Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Gaz%20200x200

Zaproszenie do składania wniosków

25. września 2012

Do 15. października można ubiegać się o dofinansowanie na prowadzenie kampanii informacyjnych dot. gazu łupkowego. Do rozdania jest 200 000 Euro!

Granty przewidziane są dla instytucji, które nie mają własnego budżetu, aby sfinansować akcje przybliżające społeczeństwu istotę gazu łupkowego. Maksymalne dofinansowanie wynosić może 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Stopień dofinansowania uzależniony będzie od kryteriów przyznawania oraz opinii Komisji Ewaluacji (Evaluation Committee).

Beneficjenci zobowiązani będą do zorganizowania publicznych wysłuchań w jednym lub kilku regionach (po jednym na region), gdzie wydobywa lub planuje się wydobywać gaz łupkowy. W planowaniu kampanii winno uwzględnić się charakterystykę regionu, a także zaangażować odpowiednie władze publiczne, społeczność lokalną, opinię publiczną, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe. Wysłuchania powinny zostać poprzedzone konsultacjami online w języku oficjalnie obowiązującym w danym państwie członkowskim (lub języku używanym lokalnie).

Wezwanie do składania wniosków otwarte jest dla państw członkowskich UE. Oznacza to, że aplikanci muszą być organem administracji publicznej lub jednostką publiczną w bezpośredni sposób związana z administracja centralną.

We wniosku należy wykazać, że organizacja ma wystarczające kwalifikacje oraz możliwości, aby przeprowadzić proponowane czynności. Obowiązkowymi dokumentami jakie należy złożyć są:

Komisja zdecyduje o przyznaniu dofinansowani na podstawie następujących kryteriów:

Propozycja projektu musi zostać wysłana do 15 października drogą mailową lub pocztą. Może również być dostarczona osobiście. Aplikanci, których projekty zostaną przyjęte zaproszeni będą na spotkanie w Brukseli na końcu listopada lub początku grudnia.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszonym przez KE zaproszeniu do składania wniosków.