unia europejska

Miasta dla mieszkańców - nowe wyzwania w polityce UE

Ponad 70% obywateli Unii zamieszkuje miasta i obszary zurbanizowane. W przyszłych latach wciąż będzie utrzymywać się tendencja wzrostowa. Według szacunków ONZ do 2050 roku współczynnik ten osiągnie 80%. Terytorium UE jest jednym z najbardziej zurbanizowanych obszarów na świecie.  Miasta stanowią też siłę napędową europejskiej gospodarki. Są również katalizatorami kreatywności i innowacyjności w całej Unii. Konsumują one około 80% energii i generują nawet 85% PKB Europy. Stąd ich specjalne miejsce w formułowaniu polityki spójności na lata 2021-2027 i w konstruowanym  obecnie nowym budżecie UE. Pakiet projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności na okres nowej perspektywy finansowej 2021-2027 został opublikowany przez Komisję Europejską 29 maja 2018 r. Zmianami zostaną objęte fundusze, którymi państwa członkowskie zarządzają samodzielnie, czyli m.in. Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS+). Wzmacnianie finansowe polityki miejskiej W nowej polityce spójności zdecydowano się przeznaczyć specjalne środki na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, co ma jeszcze bardziej wzmocnić wymiar miejski polityki spójności. Na ten obszar skierowane będzie 6 % środków EFRR za pośrednictwem instrumentów terytorialnych. Wszystkie narzędzia polityki miejskiej połączono w jeden program o nazwie  Europejska inicjatywa miejska (European Urban Initiative), który będzie służył do budowania sieci kontaktów oraz tworzenia szerszego pola do działania dla władz miejskich. Inicjatywa ta ma ułatwić i wspierać budowanie potencjału podmiotów, działania innowacyjne, wiedzę, opracowywanie polityki i komunikację w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. Na rozwój tej inicjatywy, zarządzanej bezpośrednio lub pośrednio przez Komisję, planuje się przeznaczyć 500 mln euro, pochodzących z zasobów na cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Środki mają być przekazywane na rozwój lokalny, który kierowany jest przez społeczność lub mający postać zintegrowanych inwestycji terytorialnych albo innych narzędzi terytorialnych mieszczących się w ramach 5 celu polityki (CP5). Instrumenty kreowania rozwoju W rozwiązywaniu różnorodnych problemów, z którymi borykają się miasta oraz miejskie obszary funkcjonalne, pomocny jest zrównoważony rozwój obszarów miejskich, który ma zachodzić w oparciu o zintegrowany rozwój terytorialny. Wybór obszarów, na których mają być prowadzone działania zintegrowane w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich będzie odbywać się na zasadach określonych w programach w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Wsparcie dla tego typu rozwoju pochodzić będzie nie tylko z EFRR, ale również z FS i EFS+. Są to następujące instrumenty kreowania rozwoju: a)     zintegrowane inwestycje terytorialne; b)     rozwój lokalny kierowany przez społeczność; lub c)      inne narzędzia terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie na rzecz inwestycji zaprogramowanych z myślą o EFRR w ramach celu polityki 4 (CP4) - Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych. Podstawą do wykorzystania wymienionych instrumentów będą przygotowane przez organy lub instytucje miejskie, lokalne lub inne organy lub instytucje terytorialne dokumenty strategiczne, czyli strategie terytorialne. Strategie dotyczą konkretnego obszaru geograficznego i mają na celu przeanalizowanie potrzeb rozwojowych oraz potencjału danego obszaru oraz dostosowanie zintegrowanego podejścia do uwarunkowań lokalnych. Strategie terytorialne będą zawierać spis konkretnych działań, które mają być wspierane. Ważnym elementem wymaganym w przygotowywaniu strategii jest włączenie partnerów w ten proces (art. 6 RWP). Urban Innovative Actions (UIA) oraz URBACT – istniejące programy Funkcjonujące obecnie programy miejskie, które ma połączyć nowa inicjatywa, czyli  Europejska inicjatywa miejska, to m.in.  program Urban Innovative Actions (UIA) oraz URBACT. Program UIA wspiera innowacyjne działania w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Ideą UIA jest umożliwienie miastom europejskim testowania oraz realizowania innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań dla przestrzeni miejskiej, które nie były jeszcze wykorzystywane nigdzie w Europie. Miasta zgłaszają swoje pomysły, które wpisują się w tematy ujęte w 12 priorytetach Agendy Miejskiej UE z 2016 roku. Agenda promuje zawieranie partnerstw między władzami miejskimi, państwami członkowskimi i instytucjami unijnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami dla bardziej efektywnego działania na rzecz stymulowania rozwoju oraz rozwiązywania problemów miejskich w krajach europejskich. Drugim z programów jest URBACT, który jest instrumentem do wymiany dobrych praktyk oraz wiedzy. URBACT pomaga miastom w rozwijaniu praktycznych metod zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, integrujących sferę ekonomiczną, społeczną i środowiskową miast. Źródłem finansowania jest EFRR, wkład własny krajów UE i partnerów programu oraz wkład finansowy miast i regionów. W okresie programowania 2014-2020 budżet URBACT III wyniósł 96,3 mln euro (nie wliczając  składek Norwegii i Szwajcarii), z czego finansowanie z EFRR stanowi 77%.

Uchodźcy i moja historia

Unia Europejska stanęła przed wyzwaniem bez precedensu. Od lat było wiadome, że z Afryki i Azji migrują setki tysięcy ludzi szukając w Europie lepszego życia. Część podróżowała przez Libię. Zanim kraj ten pogrążył się w chaosie Libijczycy – za pieniądze europejskie – kontrolowali trasy i odsyłali większość kandydatów na imigrantów do krajów pochodzenia. Jednak nie wszystkich. Wielu ginęło, gdy tonęły przemytnicze łodzie; innym udawało się dotrzeć do Hiszpanii czy Włoch. Teraz z Bliskiego Wschodu, z Afryki Wschodniej i Zachodniej, z Afganistanu, a nawet z Kosowa i Albanii migrują do Europy Zachodniej ogromne rzesze ludzi. Miliony. Mamy do czynienia z masą krytyczną.  czytaj więcej

onet.pl, 30 września 2015