Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie przyjęli dzisiaj dwa dokumenty kluczowe dla stabilności finansowej Europy – rozporządzenia ws. jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM), drugi filar unii bankowej, oraz dyrektywę w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). Nowe reguły zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Głównym celem tzw. funduszu upadłościowego jest wzmocnienie stabilności finansowej eurolandu oraz zagwarantowanie, by w przyszłości podatnicy nie ponosili kosztów ewentualnych kryzysów gospodarczych. Istotne jest też, że pozostanie otwarty dla krajów spoza euro.

Podobnie jak w przypadku innych pokryzysowych reform, w przyjętych dokumentach zapewniono sprawiedliwe traktowanie państw członkowskich spoza strefy euro. Z tego powodu osiągnięte porozumienia są sukcesem.

– Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla Polski. Podobnie jak inne państwa członkowskie spoza strefy euro, uczestniczylibyśmy w procesie podejmowania decyzji dotyczących banków znajdujących się na naszym terytorium. Dodatkowo, w razie potrzeby, bylibyśmy w stanie uzyskać wsparcie finansowe dla naszych banków. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że z punktu widzenia uczestnictwa w unii bankowej to są dobre rozporządzenia dla Polski, tworzące warunki dla łagodniejszego wejścia naszego kraju do strefy euro – powiedziała Danuta Hübner, uczestnicząca w pracach nad nowym instrumentem.

– Zagwarantowaliśmy również wprowadzenie bardziej sprawiedliwego traktowania twz. państw goszczących, czyli państw, w których siedzibę ma spółka matka banku. W przypadku planów grupowej restrukturyzacji i likwidacji, gdzie państwo macierzyste banku oraz państwo goszczące nie są w stanie dojść do porozumienia, odpowiednie organy obu stron będą mogły zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z prośbą o rozstrzygnięcie spornej kwestii. Zatem ryzyko podejmowania decyzji przez banki macierzyste na niekorzyść banków goszczących, zostanie zmniejszone – dodała Danuta Hübner.

Wprowadzenie wiarygodnych procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków zapobiega ryzykownym działaniom banków. Udziałowcy i kredytodawcy wezmą na siebie konsekwencje podjętego ryzyka. Dyrektywa i rozporządzenie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Oczekuje się, że znacząco zwiększy stabilność sektora bankowego w Europie i ochroni pieniądze podatników w razie upadłości banków.