Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po długich negocjacjach, debatach i głosowaniach dziś udało dojść się do kompromisu i przyjęto Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020. Dla Polski jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ na te lata zaplanowano dla naszego kraju największą pulę funduszy. W polskiej „kopercie” znajdzie się aż 108,5 miliarda euro!

Budżet na przyszłe 7 lat skupia się na takich kwestiach jak: inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwój badań i edukacji, modernizacja sieci energetycznej  i transportowej. Ważną częścią tego projektu są też fundusze na walkę z bezrobociem zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kwestia ta podkreślana jest chociażby poprzez rozbudowę formuły i zwiększenie części środków na program Erasmus+ . Szansę na znalezienie przez młode pokolenie pracy zwiększa program „Gwarancje dla młodzieży”, na który to również przeznaczono w tym budżecie większą część nakładów.

Finalna wersja budżetu ukazuje rangę polityki spójności, która jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin polityki unijnej. Za projektem głosowało537 posłów, przeciw było126, a wstrzymało się posłów19. Warto podkreślić, iż jest to ostatni projekt budżetu, w którym Polska jest największym beneficjentem. Polskie regiony i miasta powinny więc pospieszyć się z pracami nad projektami inwestycyjnymi aby jak najlepiej wykorzystać europejskie fundusze strukturalne i fundusze spójności.