Działalność

Komisja Rozwoju

Komisja rozwoju w swoim zakresie działalności skupia się na wsparciu, realizacji i monitorowaniu polityki rozwoju i współpracy Unii zwłaszcza w zakresie:

a)   dialogu politycznego z krajami rozwijającymi się, zarówno dwustronnego jak i w ramach odpowiednich organizacji międzynarodowych i na płaszczyźnie międzyparlamentarnej;
b)   pomocy dla krajów rozwijających się i porozumień o współpracy z nimi, zwłaszcza nadzoru nad skutecznym finansowaniem pomocy i oceny wydajności, w tym w odniesieniu do eliminacji ubóstwa;
c)   monitorowania związku polityki państw członkowskich z polityką realizowaną na szczeblu Unii;
d)   promowania wartości demokratycznych, dobrego zarządzania i praw człowieka w krajach rozwijających się;
e)   realizacji, monitorowania i rozwoju polityki spójności w odniesieniu do polityki rozwoju;
20190130pht24638_width_600

Rezolucja związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju przegłosowana.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dziś Parlament Europejski przegłosował rezolucję związaną z procesem monitorowania i przeglądem postępów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Bogusław Sonik pracował nad dokumentem w Komisji Rozwoju.

-Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą zostać osiągnięte tylko dzięki kompleksowej strategii UE oraz ich uwzględnieniu w unijnych politykach, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz mechanizmach zarządania- podsumował wypracowaną rezolucję podczas dzisiejszej sesji Bogusław Sonik.

Wypracowany dokument jest elementem procesu monitorowania i przeglądu sprawozdania z realizacji Celów, który odbywa się co roku w lipcu na forum politycznym wysokiego szczebla ONZ, a po raz pierwszy od września 2019 roku będzie się odbywać co cztery lata na szczeblu szefów państw i rządów.

 Te 17 Celów ONZ opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacyjne czy zrównoważona konsumpcja.

 

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów

 

 

20190130pht24638_width_600

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na forum PE

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Rozwoju wraz z Komisją Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)  przeprowadziły wspólne wysłuchanie publiczne w celu omówienia działań strategicznych i lepszego monitorowania osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Poseł Bogusław Sonik jest zaangażowany w pracę nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL.

W spotkaniu wziął udział Profesor Jeffrey Sachs- wiodący ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Columbia oraz Wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Strategia SDG opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacje czy zrównoważona konsumpcja.

Wydarzenie odbyło się w ramach przygotowań do wrześniowego szczytu ONZ, a Parlament Europejski przygotowuje strategiczne sprawozdanie w sprawie realizacji Celów.

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów