Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 – 20.03.2014r. -tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych i grup politycznych
Poziome3Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) W czasie posiedzeń w dniach 17-18 marca Komisja zagłosuje w sprawie raportów na temat zatwierdzenia wykonania budżetu w roku 2012 w odniesieniu do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju, innych instytucji, agencji i wspólnych przedsięwzięć. Odbędzie się również dyskusja nad programem pracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w roku 2014, w której weźmie udział jego Przewodniczący. Przedmiotem spotkania z Departamentem Polityki Spraw Budżetowych będą nowe badania nad Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Na posiedzeniach w dniach 17-18 marca Komisja będzie dyskutować i głosować nad dwoma projektami zaleceń Rady. Pierwsze z nich dotyczy 69 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, a drugie dotyczy ustanowienia wspólnych ograniczeń wizowych dla rosyjskich urzędników zamieszanych w sprawę Siergieja Magnitsky’ego.Komisja Praw Człowieka (DROI) 19 marca Podkomisja Praw Człowieka omówi ostatnie wydarzenia na Ukrainie. W posiedzeniu będą uczestniczyć działacze i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, skupiający się na łamaniu praw człowieka i aspektów związanych z odpowiedzialnością i bezkarnością.Komisja Rozwoju (DEVE) W dniach 17-19 marca w Strasburgu parlamentarzyści z ponad 70 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku spotkają się z posłami do Parlamentu Europejskiego w ramach 27 wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Porządek obrad obejmuje migrację, kryzys w Republice Środkowej Afryki, integrację regionalną i modernizację obyczajów, globalne rozprzestrzenianie się terroryzmu za pomocą internetu i walkę z AIDS.Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) 19 marca Komisja Rozwoju Regionalnego przeprowadzi wysłuchanie publiczne na temat aktualnego stanu prac w zakresie umów o partnerstwie. Będzie ono poprzedzone dyskusją dotyczącą umowy o partnerstwie oraz programów operacyjnych w Rumunii. Komisja omówi również nowe badania zewnętrzne nad wpływem kryzysu gospodarczego na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną UE.
W tym tygodniu:
„Łupki, nasza przyszła energia?” – debata
Aktualne wydarzenia  pokazują, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego powinna być jednym z priorytetów polskiej i europejskiej polityki. Na nowo odżywa debata o gazie z łupków i szansie jaką może przynieść jego eksploatacja, szczególnie w kwestii niezależności energetycznej Polski i Europy. W styczniu Komisja Europejska dała zielone światło dla wydobycia gazu z łupków. Dzięki Raportowi SONIKA udało się wypracować stanowisko Parlamentu Europejskiego, które stało się podstawą takiej decyzji KE oraz polskiego sukcesu w kończącej się kadencji PE.Obecnie konieczny jest silny, merytoryczny głos w dyskusji o gazie z łupków. W związku z tym zapraszamy debatę otwartą „ŁUPKI, nasza przyszła energia?”, która odbędzie się w poniedziałek, 17 marca 2014 roku o godzinie 11.00 w Auli Głównej (budynek A0) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Więcej >
Konferencja – „Czwarty Rozbiór Polski”
W dniach 21-22 marca 2014 Poseł Bogusław Sonik zaprasza na konferencję „Le quatrieme partage de la Pologne” – „Czwarty rozbiór Polski  sierpień  – wrzesień 1939, 75 rocznica  tragedii” organizowaną przez Académie Royale de Belgique pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.Konferencja była planowana już od dwóch lat, jednakże obecne wydarzenia na Ukrainie nadały jej nadzwyczajnej aktualności i nowe, dodatkowe znaczenie.
Więcej >
Delegowanie pracowników: głosowanie w komisji zatrudnienia
PracWe wtorek komisja zatrudnienia i spraw socjalnych zagłosuje nad wynikami trójstronnych negocjacji ws dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Wynik negocjacji został już potwierdzony przez państwa członkowskie w dniu 5 marca (25 za, 3 przeciw). Jeśli członkowie komisji poprą wypracowany kompromis wówczas zostanie on przedłożony pod głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu, co pozwoli na zakończenie procesu legislacyjnego przed końcem obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawcą PE projektu dyrektywy o delegowaniu pracowników jest europosłanka PO Danuta Jazłowiecka.
Wydarzenia na Ukrainie z perspektywy UE i NATO
UkrDelegacja PE ds stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO, której przewodniczy europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski, omówi sytuację w krajach Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności burzliwe wydarzenia na Ukrainie. Celem spotkania jest przedyskutowanie z ekspertami możliwych reakcji i przyszłych strategii z perspektywy UE i NATO. Uczestnikami debaty będą Gunnar Wiegand, dyrektor ds. Partnerstwa Wschodniego w ESDZ, Jan Techau dyrektor Carnegie Europe oraz przedstawiciel NATO. Spotkanie ma charakter zamknięty. Ewentualne rozmowy z uczestnikami będą możliwe po spotkaniu.
Głosowanie nad reformą Funduszu Solidarności UE
Podczas środowego posiedzenia komisji rozwoju regionalnego odbędzie się głosowanie nad tekstem skonsolidowanym nowego Funduszu Solidarności UE. Fundusz Solidarności jest przeznaczony dla regionów dotkniętych poważnymi katastrofami naturalnymi i klęskami żywiołowymi. Danuta Hübner jako przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego prowadziła w imieniu Parlamentu negocjacje z Radą i Komisją.Danuta Hübner apeluje o zakończenie negocjacji, wprowadzenie poprawek i przyjęcie rozporządzenia jeszcze przed zakończeniem kadencji obecnego Parlamentu.
Rozwój obszarów miejskich w ramach funduszy strukturalnych
MiastW środę komisja rozwoju regionalnego będzie debatować nad pakietem aktów delegowanych uzupełniających przepisy dla nowej polityki spójności. Jeden z nich dotyczy zasad spożytkowania 330 mln euro Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które przez najbliższe lata przeznaczane będą na innowacyjne działania w miastach. Jan Olbrycht był sprawozdawcą EFRR z ramienia Parlamentu Europejskiego i w konsekwencji kontynuuje prace nad aktem delegowanym.
Wydarzyło się:
Nowe zabezpieczenia przeciwko praniu pieniędzy w UE
Parlament Europejski przegłosował pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę. Posłowie opowiedzieli się za dodatkową harmonizacją ustawodawstw krajowych przede wszystkim ze względu na coraz bardziej międzynarodowy, transgraniczny charakter praktyk przestępczych.W skład pakietu wchodzi dyrektywa i rozporządzenie. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada m.in dodatkowe obowiązki w zakresie procedur oceny ryzyka i weryfikowania klientów. Nowe wymogi będą obowiązkowe m.in. dla instytucji finansowych, notariuszy, audytorów, wybranych podmiotów oferujących usługi hazardowe oraz przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji w gotówce o wartości powyżej 7500 euro. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć te obowiązki dodatkowo także na inne podmioty.
Więcej >
Rząd przyjął ustawy łupkowe!
Rada Ministrów zaakceptowała regulacje określające zasady poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, czyli gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej. Określono warunki opodatkowania tej działalności.Nowe przepisy zapewnią racjonalne gospodarowanie złożami węglowodorów oraz sprawiedliwy podział zysków z działalności wydobywczej pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Skonstruowano je w sposób zachęcający firmy do wydobywania węglowodorów, co powinno dać impuls rozwojowy polskiej gospodarce. Proponowane przepisy są odpowiedzią na zapowiadane przez premiera w tzw. II exposé inwestowanie w wydobycie gazu łupkowego.
Więcej >
Parlament Europejski solidarny z Ukrainą
Zdecydowana większość posłów do Parlamentu Europejskiego potępiła w środowej debacie działania Rosji wobec Ukrainy, podkreślając, iż inwazja rosyjskich wojsk na Krym  jest pogwałceniem zasady suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.– Nie ma zgody na wojnę w Europie. Nie ma zgody na oderwanie Krymu pod lufami rosyjskich karabinów. To nie rosyjsko-ukraiński konflikt. To atak na podstawową i świętą zasadę europejskiego bezpieczeństwa i pokoju w Europie : niezmieniania siłą granic. Tym samym jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego i pokoju w Europie – mówił podczas debaty Jacek Saryusz – Wolski, europoseł PO, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej,Przewodniczący Delegacji PE d/s NATO.
Więcej >
Tak dla tarczy antyrakietowej!
Parlament Europejski przyjął 12. marca rezolucję popierającą budowę w Europie tarczy antyrakietowej NATO, przypominając, iż tarcza ma chronić państwa członkowskie NATO przed potencjalnym atakiem rakiet balistycznych.– W dziiejszym głosowanym raporcie Parlament Europejski podkreśla, jak istotne jest powstanie tarczy antyrakietowej dla Europy. Ostatnie wydarzenia potwierdzają tylko konieczność lepszej współpracy na linii UE-NATO. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna być rozwijana w pełnej komplementarności z NATO w uzgodnionych ramach strategicznego partnerstwa – powiedział po głosowaniu Krzysztof Lisek, który koordynował prace nad rezolucja z ramienia Grupy EPL.
Więcej >
PE stawia na młodzież, innowacje i konkurencyjność
– Unijny budżet jest jednym z kluczowych narzędzi na rzecz wzrostu gospodarczego kontynentu oraz tworzenia miejsc pracy. W niektórych państwach członkowskich jest on głównym bodźcem dla inwestycji w infrastrukturę i kapitał ludzki. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że w 2015 roku fundusze UE dalej skutecznie i wydajnie wesprą wysiłki państw członkowskich w promowaniu koniunktury gospodarczej i zwiększaniu zatrudnienia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych – powiedziała Sidonia Jędrzejewska, wicekoordynator Grupy EPL w komisji budżetowej PE.Parlament Europejski przyjął we czwartek wytyczne dla budżetu UE na 2015 rok. W dokumencie tym podkreślił szczególne znaczenie funduszy strukturalnych i polityki spójności, które, dofinansowując inwestycje publiczne, pomagają regionom i samorządom w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Eurodeputowani zwrócili też uwagę na konieczność dalszego rozwijania sektora nowoczesnych  technologii i cyfryzacji, modernizowania infrastruktury i energetyki, jak również wspierania przemysłu. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 431 eurodeputowanych, przeciw było 79, 33 wstrzymało się od głosu.
Więcej >