ponieważ kraje wzdłuż wybrzeża Europy jak również te mniejsze borykają się z bardzo specyficznymi wyzwaniami związanymi z kwestiami migracji, chcemy położyć kres zorganizowanej przestępczości i handlowi ludźmi, aby zapobiec tragediom.

Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo europejskich granic. Uważamy, że Europa musi zwiększyć zasoby finansowe, ludzkie i techniczne, jednocześnie wzmacniając rolę i przywileje agencji ochrony granic.

Europa potrzebuje również strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Państwa członkowskie muszą poprawić współpracę w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości online i offline.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/pl

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

STANOWISKO EPL

Dyscyplina budżetowa nie jest kaprysem

Społeczna gospodarka rynkowa potrzebuje zdrowych finansów publicznych. Jeśli Europa chce utrzymać dobry poziom ochrony społecznej, pilnie potrzebujemy konsolidacji fiskalnej. Ograniczenie niepotrzebnych wydatków publicznych jest warunkiem pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji. Skróty proponowane przez lewicowe grupy polityczne tylko stawiają naszą gospodarkę na większym ryzyku dłuższej i głębszej recesji. W końcu młodzi ludzie i kolejne pokolenia zasługują na życie bez obciążeń z przeszłości.

Budżet UE stanowi mniej niż 1% europejskiego PKB na 500 milionów mieszkańców. Powinien być on elastyczny, aby Europa mogła finansować swoje polityki.

Utrzymanie konkurencyjności europejskiego rolnictwa

Aby zagwarantować zdrową żywność, UE musi zapewnić społecznie opłacalne, konkurencyjne i przyjazne dla środowiska sektory rolnictwa i rybołówstwa, a także dobry i uczciwy standard życia rolników i rybaków.

Europa musi również walczyć o bezpieczeństwo żywności i przeciwdziałać oszustwom w branży spożywczej, a jednocześnie umożliwiać konkurencyjność europejskiego rolnictwa i zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom obywateli. Uważamy, że UE powinna skoncentrować płatności na utrzymaniu miejsc pracy i pobudzaniu naszych obszarów wiejskich.

Odpowiedzialne finansowanie regionalne

Nowy system zasobów własnych powinien sprawić, że finansowanie UE stanie się bardziej przejrzyste, a państwa członkowskie będą ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe zarządzanie funduszami UE. Około 80% środków realizowanych jest na szczeblu krajowym i rozliczanych z zachowaniem uważnej kontroli ze strony Komisji Europejskiej.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/pl

Polityka zagraniczna

STANOWISKO EPL

Prawdziwie światowy lider

Aby odgrywać rolę światowego lidera w kwestiach polityki zagranicznej, UE musi nadal wzmacniać zdolność do przemawiania jednym głosem, przechodząc od jednomyślności po podejmowanie większości decyzji dotyczących spraw zagranicznych.

Głęboko wierzymy, że Europa musi nadal aktywnie bronić praw człowieka, demokracji i podstawowych zasad UE we wszystkich politykach UE mających wymiar zewnętrzny, takich jak rozwój, migracja, bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, rozszerzenie i handel.

Europa powinna nadal wzmacniać swoje bezpieczeństwo i dążyć do prawdziwej Unii Obronnej. Musimy również priorytetowo traktować bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zapobiegać wykorzystywaniu energii jako narzędzia politycznego.

Partnerstwo transatlantyckie, wieloletni filar pokoju po II wojnie światowej, oparty na wspólnych wartościach i interesach, stoi w obliczu znaczącej liczby wyzwań i zakłóceń w perspektywie krótkoterminowej, ale fundamenty długoterminowe pozostają silne, a współpraca między UE a USA, podobnie jak partnerzy o podobnych poglądach, nadal mają istotne znaczenie, tak samo jak otwarty i wielostronny system wolnego i uczciwego handlu.

Chcemy, aby UE kontynuowała swoje zobowiązanie do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 r., pozostając nadal wiodącym światowym dostawcą pomocy rozwojowej. UE musi priorytetowo traktować pomoc dla krajów posiadających zadowalające wyniki w zakresie dobrych rządów oraz poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka.

Globalny handel i inwestycje

Naszym celem jest zbudowanie globalnego systemu handlu, który byłby możliwie jak najbardziej otwarty i sprawiedliwy oraz który pozwoliłby Europie budować więzi polityczne i tworzyć nowe miejsca pracy w swoich branżach eksportowych.

Chcemy, aby Europa nadal tworzyła wolne i uczciwe umowy handlowe, takie jak te z Kanadą czy Japonią, które chronią wysokie europejskie standardy w zakresie ochrony konsumentów, środowiska, społeczeństwa i danych, będące jednocześnie sposobem na otwarcie rynków, pobudzenie wzrostu, zmniejszenie poziomu ubóstwa i stworzenie możliwości dla Europejczyków.

Ochrona naszego sąsiedztwa

UE musi kontynuować tworzenie odpowiednio dopasowanych partnerstw w sąsiedztwie europejskim w oparciu o „więcej za więcej”, wzmacniając przy tym procesy demokratyczne i rządy prawa. Musimy również pomóc tym regionom w osiągnięciu stabilizacji i zbliżeniu ich do Europy, przeciwstawiając się nieustannym próbom Rosji zmierzającym do destabilizacji naszych sąsiadów i przywrócenia wpływów na byłe kraje sowieckie.

Rozszerzenie to jeden z sukcesów UE. Każde państwo kandydujące powinno być nadal oceniane na podstawie swoich własnych zasług, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na pełne przestrzeganie kryteriów kopenhaskich i zdolność UE w zakresie integracji, która musi zostać wzmocniona.

Podtrzymujemy zobowiązania z Salonik, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy stworzyć odpowiednie warunki wstępne dla rozszerzenia.

Źródło: https://www.eppgroup.eu/pl