Multimedia

Wolność nie spadła nam z nieba

Wiadomości › Tylko w Onecie › Ustalmy Jedno 15 mar, 16:52 Bogusław Sonik: wolność nie spadła nam z nieba W roz­mo­wie z One­tem poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go Bo­gu­sław Sonik opo­wia­da o tym, która rocz­ni­ca ma­ją­ca miej­sce w 2014 roku jest dla niego naj­waż­niej­sza. Ak­tyw­ny uczest­nik de­mo­kra­tycz­nej opo­zy­cji opo­wia­da o swo­jej walce o nie­pod­le­głość i o tym, że "wol­ność nie spa­dła nam z nieba" - Pol­skim ma­rze­niem za­wsze było przy­stą­pie­nie do świa­ta de­mo­kra­cji, wol­no­ści i przy­wią­za­nia do wol­ne­go rynku. To speł­nia Unia Eu­ro­pej­ska. Jed­nak z mojej per­spek­ty­wy w tym roku naj­waż­niej­sza jest 25. rocz­ni­ca upad­ku ko­mu­ni­zmu, po­nie­waż to wy­wal­czy­li­śmy sobie przez lata walki i lata nie­zgo­dy - mówi Sonik. - Na­le­ży pa­mię­tać o tym, że wol­ność nie spa­dła nam z nieba - pod­kre­śla eu­ro­de­pu­to­wa­ny Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej. Za­zna­cza rów­nież, że "dzi­siaj mamy nie­zwy­kłe wa­run­ki, żeby mło­dzież mogła się kształ­cić za gra­ni­cą i pra­co­wać" - To coś nie­wy­obra­żal­ne­go - wska­zu­je.

Bogusław Sonik o powrocie do idei UE

Co leży u podstaw Unii Europejskiej? Eurodeputowany Bogusław Sonik mówił w Poranku WNET o energetyce i źródłach energii. - Sprawa energetyki legła u podstaw UE, to był bez przerwy powód do wojen. (...) Wreszcie nadszedł czas, aby wrócić do tej idei. Pora jest, aby prowadzić wspólną politykę energetyczną, aby nie być uzależnionym od jednego dostawcy. Szczególnie nasza część Europy. Ten sygnał pierwszy raz poszedł parę lat temu, gdy Rosja zakręciła kurki gazowe po raz pierwszy. Wtedy przekonaliśmy się, że to jest kwestia polityczna. Efektem tego jest to, że trzy lata temu przyjęliśmy rozporządzenie o solidarności energetycznej - powiedział Bogusław Sonik.

Zmiany w biopaliwach

Jak już wcześniej informowaliśmy Komisja Europejska chce ograniczyć stosowanie biokomponentów pochodzenia rolniczego w biopaliwach. Promowanie biopaliw starszej generacji sprawiło bowiem, że sektor przemysłowy konkuruje o surowce z sektorem spożywczym. Ale polscy rolnicy protestują, że zmiany uszczuplą ich zyski.  – Nowa legislacja w kształcie, w jakim proponuje sprawozdawczyni PE, oznaczać będzie krok w tył dla inwestorów i kolejną niepewność prawną dla inwestycji w Europie w czasach kryzysu – uważa Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pełny komentarz Posła Sonika znajdą Pańśtwo tuaj: