scena polityczna

Spotkanie Prezydenta Jacka Majchrowskiego z...

Propozycję zmian ponad 300 przepisów prawnych przedstawili krakowscy samorządowcy na spotkaniu z parlamentarzystami z terenu Małopolski. Inwestycje transportowe, walka ze smogiem, zmiany w edukacji, zagrożenie przeciwpowodziowe. To główne dziedziny, które zostały poruszone podczas spotkania małopolskich parlamentarzystów z władzami Miasta, które odbyło się w poniedziałek, 8 lutego w Magistracie. Czytaj więcej: http://krakow.pl/aktualnosci/197533,29,komunikat,krakow_chce_zmian_w_prawie__foto_i_wideo_.html

Bogusław Sonik: Polska powinna stanowczo wytknąć Unii...

– Imigracyjna fala zaczęła się już 10 lat temu, ale UE nie przygotowała się na te wydarzenia. Polska powinna stanowczo wytknąć Unii ten bardzo niewygodny fakt, bo teraz 28 państw ma naprawdę poważny problem – powiedział Bogusław Sonik. Zdaniem polityka PO, po wyborach Andrzej Duda mógłby przyjąć funkcję "arbitra" w partyjnej rozgrywce, ale jak jednak przyznał, jest to "szalenie trudne zadanie". Sonik dodał także, że pomimo trudnej sondażowej sytuacji PO "nie odwróci się plecami do swojej partii". Czytaj więcej:

"Onet", 22 października 2015

PO i PiS biorą jeńców do niewoli

Wiadomości › Tylko w Onecie › Ustalmy Jedno 14 mar, 23:42 Bogusław Sonik w "Ustalmy Jedno": PO i PiS biorą jeńców do niewoli Eu­ro­po­seł Bo­gu­sław Sonik był go­ściem pro­gra­mu "Ustal­my Jedno" w One­cie. Po­li­tyk PO sko­men­to­wał m.in. start Ma­riu­sza Ka­miń­skie­go z list swo­jej par­tii. - PO i PiS od lat sta­cza­ją ze sobą re­gu­lar­ne bitwy. Są też walki pod­jaz­do­we. Cza­sa­mi wśród "łupów" zda­rza­ją się jeńcy wzię­ci do nie­wo­li. Ka­miń­ski jest tro­feum przy­wie­zio­nym z ta­kich po­ty­czek - mówił Sonik w roz­mo­wie z Ma­rze­ną Su­chan. - Okres kam­pa­nii za­wsze jest kon­tro­wer­syj­ny - prze­ko­ny­wał eu­ro­po­seł PO. Przy­po­mniał, że w 2009 roku ogrom­ne emo­cje wzbu­dzi­ło wy­sta­wie­nie na li­stach Plat­for­my Ma­ria­na Krza­klew­skie­go. - To jest próba przy­cią­ga­nia róż­nych śro­do­wisk - mówił.