Komunikat

Bogusław Sonik w temacie powstającej estakady kolejowej w centrum Krakowa - podsumowanie

Prezentujemy Pańastwu podsumowanie działań Posła Bogusława Sonika w sprawie nowo powstającej estakady kolejowej w historycznym centrum Krakowa:

1) Co pod estakadą kolejową na Grzegórzkach? Parkingowa pustynia czy żywa tkanka miejska ? Prosimy o więcej wyobraźni!

-Bogusław Sonik wystąpił z interwencją do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie planów zagospodarowania przestrzeni wokół powstającej w centrum Krakowa estakady kolejowej w ciągu przebudowywanej trasy kolejowej E 30.

 -Poseł Sonik uważa, iż niewłaściwym jest przeznaczenie powstającej przestrzeni na parkingi samochodowe, tym bardziej, że ruch samochodowy powinien być „wyprowadzany” z centrum zabytkowych miast, jakim jest Kraków. Sugeruje, iż przestrzeń ta winna stanowić atrakcyjny i komfortowy dla mieszkańców teren miejski.

-Z uwagi na rozmiar i koszt inwestycji, plany zagospodarowania omawianej przestrzeni powinny zostać poddane szerokiej debacie społecznej i konsultacjom.

-Z odpowiedzi wynika między innymi, że na wiadukcie kolejowym na Grzegorzkach nie będzie ekranów akustycznych (dotyczy to fragmentu dawnego mostu kolejowego). w pozostałych odcinkach Poseł Sonik postulował by zastąpić wycięte drzewa ekranami roślinnymi, które również pełniłyby funkcję fitoremediacyjną, ponadto Ministerstwo informuje, że za wycięte drzewa będzie prowadzane nasadzanie w stosunku 1:2.

2) Bogusław Sonik wobec problemów komunikacyjnych Krakowa.

-Z uwagi na problemy komunikacyjne miasta spowodowane inwestycją PKP PLK Poseł Sonik wystosował interpelacje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie konieczności koordynacji prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP PLK w Krakowie. Jest to konsekwencja wcześniejszych wystąpień Posła Sonika do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 listopada 2016 r. i 4 sierpnia 2017 r., zapytania nr 1290 i 4041 w sprawie planowanej estakady kolejowej w ciągu przebudowywanej trasy kolejowej E 30 oraz w sprawie zagospodarowania przestrzeni pod powstającą estakadą kolejową.

-Ponadto Bogusław Sonik wystosował ponowny apel do Prezydenta Miasta Krakowa o to by decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni pod estakadą podjąć w porozumieniu z mieszkańcami Krakowa tym bardziej, że decyzja o sposobie zagospodarowania przestrzeni będzie w gestii Gminy Miejskiej Kraków, co wynikać ma z umowy pomiędzy PKP PLK a Gminą.

-https://krakow.onet.pl/nowa-inwestycja-w-krakowie-co-pod-wiaduktem-na-grzegorzkach/lbj4mqe

3) Kontynuacja działań w sprawie estetyki estakady kolejowe.

-Z uwagi na wątpliwości mieszkańców Krakowa co do wyglądu powstającej estakady kolejowej i w ślad za wcześniejszymi interwencjami z 2016 r. i 2017 r. Bogusław Sonik wystosował zapytanie poselskie w sprawie wyglądu estakady. Poprosił o udostępnienie wizualizacji i zwrócił uwagę na kolorystykę ekranów akustycznych. W załączeniu przesyłam zapytanie i odpowiedź oraz wizualizację.

-Jednakże nie będąc w pełni usatysfakcjonowany z odpowiedzi Ministra Infrastruktury Poseł Sonik wystosował ponadto ponowne zapytanie

Poniżej załaczamy interpelacje, zapytania i pisma w sprawie stakady kolejowej na Grzegórzkach.