Komunikaty

Podsumowanie porozumienia w sprawie Instrumentu na rzecz...

W dniu 18.12.2020 r. zakończone zostaly negocjacje ws. Instrumentu ma rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility - RRF). Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych wniosków porozumienia: 1. Całkowity budzet RRF wynosi 672,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) z czego 312,5 mld EUR dostępnych będzie jako granty a 360 mld EUR dostepnych będzie jako pożyczki. Alokacja dla Polski wynosi 57 mld EUR z czego 23 mld EUR jako granty a 34 mld EUR jako potyczki. 2. KE ma udostepnić do 31 grudnia 2022 r. 70% tej części budżetu RRF, która przeznaczona jest na granty. Pozostale 30% tej części budżetu KE ma udostepnić w okresie od 1 styczna do 31 grudnia 2023 r. 3. W 2021 r. KE będzie wypłacala na zadanie danego panstwa członkowskiego zozone w raz z Krajowym Planem Odbudowy (KPO), zaliczki w wysokości 13% alokacji na dane państwo członkowskie. 4. Pożyczki z RRF mogą być udzielane przez KE do 31 grudnia 2023 r. Pożyczki te udzielane sa na żądanie danego państwa członkowskiego zlozone wraz z KPO lub złożone nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. Maksymalna kwota pożyczek dla danego państwa członkowskiego nie powinna przekroczyć 6,8% jego Dochodu Narodowego Brutto za rok 2019, w cenach bieżących. 5. Wsparcie z RRF skupia się na następujących obszarach: a) zielona transformacja; b) cyfrowa transformacja; c) inteligentny, zrównoważony i trwały wzrost uwzględniający spójność gospodarczą, zatrudnienie, produktywność, konkurencyjność, badania, rozwój i innowacje oraz dobrze funkcjonujący jednolity rynek z silnymi MŚP; d) spójność społeczna i terytorialna; e) zdrowie oraz odporność gospodarcza, spoleczna i instytucjonalna, w tym z myślą o zwiększeniu zdolności reagowania na kryzys i gotowości na sytuacje kryzysowe; f) polityki na rzecz przyszłych pokoleń, dzieci i młodzieży z uwzględnieniem edukacji i umiejętności. 6. Wsparcie z RRF otrzymać moga tylko działania, które przestrzegają zasady nie wyrządzania istotnej szkody (ang. do not significant harm) zgodnie z art. 17 rozporządzenia o taksonomii UE. KE ma przygotować w tym zakresie techniczne wytyczne przy czym na te wytyczne nie powinno oddziaływać wejście w życie aktów delegowanych do rozporządzenia o taksonomii ustanawiających techniczne kryteria przesiewowe. 7. Nie wprowadzono zakazu wsparcia dla projektów dotyczących paliw kopalnych. Jednocześnie wprowadzono metodologię przyczyniania się do celów klimatycznych. Zgodnie z tą metodologia poszczególnym działaniom przypisywany jest współczynnik na podstawie którego przeliczane są wydatki na dane działanie w celu określenia w jakim stopniu wydatki te przyczyniają się do celu określającego, iż minimum 37% alokacji w ramach danego KPO ma być przeznaczone na cele klimatyczne. Przykładowo współczynnik ten wynosi dla: a) dystrybucji i transportu gazu w celu zastąpienia wegla: 0%; b) zamiany systemów ciepłowniczych opartych o węgiel systemami ciepłowniczymi opartymi o gaz w celach mitygacji zmian klimatycznych: 0%; c) wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa: 40%; d) wysokosprawnej kogeneracji, efektywnego ciepłownictwa z niskimi emisjami w cyklu życia jeśli celem działań jest w przypadku: i. wysokosprawnej kogeneracji - osiągnięcie emisji w cyklu życia poniżej 100g CO2e/kWh; ii. efektywnego ciepłownictwa - stowarzyszona infrastruktura jest zgodna z dyrektywą o efektywności energetycznej lub infrastruktura ta jest odnawiana w celu zgodności z definicja efektywnego systemu ciepłowniczego lub dzialanie jest zawansowanym systemem pilotażowym lub prowadzi do niższej temperatury w systemie ciepłowniczym 100%; e) OZE (z wyjątkiem biomasy bez wysokiej oszczędności emisji gazów cieplarnianych): 100%. 8. Warunkiem otrzymania wsparcia z RRF jest przygotowanie przez państwo członkowskie KPO, w którym przedstawione zostaną reformy i inwestycje oraz działania niezbędne do ich wdrożenia. KPO musi być zgodny z wyzwaniami specyficznymi dla danego państwa członkowskiego oraz priorytetami wskazanymi w ramach Semestru Europejskiego. KPO musi być również zgodny z Narodowymi Programami Reform pod Semestrem Europejskim, Zintegrowanymi Planami na Rzecz Energii i klimatu i ich aktualizacjami oraz z regionalnymi planami sprawiedliwej transformacji pod Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. KPO powinien zostać złożony do KE jako jeden zintegrowany dokument w terminie do 30 kwietnia danego roku. Draft KPO może zostać złożony do KE począwszy od 15 października roku poprzedzającego. 9. KPO musi wskazywać m.in. cele i kamienie milowe do osiągnięcia dla planowanych reformi inwestycji. Cele i kamienie milowe muszą zostać osiągnięte najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r.  10. Minimum 37% alokacji w ramach danego KPO musi być przeznaczone na cele klimatyczne a minimum 20% alokacji w ramach danego KPO musi być przeznaczone na cyfryzację. 11. KPO podlega ocenie przez KE w terminie dwóch miesięcy od jego złożenia. Ocena ta jest przyjmowana przez Radę w postaci aktu wykonawczego w terminie czterech tygodni od przedstawienia przez KE Radzie propozycji tego aktu. Po przyjęciu przez Radę wspomnianego aktu wykonawczego KE zawiera z państwem członkowskim porozumienie stanowiące indywidualne zobowiązanie prawne w rozumieniu rozporządzenia finansowego.  12. Wypłaty w ramach RRF odbywają się do 31 grudnia 2026 r. Następują one na żądanie danego państwa członkowskiego przedstawione KE po osiągnięciu przez dane państwo członkowskie uzgodnionych z KE celów i kamieni milowych i po pozytywnej ocenie przez KE spełnienia tych celów i kamieni milowych. W przypadku negatywnej oceny przez KE spelnienia celów i kamieni milowych następuje zawieszenie wypłat w ramach RRF. Zawieszenie to może zostać zniesione tylko w przypadku gdy państwo członkowskie podjęło stosowne działania zapewniające satysfakcjonujące spełnienie celów i kamieni milowych.

Opinia prawna na temat decyzji rządu o otwarciu placówek...

Zachęcam do zapoznania się z opinią prawną na temat decyzji rządu o otwarciu placówek oświatowych. Być może warto pójść za przykładem Hanny Zdanowskiej - prezydent Łodzi, gdzie najpierw prowadzone są badania na obecność COVID-19, a potem przywraca się tradycyjną formę nauczania? 29 kwietnia br. Minister Edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele przedszkoli nie jest jednak gotowych do przyjęcia dzieci w tym terminie, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, jak i brak możliwości przygotowania placówki i personelu w tak krótkim czasie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest przepis §18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który daje dyrektorom przedszkoli możliwość zawieszenia zajęć w placówce, w sytuacji gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów – a taką sytuacją jest niewątpliwie obecnie panująca epidemia koronawirusa. Decyzję taką mogą jednak podjąć za zgodą organu prowadzącego. Dyrektor musi wydać w tej sprawie stosowne zarządzenie, opublikować je na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń przedszkola. Decyzja o otwarciu placówek w okresie ciągłego wzrostu zachorowań jest w mojej ocenie przedwczesna. Ponadto nie mamy w tej chwili wytycznych w formie rozporządzenia, które jednoznacznie określałyby warunki, jakie placówki powinny spełniać, aby mogły zostać otwarte. Wytyczne zamieszczone na stronach rządowych są bardzo ogólne i praktycznie przerzucają odpowiedzialność za przygotowanie placówki i bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników na organ prowadzący i dyrektora. Rząd nie po raz pierwszy podejmuje decyzję w sprawach należących do kompetencji władz lokalnych, bez konsultowania tych decyzji. Jednocześnie rząd nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje przerzucając ją całkowicie na władze lokalne, które czekają na bardzo jasne rozporządzenie premiera i ministra zdrowia. Władze lokalne same takich decyzji nie mogą podjąć, bo nie mają całego instrumentarium, które posiada rząd. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za życie i zdrowie wielu osób. Władze lokalne nie mogą wziąć na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci, w tym bardzo małych dzieci, opiekunów, wychowawców, także rodziców i dziadków, którzy te dzieci odprowadzają do przedszkola. Dyrektor placówki oświatowej może ponieść odpowiedzialność: cywilną, pracowniczą (porządkową i materialną), karną, za wykroczenie, w związku z przesłankami odpowiedzialności związanymi z funkcjonowaniem placówki oświatowej w stanie epidemii. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Wybrane czyny niedozwolone w praktyce szkolnej w stanie epidemii: Art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty określa jako zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę: zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty i art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy Karta Nauczyciela nakładają na dyrektora szkoły obowiązek: wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szczegółowo określa zadania dyrektora w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Art. 6 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczyciela do: realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wina w nadzorze (art. 427 k.c.)  Odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Obowiązek przestrzegania niezbędnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa młodzieży w szkole nie ogranicza się do wydania konkretnych nakazów, czy zakazów wynikających wprost z przepisów szczegółowych, lecz polega na stosowaniu - wynikających z zasad ogólnych - wszelkiego rodzaju środków ochrony przez nauczycieli wobec powierzonych ich pieczy uczniów. Odpowiedzialność karna Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, …. podlega karze. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze. Ściganie przestępstwa określonego powyżej, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze. Nie podlega karze za przestępstwo określone określone powyżej, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze . Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 ) szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Odpowiedzialność za przygotowanie i funkcjonowanie placówki oświatowej w okresie pandemii ponosić będzie na zasadach ogólnych dyrektor placówki. Do dyrektora szkoły lub placówki oświatowej jako nauczyciela, nie mają zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samorządowych - dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym. W okresie pandemii dyrektor placówki oświatowej nie powinien uruchomić placówki, jeżeli jej uruchomienie może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia podopiecznych i ich opiekunów, pracowników i osób współpracujących ( nie zrealizowanie wszelkich wytycznych epidemicznych, brak stosownej opinii uprawnionych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Organ samorządu terytorialnego ponosić będzie odpowiedzialność w zakresie nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień i wytycznych nałożonych na nie w zakresie zwalczania skutków pandemii przez organy państwa oraz zadań własnych.

Bogusław Sonik w temacie powstającej estakady kolejowej w...

Prezentujemy Pańastwu podsumowanie działań Posła Bogusława Sonika w sprawie nowo powstającej estakady kolejowej w historycznym centrum Krakowa: 1) Co pod estakadą kolejową na Grzegórzkach? Parkingowa pustynia czy żywa tkanka miejska ? Prosimy o więcej wyobraźni! -Bogusław Sonik wystąpił z interwencją do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie planów zagospodarowania przestrzeni wokół powstającej w centrum Krakowa estakady kolejowej w ciągu przebudowywanej trasy kolejowej E 30.  -Poseł Sonik uważa, iż niewłaściwym jest przeznaczenie powstającej przestrzeni na parkingi samochodowe, tym bardziej, że ruch samochodowy powinien być „wyprowadzany” z centrum zabytkowych miast, jakim jest Kraków. Sugeruje, iż przestrzeń ta winna stanowić atrakcyjny i komfortowy dla mieszkańców teren miejski. -Z uwagi na rozmiar i koszt inwestycji, plany zagospodarowania omawianej przestrzeni powinny zostać poddane szerokiej debacie społecznej i konsultacjom. -Z odpowiedzi wynika między innymi, że na wiadukcie kolejowym na Grzegorzkach nie będzie ekranów akustycznych (dotyczy to fragmentu dawnego mostu kolejowego). w pozostałych odcinkach Poseł Sonik postulował by zastąpić wycięte drzewa ekranami roślinnymi, które również pełniłyby funkcję fitoremediacyjną, ponadto Ministerstwo informuje, że za wycięte drzewa będzie prowadzane nasadzanie w stosunku 1:2. 2) Bogusław Sonik wobec problemów komunikacyjnych Krakowa. -Z uwagi na problemy komunikacyjne miasta spowodowane inwestycją PKP PLK Poseł Sonik wystosował interpelacje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie konieczności koordynacji prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK w Krakowie. Jest to konsekwencja wcześniejszych wystąpień Posła Sonika do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 listopada 2016 r. i 4 sierpnia 2017 r., zapytania nr 1290 i 4041 w sprawie planowanej estakady kolejowej w ciągu przebudowywanej trasy kolejowej E 30 oraz w sprawie zagospodarowania przestrzeni pod powstającą estakadą kolejową. -Ponadto Bogusław Sonik wystosował ponowny apel do Prezydenta Miasta Krakowa o to by decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni pod estakadą podjąć w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa tym bardziej, że decyzja o sposobie zagospodarowania przestrzeni będzie w gestii Gminy Miejskiej Kraków, co wynikać ma z umowy pomiędzy PKP PLK a Gminą. -https://krakow.onet.pl/nowa-inwestycja-w-krakowie-co-pod-wiaduktem-na-grzegorzkach/lbj4mqe 3) Kontynuacja działań w sprawie estetyki estakady kolejowe. -Z uwagi na wątpliwości mieszkańców Krakowa co do wyglądu powstającej estakady kolejowej i w ślad za wcześniejszymi interwencjami z 2016 r. i 2017 r. Bogusław Sonik wystosował zapytanie poselskie w sprawie wyglądu estakady. Poprosił o udostępnienie wizualizacji i zwrócił uwagę na kolorystykę ekranów akustycznych. W załączeniu przesyłam zapytanie i odpowiedź oraz wizualizację. -Jednakże nie będąc w pełni usatysfakcjonowany z odpowiedzi Ministra Infrastruktury Poseł Sonik wystosował ponadto ponowne zapytanie Poniżej załaczamy interpelacje, zapytania i pisma w sprawie stakady kolejowej na Grzegórzkach.

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski o problemie...

Polecamy uwadze fragmenty rozmowy z Jackiem Żakowskim w TOK FM w dniu 6.10.2017 r.: (…)Wszystkie te rzeczy, dotyczące przejmowania kamienic miały miejsce w latach 90-tych, czyli wtedy kiedy nie byłem prezydentem to po pierwsze, po drugie kwestia przekazywania tych kamienic, to trzeba wyrażanie powiedzieć, bo to jakby się łączy z Warszawą, u nas sytuacja była zupełnie inna. U nas to nie Urząd Miasta zwracał kamienice, to UM wykonywał wyroki sądów. Sądy wydawały decyzję o konieczności zwrotu kamienicy. Mało tego, mimo wyroków sądów myśmy czasem nie chcieli wydać kamienicy, mając świadomość, że tam coś jest nie w porządku. Sądy nam nakazywały obciążając nas jeszcze kosztami sądowymi. Ja jeszcze w 96 i 97 r. jako wojewoda, potem też jako prezydent, zwracałem się do Ministerstwa Finansów o dane z umów indemnizacyjnych, ale trudno było znaleźć akta w archiwach ministerstwa. Od paru lat zaczęto wpuszczać do tych archiwów i tam moi pracownicy szukali rzeczy, co nie zmienia faktu, że w wielu wypadkach jest to wszystko bardzo dziwne. Mieszkańcy to podnosili, myśmy byli bezradni, my jesteśmy tylko wykonawcą. (…) (…) Jest grupa paru osób, adwokatów, którzy się w tym specjalizują, załatwiając różne papiery, czasami niezupełnie legalne, czasami absurdalne. Jeżeli kamienicę przekazuje, upoważnia adwokata do działania ktoś kto ma 128 lat. Upoważnienia dawniej były robione po prostacku na kolorowym ksero. I sądy to kupowały.(…) (…) My cały czas zwracaliśmy się do Min. Finansów z prośbą do tych umów, aby sprawdzić kto wziął pieniądze. Wiadomo, że były całe fabryki, podobno w Hamburgu, tak ludzie mówią, która produkowała różnego typu fałszywe dokumenty. To była sytuacja, że było to samo imię i nazwisko ale inna osoba. Sady dopiero się na tym uczyły. Jak Pan wie przestępca jest zawsze o krok przed wymiarem sprawiedliwości, a wymiar sprawiedliwości musi się do niego dostosować, uczyć. (…)

Bogusław Sonik - reprywatyzacja w Krakowie - podsumowanie...

Przypominamy działania Posła Bogusława Sonika na podstawie których został wszczęty przegląd postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie:Pierwsza interpelacja została złożona przez Posła w listopadzie 2016 roku.Na skutek działań Posła Sonika będzie dokonana weryfikacja postępowań prokuratorskich oraz postępowań cywilnych i administracyjnych (proszę zwrócić uwagę na zakres kontroli - postępowania cywilne i administracyjne). Z otrzymanych informacji od Prokuratora Generalnego wynika, iż „od marca 2017r. w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie rozpocznie się lustracja wszystkich  tego rodzaju spraw z lat  2005 – 2016, w których nie nastąpiło przedawnienie karalności czynów, w tym spraw  zakończonych  postanowieniami o odmowie wszczęcia śledztwa i o umorzeniu postępowania,   jak również spraw z zakresu Pc i Pa,  pod kątem ustalenia, czy na ich podstawie nie należałoby zainicjować postępowania karnego.” Podjęcie tych działań jest konsekwencją wystąpienia Posła Sonika do Ministra Sprawiedliwości o zweryfikowanie postępowań sądowych i prokuratorskich w procesie zwrotów nieruchomości w Krakowie. Pierwsza odpowiedź z Ministerstwa była niesatysfakcjonująca i w ocenie Posła wymijająca: „od 2012 roku do chwili obecnej, w jednostkach prokuratury podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, nie prowadzono postępowań”. Jednak dzięki działaniom Posła dla wyjaśnienia problemów reprywatyzacji w Krakowie m.in. spotkaniom z lokatorami i dysponowaniem listą nieruchomości za które zostało wypłacone odszkodowanie na mocy układów indemnizacyjnych, Poseł Sonik mógł wskazać w ponownej interpelacji do MS na przykłady kamienic, przy których reprywatyzacji mogło dojść do naruszenia prawa. Szczegóły wraz z treścią interpelacji i odpowiedzi:http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/11067 INFORMACJE O WYNIKACH PRZEGLĄDU PROKURATORSKIEGO: W odpowiedzi na wystąpienie dotyczące opublikowania wyników przeglądu Poseł Sonik otrzymał informacje, iż przedmiotem badania objęto akta 80 postępowań, w tym 68 spraw karnych  i 12 postępowań cywilnych. Natomiast 19 czerwca 2017 roku sporządzono sprawozdanie z zakończonego przeglądu. W odpowiedzi na wystąpienie Posła znajduje się również informacja o wnioskach: „W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół lustracyjny wskazał sprawy, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności w trybie art. 327 § 3 k.p.k., a także tych, w których istnieje potrzeba wzruszenia decyzji kończących postępowanie oraz spraw, w których zachodzi konieczność wydania postanowienia o podjęciu sprawy z powodu ustania przyczyny zawieszenia.  Zespół wyszczególnił również sprawy, w których wskazane jest wdrożenie zwierzchniego nadzoru służbowego. (…) w sprawozdaniu wskazano na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, które obligowałyby strony procesowe do okazywania w toku postępowania cywilnego oryginałów takich dokumentów jak pełnomocnictwa, a nie tylko ich kopii uwierzytelnionych przez pełnomocników procesowych, w szczególności, gdy dokumenty te służą nabyciu prawa własności. Obecnie wymóg ten nie jest obligatoryjny i może nastąpić jedynie na żądanie sądu.” Szczegóły:http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/11063

Bogusław Sonik: Wyjaśnijmy sprawę reprywatyzacji w...

Na skutek interwencji Posła Bogusława Sonika o przegląd wszystkich postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących reprywatyzacji na terenie gminy Kraków, które były prowadzone od roku 1989 (interpelacja i interpelacja ponowna nr 7787 z 15 listopada 2016 i 24 stycznia 2017) w oparciu o Zarządzenie nr 21/2017 Prokuratora Regionalnego w Krakowie z dnia 21 lutego 2017 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie dokonała przeglądu wybranych spraw karnych i związanych z nimi spraw cywilnych z okresu od 2005 roku do końca 2016 roku. W związku z brakiem informacji o wynikach przeglądu Poseł Sonik wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z pytaniem o informacje dotyczące wyniku przeglądu i jego upublicznicie. Poseł Bogusław Sonik uważa, że jednym ze sposobów na rozwiązanie ciągnącego się od lat 90-tych XX wieku problemu reprywatyzacji jest kwestia przejrzystości oraz dostępu do pełnych informacji. Przykładem tego niech będzie nieruchomość przy Krakowskiej 13, dzięki opublikowaniu przez Bogusława Sonika listy nieruchomości za które zostały wypłacone odszkodowania na mocy układów indemnizacyjnych zgłosili się do niego lokatorzy kamienicy z informacjami pochodzącymi z Urzędu Miasta Krakowa, z których wynika iż UMK od 2001 roku miał wiedzę o tym, że Skarb Państwa powinien posiadać większy udział w nieruchomości. Na skutek dwukrotnej interwencji Posła Sonika z 11 stycznia 2017 r.  i 29 czerwca r. Minister Rozwoju i Finansów wszczął w dniu 11 lipca 2017 roku postępowanie administracyjne w sprawie zastosowania w stosunku do nieruchomości przy Krakowskiej 13 ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. Choć powinno to zostać dokonane w 2001 roku. W odpowiedzi na wystąpienie dotyczące opublikowania wyników przeglądu Poseł Sonik otrzymał informacje, iż przedmiotem badania objęto akta 80 postępowań, w tym 68 spraw karnych  i 12 postępowań cywilnych. Natomiast 19 czerwca 2017 roku sporządzono sprawozdanie z zakończonego przeglądu. W odpowiedzi na wystąpienie Posła znajduje się również informacja o wnioskach: „W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół lustracyjny wskazał sprawy, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności w trybie art. 327 § 3 k.p.k., a także tych, w których istnieje potrzeba wzruszenia decyzji kończących postępowanie oraz spraw, w których zachodzi konieczność wydania postanowienia o podjęciu sprawy z powodu ustania przyczyny zawieszenia.  Zespół wyszczególnił również sprawy, w których wskazane jest wdrożenie zwierzchniego nadzoru służbowego. (…) w sprawozdaniu wskazano na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych, które obligowałyby strony procesowe do okazywania w toku postępowania cywilnego oryginałów takich dokumentów jak pełnomocnictwa, a nie tylko ich kopii uwierzytelnionych przez pełnomocników procesowych, w szczególności, gdy dokumenty te służą nabyciu prawa własności. Obecnie wymóg ten nie jest obligatoryjny i może nastąpić jedynie na żądanie sądu.” Zaniepokojenie Posła wzbudziła informacja, iż: >>Szczegółowe ustalenia w zakresie konkretnych postępowań karnych oraz dotyczących ich rekomendacji, decyzją Prokuratora Regionalnego w Krakowie, zostały objęte klauzulą „zastrzeżone”. Z tego względu, w przypadku konieczności udzielenia dalszych, precyzyjnych informacji odnośnie poszczególnych postępowań, odpowiedzi będą kierowane za pośrednictwem Kancelarii Tajnej. << Poseł Sonik nie podważa kwestii tajności dokumentów ze względów na dobro śledztwa, jednakże przejrzystość i upublicznienie informacji może utrudnić stosowanie procederu przez osoby zaangażowanie w nielegalne przejmowanie nieruchomości krakowskich, a dla lokatorów może być źródłem wiedzy jak bronić się przed taką działalnością. Dlatego Poseł Sonik wystosował interpelacje do Prokuratora Generalnego w sprawie powołania specjalnego zespołu Prokuratury Krajowej do wyjaśnienia nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie od 1989 roku. Równocześnie Bogusław Sonik ponawia apel do Rady Miasta Krakowa by przygotowała raport całościowy o odzyskiwaniu kamienic, procedurach, trudnościach w reprezentowaniu interesów mieszkańców. Następnie by przygotowano raport o stanie aktualnym działań w tej materii i przedstawiono stosowną informacje, którą powinien przedstawić Prezydent Miasta Krakowa na posiedzeniu Rady. Ponadto Poseł Sonik uważa, że Prezydenta Miasta Krakowa powinien składać coroczne sprawozdania z funkcjonowania urzędu w tym zakresie. Jesteśmy winni to mieszkańcom. Ponizej załączamy treść interpelacji i odpowiedzi w sprawie opublikowania przeglądu prokuratorskiego. Oraz interpelacje w sprawie powołania specjalnego zespołu przy prokuraturze.

Bogusław Sonik wobec problemów komunikacyjnych Krakowa

1. Z uwagi na problemy komunikacyjne miasta spowodowane inwestycją PKP PLK Poseł Bogusław Sonik wystosował interpelacje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie konieczności koordynacji prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK w Krakowie. Jest to konsekwencja wcześniejszych wystąpień Posła Sonika do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 listopada 2016 r. i 4 sierpnia 2017 r., zapytania nr 1290 i 4041 w sprawie planowanej estakady kolejowej w ciągu przebudowywanej trasy kolejowej E 30 oraz w sprawie zagospodarowania przestrzeni pod powstającą estakadą kolejową. Z odpowiedzi tych wynika między innymi, że na wiadukcie kolejowym na Grzegorzkach nie będzie ekranów akustycznych, choć Poseł Sonik postulował by zastąpić wycięte drzewa ekranami roślinnymi, które również pełniłyby funkcję fitoremediacyjną, ponadto Ministerstwo informuje, że za wycięte drzewa będzie prowadzane nasadzanie w stosunku 1:2. 2. Ponadto Bogusław Sonik wystosował ponowny apel do Prezydenta Miasta Krakowa o to by decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni pod estakadą podjąć w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa tym bardziej, że decyzja o sposobie zagospodarowania przestrzeni będzie w gestii Gminy Miejskiej Kraków, co wynikać ma z umowy pomiędzy PKP PLK a Gminą. 3. Poseł Sonik będąc zaniepokojony likwidacją 3 tys. miejsc postojowych w Krakowie, co w jego ocenie wpisuje się w ostatnio tak widoczny problem wyludniania miasta wystosował pismo do Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o wstrzymanie podjętych działań i poddanie tych planów konsultacjom społecznym z mieszkańcami Krakowa. Przy czym należy zauważyć, że Poseł Sonik nie jeste zwolennikiem podporządkowywania centrum miasta kierowcom i samochodom. Wręcz przeciwnie uważa, że należy wyprowadzać ruch samochodowy z centrum, czego dawał przykład działalnością poselską dotyczącą m. in. wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ), możliwością zwiększenia opłat za parkowanie w centrach miast. Był też pomysłodawcą koncepcji zazielenienia Alei Trzech Wieszczów i wykorzystania fitoremediacji roślin dla poprawy jakości powietrza. Tym bardziej, że dzięki działaniom Posła pojawia się możliwość by wypracować rozwiązania, które nie będą ograniczać mieszkańców, a zmniejszą ilość "przyjezdnych" aut: Interpelacja nr 7673 w sprawie możliwości zwiększenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=7673) http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1066333,mr-szykuje-nowe-zasady-ustalania-stref-i-oplat-za-parkowanie.html Poniżej załączamy: - kopie interpelacji w sprawie konieczności koordynacji prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK w Krakowie; -kopię zapytania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa sprawie zagospodarowania przestrzeni pod powstającą estakadą kolejową w centrum Krakowa; - kopie pisma do Prezydenta Majchrowskiego w sprawie zagospodarowania przestrzeni w rejonie estakady kolejowej na Grzegórzkach; - kopie pisma do Prezydenta Majchrowskiego w sprawie wstrzymania likwidacji 3 tys. miejsc postojowych; - odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na zapytanie poselskie z 18 sierpnia; - odpowiedź Prezydenta Miasta Krakowa na pismo z 2 sierpnia ws. zagospodarowania przestrzeni w rejonie estakady kolejowej na Grzegórzkach oraz pismo.

Działania Posła Bogusława Sonika w walce ze smogiem...

Przez okres wakacyjny Bogusław Sonik jako Przewodniczący Parlamentarnego zespołu na rzecz poprawy jakości w Polsce „Antysomogowy” wystosował interpelacje z prośbą o informacje ws.:- działań Rządu na rzecz poprawy jakości powietrza;- wznowienia dopłat do wymiany kotłów; - terminu wejścia w życie norm jakości dla węgla; - terminu wejścia w życie norm emisyjnych dla kotłów. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że rząd zmienił stanowisko co do możliwości wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) – odpowiedź na interpelację nr 13030 – i uważa teraz to za konieczne. Chciałem przypomnieć starania Posła Sonika w sprawie możliwość wprowadzania LEZ: interpelację do ministra z listopada 2016 roku oraz posiedzenie Parlamentarnego Zespołu gdzie tematyką była możliwość wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) oraz ogólnopolskiego jednolitego oznakowania tras i ścieżek rowerowych. Ponadto Rząd planuje wprowadzenie do prawa budowlanego priorytetu podłączania nowych inwestycji do ciepła systemowego. Niestety jak wynika z odpowiedzi, termin wprowadzenia norm jakości dla węgla został odsunięty w bliżej nieokreśloną przyszłość. Ponadto pojawiają się niepokojące informacje o możliwości „obejścia” przepisów dotyczących norm emisyjnych dla kotłów.Dlatego też na 12 września Sonik zwołał Parlamentarny Zespół Antysmogowy, na które wystosował zaproszenie do Ministra Środowiska, Energii i Rozwoju, by omówić aktualne rządu dla poprawy jakości powietrza w Polsce oraz wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. Z nowych informacji, które zostały przedstawione podczas trwania zespołu to szczegóły aktów prawnych dotyczących norm jakości dla węgla. Notatka do pobrania poniżej.Ponadto załączamy kopie powyższych interpelacji i odpowiedzi.Link do retransmisji posiedzenia: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=52A37710A649EF0FC125818D003ACB15

Aktualne działania Posła Bogusława Sonika.

Szanowni Państwo  poniżej prezentujemy aktualne działania Posła Bogusława Sonika w zakresie:  1. Likwidacji smogu i poprawy jakości powietrza w Polsce; 2. Planów zagospodarowania Zakrzówka oraz propozycji stworzenia tymczasowego bezpiecznego kąpieliska na nadchodzący sezon letni; 3. Działek utraconych przez Gminę Kraków poprzez zasiedzenie oraz propozycji prac legislacyjnych mających na celu likwidację instytucji zasiedzenia; 4. Realizacji postanowień referendum z 2014 roku dotyczących budowy ścieżek rowerowych i utworzenia sieci ścieżek rowerowych łączących wszystkie dzielnice Krakowa.   Ad 1. Poseł wystosował interpelację do Premier Beaty Szydło w której prosi o przedstawienie prac rządu, które miały zostać podjęte po apelu skierowanym przez Sonika jako Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza w Polsce, w dniu 10 stycznia 2017 ze szczególnym uwzględnieniem ministerstwa Energii oraz Rozwoju i Finansów. W interpelacji Poseł wskazuje m.in., iż: „Zastanawiające jest dlaczego Ministerstwo Energii powierzyło Departamentowi Górnictwa opracowanie stosownych zmian legislacyjnych, w chwili gdy jej dyrektor Anna Margis jest przewodniczącą rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Jak wynika z doniesień prasowych Departament Górnictwa nie wziął pod uwagę głosu ekspertów w sprawie jakości węgla. Prowadzi to do tego, że do pieców trafi węgiel najgorszej jakości. Ponadto Ministerstwo Energii zapowiedziało, ze nie ma zamiaru wprowadzać świadectw jakości węgla. Co ciekawe Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 2 lutego 2017 r., przedstawiło stanowisko, że tak naprawdę głównym problemem nie jest smog, ale np. palenie tytoniu, czy złe nawyki żywieniowe oraz zbyt niska aktywność fizyczna. Świadczy to o niezrozumieniu przez Ministerstwo problemu jakim jest zanieczyszczenia powietrza i wynikających z tego konsekwencji, jakimi są zgonu około 45 tys. osób rocznie. Należy dodać, że w dniu 17 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przedstawione rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza.” Ad 2. Sonik wystosował pismo do Prezydenta Miasta Krakowa, w którym zwraca się z pytaniem: „czy w najbliższym sezonie letnim, miasto przygotuje i udostępni bezpieczne kąpielisko dla mieszkańców Krakowa (przed rozpoczęciem właściwej inwestycji). Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy „dzikie” kąpielisko na Zakrzówku, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób chcących skorzystać z tamtych terenów w celach rekreacyjnych.”  Ad 3. Poseł Bogusław Sonik zwrócił się z pytaniem do Prezydenta Miasta Krakowa o podanie informacji ile nieruchomości Gmina Miejska Kraków oddała na zasadzie zasiedzenie, oraz informuje ponadto, iż wystąpi z inicjatywą legislacyjną mającą na celu zniesienie instytucji zasiedzenia.  Ad 4. W związku z dalszym brakiem realizacji postanowień referendalnych odnośnie budowy większej ilości budowy ścieżek rowerowych, Poseł Sonik apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczących Klubów Radnych Miasta Krakowa o przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na pilną realizację prac nad budową większej ilości ścieżek rowerowych w Krakowie określoną przez Zespół Roboczy ds. wyników referendum.   Poniżej załączamy wsytąpienia.

Bogusław Sonik - reprywatyzacja w Krakowie - weryfikacja...

Dzięki działaniom Posła Bogusława Sonika – Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna zajmują się reprywatyzacją w Krakowie. Na skutek działań Posła Sonika będzie dokonana weryfikacja postępowań prokuratorskich oraz postępowań cywilnych i administracyjnych (proszę zwrócić uwagę na zakres kontroli - postępowania cywilne i administracyjne). Z otrzymanych informacji od Prokuratora Generalnego wynika, iż „od marca 2017r. w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie rozpocznie się lustracja wszystkich  tego rodzaju spraw z lat  2005 – 2016, w których nie nastąpiło przedawnienie karalności czynów, w tym spraw  zakończonych  postanowieniami o odmowie wszczęcia śledztwa i o umorzeniu postępowania,   jak również spraw z zakresu Pc i Pa,  pod kątem ustalenia, czy na ich podstawie nie należałoby zainicjować postępowania karnego.” Podjęcie tych działań jest konsekwencją wystąpienia Posła Sonika do Ministra Sprawiedliwości o zweryfikowanie postępowań sądowych i prokuratorskich w procesie zwrotów nieruchomości w Krakowie. Pierwsza odpowiedź z Ministerstwa była niesatysfakcjonująca i w ocenie Posła wymijająca: „od 2012 roku do chwili obecnej, w jednostkach prokuratury podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, nie prowadzono postępowań”. Jednak dzięki działaniom Posła dla wyjaśnienia problemów reprywatyzacji w Krakowie m.in. spotkaniom z lokatorami i dysponowaniem listą nieruchomości za które zostało wypłacone odszkodowanie na mocy układów indemnizacyjnych, Poseł Sonik mógł wskazać w ponownej interpelacji do MS na przykłady kamienic, przy których reprywatyzacji mogło dojść do naruszenia prawa. Poniżej załączamy treść interpelacji i interpelacji ponownej oraz odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odłosnięcie tablicy poświeconej Tadeuszowi Pankiewiczowi

Zapraszamy na odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi. 29 grudnia 2016 r. (czwartek) godzina 13:00, na Placu Bohaterów Getta 18 w Krakowie Po odsłonięciu odbędzie się seminarium w historycznym miejscu Apteki pod Orłem poświęcone życiu i działalności Tadeusza Pankiewicza. Tadeusz Pankiewicz za pomoc w ratowaniu Żydów podczas niemieckiej okupacji został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Polski farmaceuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel Apteki Pod Orłem - jedynej apteki funkcjonującej w getcie na terenie Krakowa. Autor książki opisującej dramat krakowskich Żydów: "Apteka w getcie krakowskim". Jutrzejsze wydarzenie to kontynuacja działań podjętych przez Bogusława Sonika w 2001 roku, ówczesnego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego kiedy to podczas akcji „Przywracanie pamięci” zaproponował nadanie Aptece „Pod Orłem” statusu muzeum i utworzenia tam nowoczesnej ekspozycji. Na co również Bogusław Sonik pozyskał środki finansowe od Romana Polańskiego i fundacji Stevena Spielberga. Informacje o jego staraniach dostępne są pod adresem: http://www.boguslawsonik.pl/aktualnosci/726 Poniżej tekst Bogusława Sonika z 2001 roku „Pomyślmy o Placu Zgody”, w którym pisał m.in.: „Krakowskie getto nie istnieje w naszej świadomości, w świadomości krakowian. Niby prawie każdy o nie zapytany wskaże Kazimierz, a taksówkarz podwiezie pytającego na Szeroką. Ale o wiele więcej wiemy o getcie warszawskim, o jego powstańczym życiu, które symbolizuje dziś Marek Edelman...”. Wmurowanie tablicy poświęconej Tadeuszowi Pankiewiczowi jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Bogusława Sonika, obecnie Posła na Sejm RP, a przede wszystkim stanowi istotny krok w przywracaniu pamięci o tragedii społeczeństwa Krakowa podczas Okupacji Hitlerowskiej. http://www.boguslawsonik.pl/system/files/1170/original/2001_06_28_GW_POMYSLMY_O_PLACU_ZGODY.pdf?1336159502

Będzie afera reprywatyzacyjna w Krakowie? Wojewoda zbada...

W Krakowie zostanie powołana komisja weryfikacyjne, która zbada przekazywanie prywatnym właścicielom krakowskich kamienic. Po skargach mieszkańców Urząd Wojewódzki podjął decyzję o powołaniu komisji. Wcześniej listę budynków objętych reprywatyzacją w Krakowie opublikował w sieci poseł PO Bogusław Sonik. Więcej czytaj na: http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/afera-reprywatyzacyjna-takze-w-krakowie-wojewoda-zbada-sprawe/gjyh0gq

Kraków Miasto Ogród w Ekosystemie Gospodarczym

Rozwijając koncepcję Zazielenienia Alei Trzech Wieszczów, której pomysłodawcą był Poseł Bogusław Sonik i działaniami podjętymi przez Zarzad Zieleni Miejskiej zapraszamy na konferencję: "Zieleń Miejska Krakowa w obliczu presji – wyzwaniem dla naukowych badań innowacyjno – wdrożeniowych na przykładzie fitoremediacji Alei Trzech Wieszczów", która odbędzie się 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia przy ul. Lea 203, sala L02, w godzinach 12:00-14:00. Celem konferencji jest zaprojektowanie badań mających na celu diagnozę środowiska roślin wobec "presji" miasta oraz opracowanie działań wdrożeniowych.

Za 344 nieruchomości w Krakowie wypłacono odszkodowania

Reprywatyzacja. Poseł Bogusław Sonik apeluje, by do jego biura zgłaszały się osoby posiadające informacje o nieprawidłowościach przy zwrocie kamienic w Krakowie dawnym właścicielom. Kilka tygodni temu poseł Sonik zwrócił się z interpelacją do ministra finansów o przedstawienie wykazu krakowskich nieruchomości, przejętych po II wojnie światowej przez państwo, za które Polska zapłaciła odszkodowania rządom innych krajów. Właśnie otrzymał taką listę. Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/za-344-nieruchomosci-w-krakowie-wyplacono-odszkodowania,11533380/

Poseł chce weryfikacji postępowań sądowych

„W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prac wymiaru sprawiedliwości przy procesie reprywatyzacji (chodzi o zwrot kamienic prawowitym właścicielom) zwracam się z prośbą o weryfikację wszystkich postępowań sądowych i prokuratorskich dotyczących reprywatyzacji na terenie Gminy Kraków” - napisał w liście do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego poseł PO Bogusław Sonik.Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/malopolska/a/posel-chce-weryfikacji-postepowan-sadowych,11469096/