Komunikaty

Czy samorządy dobrze wydajają unijne pieniądze?

Od dekady samorządy korzystają z funduszy europejskich. Czy udało się dobrze wykorzystać unijne środki? Co można było zrobić lepiej? Czy osiągnięto efekty? Odpowiedzi na te pytania będą poszukiwali uczestnicy jednej z debat II Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie w dniach 5-6 kwietnia w ICE Kraków Congress Centre. To kolejne przedsięwzięcie Fundacji Instytut Studiów Wschodnich,organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój. Czytaj wiecej: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/czy-samorz%C4%85dy-dobrze-wydajaj%C4%85-unijne-pieni%C4%85dze

Parlament na rzecz czystego powietrza w Polsce!

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy" http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp… Zespół został powołany ze wspólnej inicjatywy Posłów Elżbiety Radziszewskiej i Bogusława Sonika. Główne zadania zespołu: 1) Przygotowanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 2) Ustalenie norm jakości węgla dla sektora komunalno-bytowego. 3) Ujednolicenie systemu kontroli i systemu sankcji dla podmiotów zanieczyszczających powietrze. 4) Umożliwienie wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. 5) Wspieranie działań samorządów mających na celu poprawę jakości powietrza. 6) Szerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na jakość powietrza. 7) Organizacja konferencji oraz debat związanych z problematyką poprawy jakości powietrza w Polsce 8) Wspieranie działań edukacyjnych mających za zadanie podniesienie świadomości społecznej na temat czynników wpływających na jakość powietrza. 9) Wspieranie tworzenia zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 10) Wspieranie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zmierzającej do poprawy jakości powietrza. 11) Wspieranie współpracy pomiędzy parlamentem, rządem, instytucjami centralnymi a samorządami mającej na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. 12) Monitorowanie prawodawstwa z perspektywy wpływu na jakość powietrza. Na wczorajszym posiedzeniu zostało wybrane prezydium w składzie: Bogusław Sonik - przewodniczący Gabriela Lenartowicz - wiceprzewodnicząca Ewa Lieder - wiceprzewodnicząca Elżbieta Radziszewska - wiceprzewodnicząca Monika Wielichowska - wiceprzewodnicząca Członkowie zespołu: Andrzej Czerwiński, Lidia Gądek, Michał Jaros, Władysław Kosiniak-Kamysz, Józef Lassota, Jerzy Meysztowicz, Aldona Młyńczak, Dorota Niedziela, Ireneusz Raś, Monika Rosa, Marek Sowa

Chcę zmienić funkcjonowanie Sejmu

Sejm według Sonika 63%[1]   Polaków źle ocenia pracę  Sejmu. To się da zmienić! 1.     ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU! Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać. Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne -  pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach.  Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła. Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości.  Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa.   2.     DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY?  CZAS NA ZMIANY! Sypialnia? Miejsce częstych skandali?  Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje.   3.     DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK! Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię. Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki.   4.     Racjonalniejsze wydatkowanie środków na kluby poselskie. Środki te winny być wykorzystywane na podniesienie jakości polskiego prawa. Przykładowo dla 197 posłów przewidzianych jest około 3 mln 400 tys. złotych rocznie na funkcjonowanie klubu poselskiego.   TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU   [1] Badanie CBOS  z sierpnia 2015

Sukces ws. produktów wędzonych

Wczoraj na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w Brukseli został poddany pod głosowanie projekt Komisji Europejskiej opracowany na wniosek m.in. Polski, który zezwala na wytwarzanie tradycyjnie wędzonych wędlin i wędzonek przeznaczonych na rynek krajowy, które są na Liście Produktów Tradycyjnych (LPT). Przypomnijmy, że już 6 stycznia br. ówczesny poseł do PE Bogusław Sonik zwrócił się do KE z zapytaniem o możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania produktów tradycyjnych i regionalnych w związku z wejściem życie 1 września br.  rozporządzenia KE ws. najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych. Problematyczna sytuacja producentów tradycyjnie wędzonych wyrobów, która wydaje się znaleźć w końcu szczęśliwy finał pokazuje jak istotna jest obecność polskich reprezentantów w komisji Parlamentu Europejskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). To właśnie w tej komisji podejmowane są istotne decyzje ws. ograniczeń środowiskowych, które mają kluczowy wpływ na różne gałęzie przemysłu. Tak było również w przypadku  ustalania dopuszczalnych norm emisji CO2, czy też możliwości wydobycia gazu łupkowego.  - Jako poseł pracujący aż 10 lat w tej trudnej komisji mogę powiedzieć bez zbytniej przesady, że jest to strategiczna komisja w PE z punktu widzenia interesów Polski. A właśnie teraz zapadają decyzje, kto z naszych obecnych reprezentantów w PE w niej zasiądzie. Będę więc uważnie śledził najnowsze rozstrzygnięcia w tej kwestii – komentuje Bogusław Sonik, poseł do PE w latach 2004 – 2014; wiceprzewodniczący, a później członek komisji ENVI.

Nieoficjalny komunikat KE ws. polityki energetycznej

Obecnie rozgrywa się prawdziwa walka o energetyczną niezależność i bezpieczeństwo. Ostatnie przetasowania na energetycznej szachownicy – niestety na korzyść Rosji  - pokazują, że UE musi podjąć zdecydowane działania, aby uniezależnić (szczególnie państwa Europy Wschodniej) od zewnętrznych dostaw. Obawy o europejską niezależność energetyczną wraz z postulatami konkretnych działań znalazły swój wyraz w projekcie komunikatu Komisji Europejskiej ws. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego, do którego dzięki swoim staraniom dotarł Poseł Bogusław Sonik. Dokument ma być omawiany na czerwcowym szczycie UE. Obecnie znajduje się on w ostatniej fazie konsultacji i zostanie opublikowany w środę – 28 maja. - Zapisy projektu komunikatu, do którego udało mi się dotrzeć pokazują, że wielokrotnie wyrażane m.in. przeze  mnie ostrzeżenia, iż Europa musi podjąć bardziej zdecydowane działania w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, znalazły poparcie. Unijni decydenci doceniają kluczowe znaczenie wydobycia rodzimych surowców – w tym przede wszystkim gazu łupkowego – o co jeszcze niedawno toczyłem batalię w PE.  Jak widać mój wysiłek nie poszedł na marne. – komentuje Sonik KE zauważa również, że rosyjska strategia polegająca na wykupywaniu rafinerii w Europie jest wysoce niebezpieczna dla UE oraz że niektóre państwa, tzn. regionu bałtyckiego i wschodniej Europy są bardziej narażone na przerwy w dostawach  energii. Dlatego konieczne  jest stworzenie europejskiego rynku energii. Najpilniejszym problemem do rozwiązania według KE mogą okazać się dostawy energii podczas najbliższej zimy 2014/2015. KE proponuje więc konkretne działania, które mają zapobiec zakłóceniom. Na liście strategicznych projektów infrastruktury energetycznej wraz z zapewnieniem ich finansowania są interkonektory pomiędzy Polską i Czechami oraz Polską i Słowacją (do 2019 r.), a także pomiędzy Polska a Litwą (do 2016 r.).  - Widać korzystną zmianę tonu wypowiedzi KE. Co więcej wiele zapisów  (np. o mechanizmach solidarnościowych) współgra z polską koncepcją unii energetycznej. Otwarto również drogę dla sprowadzania gazu LNG spoza Europy. To pozytywnie nastraja na przyszłość – dodaje Sonik

Stanowisko Wielkiej Brytanii ws. unii enregetycznej -...

Koncepcja unii energetycznej, którą obecnie stara się popularyzować polski rząd nabiera tempa. W ostatnich tygodniach Premier Donald Tusk starał się przekonywać europejskich liderów do poparcia tego projektu. Poseł Bogusław Sonik dotarł do nieopublikowanych jeszcze dotąd dokumentów  ws. stanowiska Wielkiej Brytanii odnośnie polityki bezpieczeństwa energetycznego UE, które jest przygotowywane w kontekście czerwcowego szczytu UE.   Należy podkreślić, że istnieje wiele punktów zbieżnych pomiędzy stanowiskiem polskiego i brytyjskiego rządu, pomimo, iż  Brytyjczycy  podkreślają odejście od polityki energetycznej opartej na węglu i dość  ostrożnie podchodzą do pomysłu wspólnych europejskich zakupów energii.    Polskie stanowisko znalazło wyraźne poparcie w koncepcji brytyjskiego rządu, czego dowodem jest wielokrotnie podkreślona w dokumencie potrzeba zmniejszenia energetycznego uzależnienia od Rosji oraz wsparcia niezależności energetycznej Ukrainy. Pokazuje to, że Brytyjczycy okazują zrozumienie dla polskiego punktu widzenia mówiącego, iż bezpieczeństwo energetyczne łączy się z tym w wymiarze geopolitycznym.  Dlatego w dokumencie postuluje się wpisanie bezpieczeństwa energetycznego w unijne ramy polityki w zakresie klimatu i energii. Priorytetem jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii z wykorzystaniem tej pochodzącej z gazu z łupków oraz OZE. W dokumencie wskazano na konieczność rozwoju europejskiej infrastruktury energetycznej, jeśli chodzi o gaz i energię. Za kluczowe uznano inwestycje, które zwiększą niezależność energetyczną Europy Środkowej i Wschodniej, włączając budowę nowych połączeń energetycznych w Europie. W dokumencie podkreślono również potrzebę kontynuowania dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w celu liberalizacji ich rynku paliwowego i otwarcie go na wymianę handlową z Europą.   Zapisy dokumentu pokazują, że w wielu istotnych dla polskiego interesu projektach, przede wszystkim w walce o wspólne bezpieczeństwo energetyczne, będziemy mogli liczyć na wsparcie Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że Cameron jak na razie ostrożnie odnosi się do niektórych kluczowych pomysłów polskiego rządu, takich jak wspólne zakupy energii, to najwyraźniej dostrzega znaczącą rolę Polski w europejskiej polityce energetycznej.

Ciąg dalszy walki o produkty wędzone tradycyjnie

W poniedziałek, 5 maja w siedzibie Związku Województw RP odbyło się spotkanie ws.  planu działań administracji rządowej dotyczących wprowadzenia rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011 - ws. zawartości takich substancji jak np. benzo(a)piren w wyrobach wędzonych. Jednym z zaproszonych gości był Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, który aktywnie zaangażował się w sprawę ochrony tradycyjnej polskiej żywności. Przypomnijmy, że 20. stycznia br. Poseł Sonik zorganizował  spotkanie robocze w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 835/2011, w którym wzięli udział zarówno producenci wyrobów tradycyjnych, jak i przedstawiciele centralnych resortów. Efektem spotkania było wspólne wystąpienie władz województwa małopolskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zwróciło uwagę na problematyczną sytuację w jakiej znaleźli się małopolscy producenci wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, których dotyczyć będą regulacje wprowadzone w efekcie rozporządzenia KE nr 835/2011. W spotkaniu w siedzibie Związku Województw RP wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie i Związku Województw RP. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe działania, mające na celu zmianę niektórych zapisów rozporządzeniu KE z 2011 roku, którego intencją jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produktach spożywczych.  Związek Województw RP 3 miesiące temu wystąpił o przeprowadzenie badań na zawartość wyżej wymienionej substancji w polskich wyrobach. (Komisja Europejska zobowiązała państwa członkowskie do przeprowadzenia badań w 2005 roku, jednak zaniechał ich rząd Prawa i Sprawiedliwości.) Badania wykazały, że na 200 produktów wędzonych tradycyjną metodą 30% nie spełnia nowych norm. Warto przy tym zaznaczyć, że wszystkie produkty mieszczą się w granicy, która obowiązuje obecnie. Producenci podkreślali, że zrobili ze swojej strony wszystko, aby spełniać nowe normy. Niestety wciąż trudno im dostosować się do nowych przepisów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów w KE z postulatami wprowadzenia dwuletniej prolongaty dla rozporządzenia nr 835/2011 oraz niestosowania nowych przepisów do produktów, które wpisane są do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Związek Województw RP prosi natomiast Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uzupełnienie swojego stanowiska poprzez stworzenie dokładnej definicji tradycyjnych technologii wędzenia, która da podstawę do rozmów z Komisją Europejską o uzyskaniu derogacji dla produktów wędzonych tradycyjnymi metodami, wykorzystując precedens łotewskich szprotek i francuskich małży.

Czy uda się uratować "Naftę" ?

W wyniku reorganizacji firmy wiertniczej Exalo Drilling S.A. Centrum Kraków zostały wystawione na sprzedaż krakowskie nieruchomości dawnej spółki PNiG Kraków: Baza Płaszów i biurowiec przy ul. Lubicz 25, z którego zniknął już historyczny napis „Nafta”. Siedziba spółki została przeniesiona do Piły. W wyniku tej sytuacji pracę może stracić nawet kilkaset najlepszych fachowców przemysłu naftowego, których zapleczem naukowym jest krakowskie AGH.  Dotychczas zwolniono już ponad 60 osób. Co więcej wkrótce po utworzeniu spółki Exallo Drilling z siedzibą w Pile na początku 2013 r. odwołani zostali byli Prezesi PNiG Kraków (pełniący wówczas funkcje dyrektorów), a tym samym Centrum Kraków zostało pozbawione znaczącej reprezentacji.   Dalsza taka polityka może doprowadzić do degradacji krakowskiego oddziału firmy i pociągnąć za sobą jeszcze większą ilość zwolnień wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowniczej.      W wyniku zaistniałej sytuacji z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do Posła Bogusława Sonika w swoim liście Przewodniczący  OZZGNiG Oddział Exalo Drilling S.A. Eugeniusz Postawa. Poseł Bogusław Sonik stanowczo sprzeciwia się tej sytuacji i apeluje do wszystkich małopolskich posłów o wspólne  podjęcie działań, a do Ministra Skarbu o zorganizowanie spotkania z małopolskimi posłami w tej sprawie. Poseł Sonik zwrócił się również do Ministra Skarbu z protestem wobec obecnej sytuacji oraz z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Emisja filmu "Punkt Oparcia" w TVP 2, 5 maja, godz. 22.50

W nawiązaniu do przypadającej 1 maja 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w poniedziałek 5 maja 2014 r. o g. 22.50 na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany film „Punkt Oparcia” w reż. Anny Ferens. Film powstał według pomysłu i dzięki staraniom Posła Bogusława Sonika. Tytuł „Punkt Oparcia” nawiązuje do archimedesowskiej maksymy: Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię. Premiera filmu odbyła się na początku 2014 roku w Parlamencie Europejskim. W marcu i kwietniu tego roku „Punkt oparcia” został pokazany w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od Festiwalu Filmowego Unii Europejskiej w Chicago, poprzez University of Michigan, Ann Arbor, University of Southern California, Los Angeles i Columbia University w Nowym Jorku. Dokument jest częścią projektu: „Parlament Europejski – powrót Wschodu na Zachód” zrealizowanego przez Stowarzyszenia Maj 77’, Narodowe Centrum Kultury oraz Europejską Sieć Pamięć i Solidarność. Film oparty na nigdy niepublikowanych materiałach archiwalnych pokazuje zaangażowanie europosłów w obronę więźniów politycznych z Polski, Estonii, Czechosłowacji, Rumunii oraz innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej w latach 79 – 89’, kiedy były one częścią bloku sowieckiego. Autorka Anna Ferens odwiedziła z kamerą bohaterów tamtych wydarzeń. W rezultacie powstał przejmujący film dokumentalny pokazujący drogę do wolności jaką przeszliśmy w ciągu ostatnich dekad. Film ukazuje, że PE jest miejscem żywej debaty i autentycznych emocji w obronie wartości podstawowych.Dla demokratycznej opozycji był przez to bezcennym punktem oparcia.

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził dyrektywę...

Cienkie papierosy pozostaną dostępne na rynku, mentole objęte zostały, w sumie, 6 letnim okresem przejściowym i znikną z rynku dopiero w 2020 roku. Ostrzeżenie zdrowotne obejmować będzie 65% powierzchni paczki papierosów. To część porozumienia międzyrządowego wokół dyrektywy tytoniowej, które dzisiaj ostatecznie europosłowie zaakceptowali podczas głosowania plenarnego. Zaostrzenie dyrektywy zaproponowała Komisja Europejska, która chciała zniechęcić do palenia przede wszystkim młodych ludzi.   - Kompromis jest zrównoważonym stanowiskiem biorącym pod uwagę zarówno bezpieczeństwo konsumentów jak i swobodne funkcjonowanie przemysłu. Zmiany zaproponowane przez KE nie będą miały negatywnego wpływu na produkcję i zatrudnienie w branży tytoniowej o czym zostaliśmy poinformowani przez głównych producentów w kraju – skomentował Poseł Bogusław Sonik (PO). Proponowany kompromis wprowadza minimalne przepisy, nieuregulowanych dotąd e-papierosów, mając na celu ochronę zdrowia konsumentów, jednocześnie nie ograniczając producentów i użytkowników. E- papierosy będą dostępne w sklepach, choć kraje będą mogły zaostrzyć przepisy i zdecydować o ich sprzedaży tylko w aptekach.

Przyjęto przesłanie ws. przemocy na Ukrainie

Wezwanie władz ukraińskich do natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy oraz do rozpoczęcia działań mających na celu pokojowe rozwiązanie kryzysu politycznego to główne postulaty przesłania przyjętego z inicjatywy Posła Bogusława Sonika (PO, EPL) przez członków Grupy Europejskiej Partii Ludowej zebranych na zjeździe w Krakowie.  Dokument był negocjowany od wczoraj, natomiast dzisiaj przyjęto go w ostatecznej formie. W przesłaniu podkreślono również solidarność z rodzinami ofiar brutalnej przemocy oraz wezwano  całą społeczność międzynarodową do podjęcia wysiłku na rzecz przeciwdziałania przemocy na Ukrainie.  Pełną treść oryginalnego dokumentu znajdziecie Państwo w załączeniku. 

Parlament Europejski - Twój Punkt Punkt Oparcia w Krakowie

W środę, 19 lutego o godzinie 20.30 w hotelu Sheraton odbędzie się spotkanie inaugurujące obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - „Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia”. Organizatorami wydarzenia są Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz Grzegorz Lipiec - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Platformy Obywatelskiej. Spotkanie połączone będzie z projekcją filmu Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens oraz towarzyszyć będzie posiedzeniu Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Swój udział zapowiedzieli m.in. Joseph Daul – przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oraz Jacek Protasiewicz Przewodniczący Klubu PO – PSL w Parlamencie Europejskim. Punkt Oparcia to oparta na materiałach archiwalnych, pasjonująca opowieść o tym, jak w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Film został przygotowany według pomysłu Bogusława Sonika w ramach projektu „Parlament Europejski - Powrót Wschodu na Zachód” realizowanego przez Stowarzyszenie Maj 77. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką europejską oraz zaangażowanych w życie Platformy Obywatelskiej do wzięcia udziału w tak wyjątkowym spotkaniu. Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: malopolska@platforma.org Tutaj znajdą Państwo pełny program zjazdu Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Krakowie.

Europejska premiera FRACKNATION

W poniedziałek, 10. lutego w Parlamencie Europejskim w Brukseli o godz. 18.00 (sala ASP 1E2) odbędzie się premiera filmu „FrackNation”, nad którą honorowy patronat objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.   Dokument jest zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego przez Phelima McAleera, irlandzkiego dokumentalistę i producenta filmowego. McAleer postanowił skonfrontować swoich widzów z nierzetelnymi informacjami na temat łupków. Trudności, jakie musiał pokonać na swojej drodze do prawdy pokazują, że obalenie szkodliwych mitów godzi w konkretne grupy interesów. „FrackNation” stanowi rzetelną polemikę z opublikowanym w 2010 r. głośnym obrazem „Gasland”, który grał na społecznych emocjach opisując eksploatację złóż łupkowych jako zagrożenie dla środowiska i obywateli.

Utopijny raport energetyczno – klimatyczny

Parlament Europejski przyjął utopijny raport ws. unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Wzywa on do nierealnych i szkodliwych dla polskiej gospodarki celów klimatycznych. Propozycje w nim zawarte idą dalej niż te przedłożone przez Komisję Europejską -  22 stycznia. Europosłowie PO i PSL głosowali przeciwko niemu. Dokument nie jest legislacyjny i przeszedł niewielką ilością głosów. - Potrzebny jest rzetelny raport oceniający skutki dotychczasowej polityki klimatycznej i jej wpływu na politykę energetyczną – w szczególności na rosnące ceny energii. Takiej oceny nie ma, w zamian proponuje się podnoszenie celów redukcyjnych do 40 procent i zwiększenie udziału energii odnawialnej. To jest nierealistyczne i grozi utratą konkurencyjności przemysłu energetycznego – skomentował poseł Bogusław Sonik (PO). Do głosowanego dzisiaj w PE sprawozdania posła Konrada Szymańskiego wprowadzono  wiele poprawek, które są sprzeczne z interesem Polski. Odwołują się one m.in. do trzech wiążących celów klimatycznych oraz do ograniczeń w wydobyciu gazu łupkowego. Jest to sprzeczne de facto z zatwierdzonymi już zapisami w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  - Biorąc pod uwagę zmienioną formę sprawozdania nasza delegacja  jak i sam poseł sprawozdawca głosowali przeciwko sprawozdaniu – dodaje Sonik.

Sonik: Możliwość eksploatacji gazu łupkowego jest dla...

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj długo oczekiwany pakiet dokumentów określających klimatyczną i energetyczną politykę UE do 2030 r. Bardzo ważną dla Polski częścią tego pakietu są wytyczne dotyczące wydobycia gazu łupkowego. Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie eksploatacji łupków ujęte są w rekomendacji. Nie jest to dyrektywa, czy też rozporządzenie, co oznacza, że warunki wydobywania surowców energetycznych będą formułowane przez rządy poszczególnych państw. KE proponuje wytyczne, według których kraje członkowskie powinny przestrzegać obecnie obowiązującego prawa, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.  - Cieszę się, ze podejście KE jest zbieżne z tym, które zaprezentowałem w moim raporcie. Przyjąłem tezę, że gaz łupkowy może być wydobywany przy zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i prawnych, minimalizujących ryzyko. Jednym słowem była to taktyka ostrożnościowa. KE podzieliła to stanowisko, ustalając, że gaz łupkowy to paliwo, które może być wydobywane, ale konieczne jest zachowanie pewnych zasad: stworzenie europejskiego katalogu najlepszych dostępnych praktyk technologicznych, prowadzenie stałego monitoringu i kontroli procesu wydobycia, minimalizacja ryzyka, pełna transparentność działań - obowiązek deklarowania składu i stężenia składu chemicznego płynów hydraulicznych, jak i minimalizacja użycia toksycznych substancji – mówi Poseł Bogusław Sonik, autor raportu dotyczącego środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego. W obecnej rekomendacji KE znajdujemy też zapis wskazujący, że państwa członkowskie powinny zapewnić zainteresowanej społeczności (mieszkańcom) wczesny i efektywny udział w ocenie oddziaływania na środowisko. Podkreśla się też, że operatorzy, zanim rozpoczną działalność, winni dostarczyć gwarancje finansowe albo ich ekwiwalent pokrywający potencjalne szkody w środowisku. Według zaleceń KE państwa członkowskie powinny też przygotować narodowy program rozwoju wydobycia gazu łupkowego, któremu ma towarzyszyć strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.  - Możliwość eksploatacji gazu łupkowego jest dla Polski sprawą kluczową. Czy nasze złoża okażą się opłacalne za rok czy za lat trzy, najważniejsze, że otwierają szansę na uniezależnienie Polski od zagranicznych dostaw. Dzisiejsza komunikacja Komisji Europejskiej to pozytywna wiadomość dla Polski. Z jednej strony Komisja doceniła strategiczne znaczenie gazu łupkowego w kontekście polityki energetycznej, z drugiej jednak strony opowiada się za ostrożnym i odpowiedzialnym wydobywaniem łupków, bez szkody dla środowiska naturalnego. Takie podejście prezentuje także Polska – dodaje Sonik.