Kontrola budżetowa

Rumuński minister podczas posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej

Budzet6

Bruksela

Podczas spotkania Komisji Kontroli Budżetowej (CONT), 19 marca 2013r., rumuński Minister Funduszy Europejskich Orlando Teodorovici opisał reformy mające na celu poprawę zarządzania funduszami europejskimi w Rumunii.

Jako największy problem, Minister Teodorovici opisał sytuację systemu zamówień publicznych. Jako reformy mające na celu poprawę sytuacji, Minister wymienił współpracę między państwowymi i specjalnymi organizacjami monitorującymi, dodanie nowych instrumentów kontroli zamówień publicznych oraz standardyzację zamówień publicznych pomiędzy poszczególnymi sektorami i plany dalszej standardyzacji. Następnie, Minister opisał działania mające na celu zapobieganie konfliktom interesów, w tym dodatkowe instrumenty mające na celu wykrycie konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Minister wymienił też kampanię informacyjną mającą na celu zapobieganie korupcji w administracji publicznej.

Na zakończenie wypowiedzi, Minister Teodorovici opisał dalszą współpracę z Komisją Europejską, sprawozdanie wszystkich poprzednich działań złożone w Komisji w lutym, i obiecał szybkie odpowiedzi na możliwe pytania Komisji w przyszłości.

Po przemówieniu Minister odpowiedział na pytania posłów. Posłowie odnieśli się do planów przedstawionych przez Ministra, mających na celu wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej z absolutorium oraz zredukowanie nieprawidłowości zaobserwowanych w 2011 r. Posłowie podkreśli wysoką liczbę błędów zagospodarowania środków z UE zaobserwowanych w Rumunii, wzywając panujący rząd do odpowiedzialności. Podkreślono również poważny problem korupcji, wnosząc o szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań oraz nałożonych sankcji. Podkreślono również problem zbyt krótkiego okresu, po którym sprawy dotyczące korupcji uznawane są za przedawnione (3 lata).

Minister zaznaczył, że, pomimo, że nie widać jeszcze efektów środków podjętych przez rząd, postępy będą regularnie podawane do informacji publicznej oraz przedstawiane Komisji Europejskiej. Zapewnił też, że rząd rumuński dąży do ustabilizowania i uproszczenia systemu, a wszystkie zmiany w strukturach będą przedyskutowane na poziomie europejskim.