Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

  • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
  • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

  • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
  • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
  • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
  • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Program Copernicus

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie . - Program Copernicus ma być skutecznym środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczanie danych i informacji z obserwacji prowadzonych przez satelity, jak również rozwój standardów prowadzonych badań i obserwacji w zakresie europejskiej przestrzeni kosmicznej.

Nieodłącznym elementem tych ulepszeń jest wzmocnienie ochrony ludności i bezpieczeństwa, prowadzące w konsekwencji do wzrostu gospodarczego. Kluczowe znaczenie ma również lepsza koordynacja działań w przestrzeni kosmicznej Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz państw członkowskich. W tym celu zaproponowano ustanowienie specjalnej sieci dystrybucyjnej danych programu Copernicus, dzięki której wsparcie otrzymają działania prowadzone przez organy lokalne oraz małe średnie przedsiębiorstwa. Z zadowoleniem przyjmuję te propozycje z uwagi na kluczowe znaczenie tych ostatnich podmiotów dla rozwoju unijnej gospodarki. Dotychczas nie wypracowano jeszcze ram prawnych i polityki, które ułatwiłyby dostęp do finansowania inwestycji w tym zakresie. Istotne znaczenie ma również uzgodnienie rozwiązań umożliwiających rozpowszechnianie danych z satelitów do celów komercyjnych. Pragnę również podkreślić niebagatelną rolę promowania konwergencji na szczeblu europejskim, co znajduje się w priorytetach programu. Zdecydowałem się poprzeć ten projekt z uwagi na jego strategiczną wartość dla dostosowania obecnej legislacji do wyzwań, jakie stawia przed nami nieustanny rozwój technologii i konkurencyjność programów prowadzonych przez inne podmioty

Fluorowane gazy cieplarniane

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie . - Znalezienie alternatywy dla większości substancji niszczących obecnie warstwę ozonową oraz wzmocnienie konkurencyjności w dziedzinie innowacyjnych technologii chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewania należy do priorytetowych działań Unii Europejskiej.

Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi Unii Europejskiej, ochrona i zapobieganie dalszej degradacji środowiska poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych wymaga redukcji dotychczasowej emisji o aż 95% do 2050 roku. Natomiast w perspektywie niecałych 16 lat, do roku 2030, redukcja musi wynieść aż 72-73%. W trakcie prac nad wnioskiem Komisji zgłoszono potrzebę wprowadzenia urządzeń wykorzystujących technologie alternatywne w taki sposób, aby zachęcić zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania i innowacji – by już zaczynając działalność, opierały się na urządzeniach alternatywnych o wysokim wskaźniku penetracji. Na uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia systemu odpowiedzialności producentów za odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych i ich recykling, regenerację lub niszczenie. W celu wdrożenia reform konieczny jest skuteczny system odpowiedzialności za ich realizację, dlatego takie zmiany należy ocenić pozytywnie. Popieram to sprawozdanie, ponieważ widzę potrzebę jak najszybszego przystąpienia do wdrażania wypracowanych ustaleń. Obecny stan emisji gazów cieplarnianych wymaga natychmiastowych działań redukcyjnych i mam nadzieję, że uzgodniony ostatecznie tekst pozwoli skutecznie osiągnąć zamierzone cele, zarówno krótko jak i długofalowe.

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

Prawa człowieka na półwyspie Synaj

Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na półwyspie Synaj szybko się pogarsza od czasu obalenia byłego prezydenta Mohameda Morsiego w lipcu 2013 r. Niektóre grupy ekstremistyczne dążą do destabilizacji warunków bezpieczeństwa m.in. poprzez zamachy terrorystyczne, głównie na egipskie siły bezpieczeństwa i ich placówki, w których to zamachach zginęło ponad 100 osób. Ogromne problemy półwyspu to także rozpowszechnianie broni, infiltracja przez dżihadystów z zagranicy i z Egiptu oraz radykalizacja części ludności lokalnej.

Oprócz grup ekstremistycznych na terenie Synaju działają inne lokalne bojówki złożone z uzbrojonych Beduinów zajmujących się przemytem broni i handlem ludźmi. Mimo prób i przeprowadzonych na terenie półwyspu Synaj akcji, egipskie siły bezpieczeństwa są niezdolne do opanowania kryzysu. Skala poczynań grup przestępczych nie zmniejsza się, mimo trwającej obecnie ofensywy wojsk egipskich, co więcej ta bezsilność władz sprawia, że siatki przestępcze, handlarze ludźmi i inne gangi bezproblemowo i bezkarnie działają.

Każdego dnia łamane są tam podstawowe zapisy międzynarodowych konwecji dotyczących praw człowieka m.in. przez rozpowszechniony tam handel ludźmi. Unia Europejska wielokrotnie zwracała się do Egiptu i Izraela o rozwijanie i poprawę jakości pomocy i ochrony oferowanej osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom przebywającym na ich terytoriach lub przejeżdżającym przez nie. Mimo tego sytuacja wydaje się jedynie pogarszać.

Parlament Europejski potępia niedawne ataki terrorystyczne na siły bezpieczeństwa i osoby cywilne na półwyspie Synaj, a także jest głęboko zaniepokojony dalszym pogarszaniem się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w tym kraju oraz wzywa tymczasowy rząd egipski do wzmożonych wysiłków. Wyraża obawę, iż utrzymujące się niepokoje mogą wywrzeć destabilizujący wpływ na cały Egipt w trwającym obecnie okresie przemian. Bardzo niepokoi się doniesieniami o przypadkach handlu ludźmi na półwyspie i z najwyższą stanowczością potępia drastyczne nadużycia w stosunku do ofiar tych złowieszczych praktyk. PE przypomina, że jednym ze źródeł kryzysu jest marginalizacja Beduinów na półwyspie Synaj i zauważa przy tym, że ewentualne rozwiązanie kryzysu powinno obejmować kompleksowy program rozwoju, którego celem było by włączenie tej społeczności oraz poprawa warunków ich życia.

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rozpoczęcia konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii w związku z niedawnym ustawodawstwem wprowadzającym surowsze sankcje karne za homoseksualizm

Prawa osób LGBTI

Kryminalizacja osób LGBTI to wciąż palący problem w krajach afrykańskich. Praktyki stosowane w takich krajach jak Uganda czy Nigeria podważają wszelkie międzynarodowe konwencje mówiące o podstawowych prawach człowieka takich jak wolność i równość pod względem swej godności i praw.

Na temat stosowanej tam prawnej represji wobec osób innej orientacji seksualnej grupa EPP wystosowała już jeden projekt rezolucji 15 stycznia 2014 roku, opisujący dokładnie jakie kary stosuje się wobec osób LGBTI w Nigerii i Ugandzie (REZOLUCJA). Mimo to brak tolerancji i poszanowania zasad demokracji wciąż stanowi ogromny problem w tych krajach. Kryminalizacja kontaktów seksualnych za obopólną zgodą między osobami dorosłymi tej samej płci dodatkowo utrudni ponadto osiągnięcie zarówno milenijnych celów rozwoju, jak i jakichkolwiek sukcesów w realizacji agendy rozwoju po roku 2015. W związku z tymi wydarzeniami szereg państw członkowskich, w tym Niderlandy, Dania i Szwecja, i inne kraje takie jak Stany Zjednoczone Ameryki i Norwegia postanowiły m.in. wycofać pomoc skierowaną do rządu Ugandy.

Parlament Europejski ubolewa nad przyjęciem nowej ustawy, która stanowi poważne zagrożenie dla powszechnych praw do życia, wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolności od tortur i od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Podkreśla, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa to kwestie wchodzące w zakres prawa jednostek do prywatności, gwarantowanego prawem międzynarodowym i konstytucjami krajowymi. Przypomina przy tej okazji oświadczenia afrykańskiej komisji oraz Komitetu Praw Człowieka ONZ, w których stwierdzono, że akty prawne danego państwa nie mogą negować międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka. Zwraca uwagę, że parafując te ustawy, rząd Ugandy i rząd Nigerii nie wypełniły zobowiązania wynikającego z poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności, o czym mowa w art. 9 ust. 2 umowy z Kotonu. Wzywa przy tym do natychmiastowego odrzucenia tych aktów prawnych przez rządy obu państw.  

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Rosji: wyroki dla demonstrantów uczestniczących w wydarzeniach na Placu Bołotnym

Prawa człowieka w Rosji

6 maja 2012 roku, w przeddzień objęcia prezydentury przez Władimira Putnia, w Rosji na Placu Bołotnym odbyły się pokojowe demonstracje w trakcie których doszło do sporadycznych starć między policją a protestującymi. Władze Rosji zatrzymały na krótki okres czasu 600 osób, a przeciwko 28 wszczęły postępowanie karne.

Dochodzenia w sprawie zatrzymanych osób przeprowadzano pod kątem oskarżenia ich o „masowe rozruchy” co w prawie Federacji Rosyjskiej oznacza masowe działania obejmujące „akty przemocy, pogromy, niszczenie mienia, użycie broni palnej lub stawianie władzom zbrojnego oporu”.  Nie jest to pierwsza sytuacja, która dowodzi, iż rosyjska jurysdykcja rodzi pewne wątpliwości  co do swojej niezawisłości i bezstronności.

W ostatnim tygodniu lutego sąd rosyjski sąd wydał wyroki skazujące wobec ośmiu demonstrantów. Wywołało to szereg pokojowych demonstracji na Placu Bołotnym podczas których znów zatrzymano wielu protestujących i na kilka godzin wsadzono ich do aresztu.

Mając na uwadze, że Rosja jest członkiem międzynarodowych organizacji chroniących prawa człowieka takich jak Rada Europy i OBWE, Parlament Europejski nie może przejść obok tych wydarzeń obojętnie. Wyraża on głębokie zaniepokojenie z powodu postępowań przeciwko demonstrantom z Placu Bołotnego, w których od początku znalazły się uchybienia, a postawione zarzuty były umotywowane politycznie. Jest zdania, że zarzuty przeciwko demonstrantom i wyroki wobec nich wydają się niewspółmierne do charakteru wydarzeń i przestępstw oraz wzywa przy tym władze sądownicze do ponownego rozważenia wyroków w czasie procesów apelacyjnych i zwolnienia zatrzymanych więźniów.

Photograph_of_the_ukrainian_flag

Parlament Europejski solidarny z Ukrainą

Parlament Europejski potępia rosyjską inwazję na Ukrainę

Zdecydowana większość posłów do Parlamentu Europejskiego potępiła w dzisiejszej debacie działania Rosji wobec Ukrainy, podkreślając, iż inwazja rosyjskich wojsk na Krym  jest pogwałceniem zasady suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

- Nie ma zgody na wojnę w Europie. Nie ma zgody na oderwanie Krymu pod lufami rosyjskich karabinów. To nie rosyjsko-ukraiński konflikt. To atak na podstawową i świętą zasadę europejskiego bezpieczeństwa i pokoju w Europie : niezmieniania siłą granic. Tym samym jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego i pokoju w Europie - mówił podczas debaty Jacek Saryusz – Wolski, europoseł PO, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej,Przewodniczący Delegacji PE d/s NATO.

- Uznajemy jako Unia aspiracje europejskie Ukrainy i jej europejską perspektywę . W następnym tygodniu podpiszemy część polityczną umowy stowarzyszeniowej, otwieramy jednostronnie nasz rynek na ukraińskie produkty,oferujemy hojny pakiet pomocy finansowej oraz program liberalizacji wizowej. Uznajemy aneksję Krymu za bezprawną i prawnie nieskuteczną . Domagamy się wycofania wojsk rosyjskich z Krymu - dodał. Zostanie zastosowany szeroki wachlarz sankcji wobec Rosji, zmierzających do politycznej i gospodarczej izolacji Rosji,która pogwałciwszy wszelkie zasady prawa międzynarodowego i traktaty,przestaje być partnerem dla Zachodu.Czas na zasadniczą zmianę polityki wobec Rosji. Unia Europejska stoi  po stronie całej, demokratycznej, wolnej i europejskiej Ukrainy - podkreślił.

Posłowie opowiedzieli się także zdecydowanie przeciwko próbom ogłoszenia niezależności Krymu przez jego nielegalne władze,  zwracając uwagę na niezgodność z konstytucją zaplanowanego na najbliższą niedzielę referendum. Głosowanie Parlamentu Europejskiego rezolucji w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę zaplanowane jest na czwartek (13.03).

A

Tak dla tarczy antyrakietowej!

Parlament Europejski popiera budowę tarczy antyrakietowej

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję popierającą budowę w Europie tarczy antyrakietowej NATO, przypominając, iż tarcza ma chronić państwa członkowskie NATO przed potencjalnym atakiem rakiet balistycznych.

- W dziś głosowanym raporcie Parlament Europejski podkreśla, jak istotne jest powstanie tarczy antyrakietowej dla Europy. Ostatnie wydarzenia potwierdzają tylko konieczność lepszej współpracy na linii UE-NATO. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna być rozwijana w pełnej komplementarności z NATO w uzgodnionych ramach strategicznego partnerstwa - powiedział po głosowaniu Krzysztof Lisek, który koordynował prace nad rezolucja z ramienia Grupy EPL.

W rezolucji, podkreślono też, że rozwój i zastosowanie technologii chroniących przed pociskami balistycznymi nada nową dynamikę także Europejskiej polityce bezpieczeństwa. Rezolucja wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, Komisję, Europejską Agencję Obrony i Radę do ujęcia kwestii obrony przed pociskami balistycznymi w przyszłych strategiach, analizach i białych księgach dotyczących bezpieczeństwa.

- W ramach tarczy przeciwrakietowej Amerykanie planują uruchomić bazę w Redzikowie koło Słupska w 2018 roku. Cieszę się, że NATO planuje do końca tej dekady zapewnienie ochrony swoim europejskim członkom. Rozwój obrony przeciwrakietowej na terenie UE daje szansę na zwiększenie współpracy między krajami członkowskimi w ramach inicjatywy "Pooling and Sharing". W tym zakresie powinny być także prowadzone wspólne prace badawczo-rozwojowe - podkreślił.

Fluorowane gazy cieplarniane

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie. – W kontekście dzisiejszej debaty pragnę wyrazić swoje zadowolenie z ustalonego kompromisu. Znalezienie alternatywy dla większości substancji niszczących obecnie warstwę ozonową należy do priorytetowych działań Unii Europejskiej. Ochrona środowiska i zapobieganie jego dalszej degradacji poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych wymaga redukcji dotychczasowej emisji o aż 95% do 2050 roku. Natomiast do roku 2030 redukcja musi wynieść aż 72-73%. Mówimy o perspektywie 16 lat, konieczne jest zatem natychmiastowe uchwalenie skutecznej legislacji. Wniosek Komisji wymagał uzupełnienia w zakresie wprowadzanych ograniczeń ilościowych w obrocie fluorowęglowodorami, zmierzających do ich stopniowego wycofywania.

Należy przy tym mieć na uwadze możliwość wprowadzenia urządzeń wykorzystujących technologie alternatywne w taki sposób, aby zachęcić zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania i innowacji, by już zaczynając działalność, opierały się na urządzeniach alternatywnych o wysokim wskaźniku penetracji. Na uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia systemu odpowiedzialności producentów za odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych i ich recykling, regenerację lub niszczenie. Skuteczny system odpowiedzialności za realizację reform jest konieczny to ich skutecznego wdrożenia. Apeluję do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie sprawozdania, by jak najszybciej przystąpić do wdrażania wypracowanych ustaleń. Obecny stan emisji gazów cieplarnianych wymaga natychmiastowych działań redukcyjnych i mam nadzieję, że uzgodniony ostatecznie tekst umożliwi skutecznie osiągnąć zamierzone cele, zarówno krótko jak i długofalowe.

Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r.

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ). - Madame la Présidente, je crois que nous n'avons pas voté l'amendement 45. Pourriez-vous vérifier?


Tłumaczenie: Pani Przewodnicząca, uważam że nie zagłosowaliśmy nad poprawką nr 45. Czy mogłaby to Pani zweryfikować?

144348213

Nowe zabezpieczenia przeciwko praniu pieniędzy w UE

Parlament Europejski przegłosował pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej.

Parlament Europejski przegłosował pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę. Posłowie opowiedzieli się za dodatkową harmonizacją ustawodawstw krajowych przede wszystkim ze względu na coraz bardziej międzynarodowy, transgraniczny charakter praktyk przestępczych.

W skład pakietu wchodzi dyrektywa i rozporządzenie. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada m.in dodatkowe obowiązki w zakresie procedur oceny ryzyka i weryfikowania klientów. Nowe wymogi będą obowiązkowe m.in. dla instytucji finansowych, notariuszy, audytorów, wybranych podmiotów oferujących usługi hazardowe oraz przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji w gotówce o wartości powyżej 7500 euro. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć te obowiązki dodatkowo także na inne podmioty.

- Większość rozwiązań zaproponowanych w nowej dyrektywie jest już obecna w polskim prawie. Pewną nowością będzie wymóg stworzenia rejestrów osób prawnych (w tym m.in fundacji i trust'ów), które będą ujawniały tzw. beneficjentów rzeczywistych. Beneficjent rzeczywisty to ostateczny beneficjent działalności danej osoby prawnej lub podmiot ją kontrolujący. Za osobę taką uważana będzie m.in osoba fizyczna posiadająca, co najmniej 25% plus jedną akcję danego przedsiębiorstwa. Chodzi o to, aby skuteczniej wykrywać osoby, które próbują ukryć swoją tożsamość w wyniku łańcuchowych transakcji z udziałem tzw. spółek krzaków. Ukrycie środków pochodzących z nielegalnych źródeł będzie zdecydowanie trudniejsze. Dostępon-line do takich rejestrów poza instytucjami publicznymi będą mieli wszyscy zainteresowani, jednak po uprzedniej rejestracji – komentuje poseł Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

Drugą częścią pakietu jest rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Nakłada ono na dostawców usług płatniczych obowiązek dołączania do przelewów precyzyjnych informacji o płatniku i odbiorcy, aby śledzenie transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, było bardziej skuteczne.

Oba wnioski zostały przyjęte bez zakończenia procedury pierwszego czytania i w dalszej kolejności trafią do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją Europejską.