Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

21 lutego 2007, 23:00

Logope1

W ramach cyklu „Jak rozmawiać o Unii Europejskiej” 22 lutego odbyła się w Kielcach konferencja „Agro- czy e-Świętokrzyskie? W poszukiwaniu europejskiej strategii dla regionu”. Zarówno według posła Bogusława Sonika, jak i innych uczestników debaty, najważniejszym, choć jeszcze niewykorzystanym potencjałem województwa jest turystyka i inne pokrewne jej dziedziny.

Poseł Bogusław Sonik w swoim przemówieniu podkreślał rolę idei zrównoważonej turystyki, którą promuje Unia Europejska:

„Na początku naszej dyskusji, wydaje mi się, że warto przypomnieć tutaj zgromadzonym, nadrzędną ideę polityki UE, a więc ideę zrównoważonego rozwoju. Włączenie zrównoważonego rozwoju do wszystkich polityk europejskich, do czego zobowiązuje Traktat o UE, ma służyć ich opracowywaniu w taki sposób, by się równoważyły i wzajemnie wzmacniały na rzecz realizacji celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska.

Strategia zrównoważonego rozwoju UE ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, spójności i sprawiedliwości społecznej i dobrobytu gospodarczego. Działania koncentrują się na kluczowych wyzwaniach, którymi są zmiany klimatyczne i czysta energia; zagrożenie zdrowia publicznego; wykluczenie społeczne, demografia i migracja; zarządzanie zasobami naturalnymi; zrównoważony transport, globalne ubóstwo i rozwój. Istnieją liczne powiązania między kluczowymi wyzwaniami, na przykład między wykorzystaniem energii odnawialnej a zmianami klimatycznymi lub między zmianami klimatycznymi a ubóstwem. Problemy te są wzajemnie powiązane, dlatego rozwiązania muszą być kompleksowe.”

Konferencja „Agro- czy e-Świętokrzyskie? W poszukiwaniu europejskiej

strategii dla regionu” odbyła się w ramach cyklu „Jak rozmawiać o Unii

Europejskiej?”, organizowanego przez Biuro Informacyjne Parlamentu

Europejskiego w Polsce i Instytut Spraw Publicznych.

W debacie nad przyszłością regionu udział wzięli: Lena Kolarska-Bobińska

(Instytut Spraw Publicznych), Jacek Safuta (Biuro Informacyjne Parlamentu

Europejskiego), Wiesław Trąmpczyński (Politechnika Świętokrzyska), Adam Jarubas

(Marszałek Województwa Świętokrzyskiego), Andrzej Mochoń (Targi Kielce), Halina

Siemaszko (Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,

Sandomierz) oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego: Adam Bielan

(wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego), Bogdan Klich, Czesław Siekierski

i Bogusław Sonik.