Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 stycznia 2011, 23:00

1294996662

Wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego rozpoczął się rok dedykowany przez Unię Europejską wolontariatowi.

Wolontariat ma wiele różnych obliczy, najogólniej można jednak powiedzieć, że jest to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych, wykraczająca poza stosunki przyjacielskie i rodzinne. W Parlamencie Europejskim działa Grupa ds. Wolontariatu, (nieformalna grupa nacisku złożona z europosłów i organizacji pozarządowych) z deputowaną Marian Harkin na czele, zwracająca uwagę eurodeputowanych na rolę, którą spełnia wolontariat.

Jej celem jest nieustanne wspieranie idei wolontariatu, a w dalszej perspektywie stworzenie Zielonej Księgi na temat unifikacji prawa dotyczącego wolontariatu.

Badanie Eurobarometru z maja 2010 r. wykazało, że 3 na 10 Europejczyków deklaruje czynne zaangażowanie w wolontariat. Poświęcenie 2011 roku tej ogromnej grupie ludzi dobrej woli jest formą uhonorowania ich pracy, ale również promocją i próbą zachęcenia Europejczyków do poświęcania swojego wolnego czasu na pomoc innym. Co więcej, Marian Harkin podkreśla, jak ważną rolę spełnia wolontariat w polityce społecznej. Społeczna spójność, której przejawem jest wolontariat może stanowić platformę budowy europejskiego społeczeństwa gotowego i chętnego do samopomocy i samoczynnego regulowania problemów społecznych. Sam wolontariat jest natomiast  pożądaną w zjednoczonej Europie postawą społeczną. Akcja ta ma również na celu informowanie Europejczyków. Okazuje się bowiem, że w „nowych krajach członkowskich” wiedza obywateli – zwłaszcza starszego pokolenia – jest niewielka.

Europejski rok wolontariatu związany będzie z wieloma wydarzeniami. Ich dokładny kalendarz można znaleźć na stronie http://europa.eu/volunteering/en/home2. Formą bezpośredniego dotarcia do Europejczyków i pokazania im radości płynącej z wolontariatu jest podróż wolontariuszy przez kraje Europy oraz towarzyszące jej spotkania z politykami i społeczeństwem. Co ważne, już dziś, na początku 2011 roku,  mamy do czynienia z ogólnoeuropejską siecią wolontariatu: European Volunteering  Networks, która przenosi tę ideę na arenę ogólnoeuropejską. Również na poziomie państw członkowskich działają centra koordynujące prace wolontariatów i wyznaczające kierunki ich rozwoju.

SERWISY

BOGUSŁAW SONIK POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKI