Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Ko­men­tu­jąc ostat­nie przed­wy­bor­cze son­da­że „Ga­ze­ty Wy­bor­czej”, w któ­rych Ja­ro­sław Gowin otrzy­mu­je 18 proc. po­par­cia, eu­ro­po­seł Bo­gu­sław Sonik po­wie­dział, że z Jac­kiem Maj­chrow­skim ma re­al­ne szan­se tylko ten kan­dy­dat, który w dru­giej turze po­tra­fi sku­pić wszyst­kie głosy oby­wa­te­li. Głosy kra­ko­wian, któ­rzy sądzą, że na­stał czas na zmia­nę.

Musi być to kan­dy­dat, który ma takie zdol­no­ści ko­ali­cyj­ne, że po­tra­fi przy­cią­gać do sie­bie głosy z róż­nych śro­do­wisk, cza­sem nie­prze­pa­da­ją­cych za sobą. We­dług mnie, w obec­nej sy­tu­acji Gowin nie ma ta­kiej zdol­no­ści – stwier­dził Sonik w roz­mo­wie z One­tem.

Eu­ro­po­seł za­uwa­żył, że wy­so­kie po­par­cie dla Go­wi­na wy­ni­ka z tego, że ten zbu­do­wał sobie wła­sną po­zy­cję i ma swo­ich zwo­len­ni­ków nie­za­leż­nie od tego, do ja­kiej par­tii na­le­ży. – To jego oso­bi­sty ka­pi­tał. Są takie zja­wi­ska na skalę ogól­no­pol­ską jak np. Wło­dzi­mierz Ci­mo­sze­wicz – wska­zał Sonik.

czytaj więcej w:

Źródło: Onet.pl, 27 listopada 2013