Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W środę, 3 lipca posłowie do PE uznali, że władze na Węgrzech muszą niezwłocznie dokonać zmian w decyzjach naruszających podstawowe wartości UE. W przypadku niedopełnienia tego postulatu PE rozważy zwrócenie się do Rady o ustalenie, czy ze strony węgierskiej doszło do poważnego naruszenia zasad UE, zgodnie z artykułem 7.1 Traktatu o Unii Europejskiej. Posłowie domagają się również powstania specjalnej grupy monitorującej przestrzeganie podstawowych wartości UE we wszystkich krajach członkowskich.

 Zgodnie z artykułem 2 Traktatu o Unii Europejskiej UE opiera się na poszanowaniu wartości, jakimi są godność człowieka, wolność, równość, demokracja i państwo prawa. Podczas wtorkowej debaty sprawozdawca projektu Rui Tavares powiedział. „Zmiany w węgierskiej konstytucji były dokonywane stopniowo i stopniowo przestawały być zgodne z wartościami UE zapisanymi artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej”.

PE z żalem przyjmuje fakt, że zarówno proces powstawania jak i wprowadzenie węgierskiej konstytucji „nie opierał się na zasadach przejrzystości, otwartości, integracyjności i porozumienia, czego należałoby oczekiwać od współczesnego demokratycznego procesu ustawodawczego, co w konsekwencji osłabia mechanizmy równowagi i kontroli” w samej ustawie zasadniczej. W związku z tym wzywa władze Węgier do: usunięcia z ustawy zasadniczej zapisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny „za niekonstytucyjne”, przestrzegania praw podstawowych, wdrożenia zaleceń Komisji Weneckiej, zapewnienia szerokiego spektrum politycznego w procesie tworzenia konstytucji oraz do zagwarantowania niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Natomiast w  przypadku prawa medialnego do ustanowienia wiążących prawnie procedur wyboru i mianowania osób na stanowiska kierownicze w mediach publicznych i organach regulacyjnych. Zaleca również „ostateczne zrealizowanie zobowiązania wobec osób bezdomnych”, poszerzenie definicji i pojęcia „rodziny” oraz podjęcie działań w kierunku integracji społeczności romskiej.

W przypadku, gdy uzyskane od władz węgierskich odpowiedzi na powyższe zalecenia PE nie będą zgodne z wymogami dotyczącymi podstawowych wartości, Konferencja Przewodniczących PE (przewodniczący PE oraz liderzy grup politycznych) rozważą możliwość uruchomienia przewidzianych w tym celu mechanizmów zapewniających zgodność prawa państw członkowskich z podstawowymi wartościami UE.