Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

  • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
  • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

  • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
  • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
  • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
  • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie - Panie Przewodniczący, Przepisy prawne dotyczące opłat za dokonywanie płatności kartami płatniczymi w poszczególnych państwach członkowskich są zróżnicowane i często niejasne dla konsumentów. Celem powinno być jak największe uproszczenie i ujednolicenie przepisów.

Sprawozdanie o opłatach interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę zmierza dokładnie w tym kierunku. Ustalenie wysokości maksymalnych opłat interchange na poziomie 0,3% wartości transakcji dla kart kredytowych oraz 0,2% bądź 7 eurocentów dla kart debetowych jest postawieniem granic, które wywrą nacisk na wydawców kart płatniczych. Dodatkowo przepis pozwalający wybierać sprzedawcom karty, które przyjmują w swoich punktach handlowo-usługowych nakłoni wydawców do obniżania cen. Z pewnością przyniesie to korzyści konsumentom. Harmonizacja przepisów również na poziomie transakcji transgranicznych pozwoli na ochronę użytkowników kart płatniczych.

Uważam to sprawozdanie za bardzo cenne i popieram je. Obniżenie opłat interchange jest wsparciem zarówno dla konsumentów indywidualnych jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Z pewnością przyczyni się do zwiększenia dynamiki gospodarki europejskiej, a zarazem ułatwi życie milionom konsumentów. Sprawozdanie o opłatach interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę jest krokiem naprzód i wyznacza kierunek, w którym powinny podążać kolejne działania legislacyjne.

Url

Program Sztokholmski

PE popiera założenia Programu Sztokholmskiego

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie przeglądu Programu Sztokholmskiego (2010-2014), proponując jednocześnie kierunki rozwoju współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na kolejne lata.

Posłowie z zadowoleniem odnotowali postępy m.in. takie jak ustanowienie inicjatywy obywatelskiej, zakończenie negocjacji ws. pakietu dotyczącego działania strefy Schengen, liczne inicjatywy w dziedzinie prawa cywilnego czy też sporządzenie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Równocześnie jednak, wyrazili swoje zaniepokojenie przejawami otwartej nietolerancji dla mobilności obywateli UE i odrzucili wszelkie próby ograniczenia swobody przepływu osób, które są sprzeczne z dorobkiem prawnym UE, a także sprzeczne z interesem Polski.

Podkreślono także znaczenie współpracy w obszarze prawa cywilnego, handlowego i karnego dla wzrostu gospodarczego, szybszego rozwiązywania spraw o charakterze transgranicznym  i skuteczniejszej ochrony praw obywateli Unii.

Program Sztokholmski określa zadania stojące przed Unią w ramach polityki azylowej, wizowej, współpracy wymiarów sprawiedliwości, organów ścigania, harmonizacji przepisów prawa cywilnego i karnego, ochrony ofiar przestępstw i prawa osób zatrzymanych. Jego głównym celem jest ukierunkowanie tych polityk na potrzeby i interesy mieszkańców UE.

Ponadto program zawiera zapisy dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic UE, co z punktu widzenia Polski, mającej najdłuższą lądową granicę zewnętrzną Unii, jest bardzo istotne.

W połowie czerwca planowane jest przedstawienie przez Radę strategicznych założeń i wytycznych dalszej współpracy państw członkowskich w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Absolutorium 2012 r.

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik, sprawozdawca . - Panie Przewodniczący! Jestem sprawozdawcą pięciu sprawozdań z ramienia Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego na rok 2012, czyli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rady Europejskiej i Rady.

Jestem zadowolony ze współpracy z instytucjami z wyjątkiem Rady. Wszystkie instytucje przesłały szczegółowe informacje i nie stwierdzono większych problemów w wydatkach.

Podkreślam pozytywny wymiar współpracy między Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. Porozumienie o współpracy administracyjnej wpłynęło na oszczędności w wydatkach administracyjnych i bardziej efektywne zarządzanie, spadła liczba tłumaczeń. Zwróciłem się do instytucji o podanie do wiadomości dokładnych kwot oszczędności wynikających ze współpracy.

Niestety, jak co roku, współpraca z Radą nie układa się dobrze. Podejście Rady wciąż wskazuje na to, że nie respektuje obowiązków Parlamentu jako instytucji sprawującej kontrolę budżetową. Rada wciąż odmawia odpowiedzi na pytania Parlamentu, nie dostarcza wystarczających informacji i nie pojawia się na spotkaniach. Brakujące dokumenty dotyczą istotnych kwestii, takich jak sprawozdanie z działalności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, polityka zwalczania nadużyć finansowych, czy koszty budowy budynku Europa i Residence Palace. W swoim sprawozdaniu po raz kolejny wnoszę o przedstawienie tych danych.

Wyjaśniam, że ze względu na brak niezbędnych informacji, Parlament Europejski nie jest w stanie podjąć decyzji o udzieleniu absolutorium.

Chciałbym podkreślić, że należy docenić starania prezydencji greckiej, jak i Komisji Europejskiej w sprawie osiągnięcia porozumienia pomiędzy Parlamentem i Radą.

Podczas procesu udzielania absolutorium, biorąc pod uwagę rekomendacje z zeszłorocznego sprawozdania, Komisja Kontroli Budżetowej zdecydowała się przekazać pytania zadane Radzie do Komisji Europejskiej. W pytaniach oprócz standardowych zapytań o wydatki i organizację pracy instytucji wskazano na przepisy nadające Parlamentowi funkcję kontroli budżetowej. W swoim sprawozdaniu odnoszę się do odpowiedzi Komisji Europejskiej w tej sprawie, w której podkreślono, że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium.

Złożyłem poprawkę, w której proponuję zorganizowanie spotkania ekspertów w sprawie analizy prawnej skupiającej się na funkcji kontroli budżetowej Parlamentu oraz obowiązkach Rady w zakresie współpracy przy udzielaniu absolutorium. Proponuję też – w przyszłości – sprawozdanie z własnej inicjatywy określające możliwości poprawek do Traktatu. Obydwie te inicjatywy są przygotowaniem do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości oraz do wprowadzenia możliwych poprawek do zasad udzielania absolutorium innym instytucjom opisanym w Traktacie.

Podsumowując, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że celem przyznania funkcji kontroli budżetowej Parlamentowi Europejskiemu jest nadzór nad odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy podatników. Wszystkie instytucje jednakowo podlegają temu nadzorowi i mają obowiązek współpracy przy udzielaniu absolutorium.

Absolutorium 2012 r.

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik, sprawozdawca . - Panie Przewodniczący! Powtórzę, że zalecam udzielenie absolutorium wszystkim czterem instytucjom, którymi się zajmowałem, czyli Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem udzielenia absolutorium Radzie, w sprawie której postuluję, żeby odsunąć i nie udzielić tego absolutorium.

Uważam, że Parlament nie może się zgodzić na sytuację, w której jego funkcje nadane przez Traktat są jawnie ignorowane przez Radę. Parlament powinien utrzymać stanowisko, że Rada nie może być traktowana inaczej niż reszta instytucji. Odmawiając udzielenia absolutorium, konsultując tę sprawę z Komisją Europejską, a także proponując dalsze kroki w celu wyjaśnienia sytuacji, wysyłamy jasny sygnał, że nie ma zgody na to, aby Rada nie zechciała ujawniać w przejrzysty sposób swoich wydatków.

1

Walka z bezrobociem młodych

Bezrobocie młodzieży jest jednym z głównych wyzwań Unii Europejskiej

- Bezrobocie młodzieży jest jednym z głównych wyzwań Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy 24% młodych Europejczyków nie ma pracy, musimy działać tu i teraz. Parlament Europejski zrobi wszystko, co w jego mocy, by zagwarantować efektywne i jak najszybsze wdrożenie unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - powiedziała Sidonia Jędrzejewska, inicjatorka oficjalnego wysłuchania publicznego PE poświęconego tej naglącej kwestii.

Na dzisiejszym wysłuchaniu członkowie komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego skontrolowali stan implementacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. Youth Employment Initiative, YEI). Zaproszeni na debatę przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji krajowych oraz NGO omówili problem bezrobocia w poszczególnych państwach członkowskich oraz podzielili się dobrymi praktykami w tym obszarze.

- Dzięki staraniom europosłów Unia przeznaczy dodatkowe 6 mld euro na wsparcie zatrudnienia młodzieży w ramach budżetu UE 2014-2020. Środki te mają zostać wydane w ciągu pierwszych dwóch lat obecnej perspektywy, a nie rozłożone na całą siedmiolatkę. Co więcej, w ramach YEI państwa członkowskie będą mogły rozliczyć programy na rzecz zwalczania bezrobocia młodych, które zostały rozpoczęte już w 2013 roku - podkreśliła europoseł Jędrzejewska.

- Polska otrzyma z YEI 550 mln euro. Nasz rząd powiększył tę pulę o 1,15 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i wpisał je w ramy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W sumie z funduszy unijnych przeznaczymy 1,7 mld euro, czyli ok. 7 mld złotych, na zwalczanie bezrobocia młodych Polaków. Ponadto na ten cel wyasygnowaliśmy podobną kwotę - 1,8 mld euro - z krajowego Funduszu Pracy na lata 2014-2020 - powiedział minister Jacek Męcina z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

Pieniądze z inicjatywy mają być przeznaczone na organizację szkoleń, kursów, staży oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży. YEI dotyczy regionów UE, w których bezrobocie ludzi w wieku 15-24 lat przekracza 25%. W Polsce, gdzie ponad 27% młodych ludzi nie ma pracy, są to województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

Na dzisiejszym wysłuchaniu w roli ekspertów wystąpili m.in: szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Michel Servoz; attaché ds. socjalnych Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Tatiana Esposito oraz szefowa Urzędu Pracy Walonii, Marie-Kristine Vanbckestal.

W obronie przemysłu wapienniczego

Odpowiedź KE ws. zachowania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu wapienniczego.

Komisja Europejska udzieliła posłom Bogusławowi Sonikowi, Adamowi Gierkowi i Andrzejowi Grzybowi odpowiedzi na pytanie dot. zachowania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu wapienniczego.

Tekst odpowiedzi w załączeniu:

Ukr

Zgoda na ułatwienia w handlu z Ukrainą

Komisja Handlu Międzynarodowego PE przyjęła projekt rozporządzenia wprowadzającego preferencje w handlu z Ukrainą

W czwartek, komisja handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego jednostronne preferencje w handlu UE z Ukrainą. W obliczu fatalnej sytuacji ekonomicznej na Ukrainie oraz zablokowania importu produktów ukraińskich przez Federację Rosyjską, UE chce ułatwić dostęp do rynku europejskiego dla producentów ukraińskich przed podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej, poprzez ograniczenie, lub całkowitą likwidację ceł.

„Wprowadzenie tego rozwiązania może pomóc zaoszczędzić ukraińskiej gospodarce około 500 mln euro w tym roku. Tym krokiem przechodzimy od słów do czynów w pomocy Ukrainie”- powiedział sprawozdawca Paweł Zalewski z PO. Preferencje mają obowiązywać przez okres 6 miesięcy, a ich wprowadzenie będzie wymagało od Ukrainy sprostania wymaganiom i zasadom administracyjnym UE.

Mimo wielkiego wsparcia dla pomysłu obniżenia ceł dla produktów ukraińskich ze strony większości grup politycznych w PE, Socjaliści oraz GUE chcieli wprowadzić zmiany do sprawozdania. S&D zaproponowało dodanie zapisów o poszanowaniu praw człowieka na Ukrainie, lecz sugestia ta została odrzucona, ponieważ część polityczna Umowy Stowarzyszeniowej, która ma być podpisana w piątek, obliguje rząd Ukrainy do respektowania w najwyższym stopniu praw człowieka. Poprawka GUE natomiast, prowadziła do całkowitego odrzucenia pomysłu obniżenia ceł dla Ukrainy. Sprawozdanie zostało jednak przyjęte znakomitą większością głosów, 22 do 2. Jedynie skrajnie lewicowa grupa GUE zagłosowała za odrzuceniem tego dokumentu.

Rozpoczęcie konsultacji na temat zawieszenia umowy z Kotonu wobec Ugandy i Nigerii

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik, autor . - Jesteśmy zobligowani do podjęcia zdecydowanej interwencji wobec Ugandy i Nigerii i do potępienia tych państw za przyjęte w grudniu 2013 r. ustawodawstwo. Nie możemy się zgodzić, aby w XXI w. państwa, które prowadzą z nami rozbudowaną współpracę zarówno polityczną, handlową, jak i rozwojową dopuszczały się tak rażących naruszeń praw człowieka, jak to ma miejsce obecnie w Nigerii czy w Ugandzie. Jako przykład wystarczy podać karę 10 lat pozbawienia wolności wobec osób jedynie uczestniczących w spotkaniach osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, czy publikowanie w gazetach wizerunku takich osób. Natomiast w 12 stanach Nigerii kontakty homoseksualne podlegają karze śmierci.

Co my jako Unia możemy zrobić? Mamy do dyspozycji skuteczne sankcje przewidziane w łączącej nas z państwami Afryki i Karaibów umowie z Kotonu i wzywam Unię Europejską do podjęcia zdecydowanej interwencji w tej sprawie podczas szczytu UE-Afryka w dniach 2 i 3 kwietnia.

Rosyjska inwazja na Ukrainie

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie . - Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami od wielu tygodniu wymagają podjęcia konkretnych działań mających na celu wsparcie Ukrainy w budowaniu demokratycznych struktur państwowych oraz osiągnięcie pełnej niezależności od krajów sąsiednich. Zapowiedziane w rezolucji podpisanie części politycznej umowy stowarzyszeniowej to zaledwie wstęp do dalszej koordynacji działań - podpisania umowy gospodarczej.

W obecnym układzie geopolitycznym ciąży na nas, jako na wspólnocie międzynarodowej objęcie patronatem ukraińskich działań. Pierwszym krokiem do osiągnięcia zamierzonego celem, jakim jest bezpieczne sąsiedztwo i poszerzenie demokratycznej mapy naszego kontynentu, będą wybory przewidziane na 25 maja. Niniejsza rezolucja wzywa Ukrainę o nieuleganie presji przełożenia wyborów. W obecnej niepewnej stabilizacyjnie sytuacji konieczne jest monitorowanie ich przebiegu w celu wyłonienia odpowiedzialnych przedstawicieli ukraińskiego narodu. Każdy obywatel tego kraju powinien mieć pełną wolność w wyborze swojej władzy. Poprzez poparcie tej rezolucji apeluję do Unii Europejskiej, jak również do każdego z państw członkowskich z osobna o aktywne zaangażowanie w przeciwdziałaniu rozwoju konfliktu zaraz u naszych wschodnich granic. Głosuję za niniejszą rezolucją, gdyż nie możemy zaakceptować niekonstytucyjnych, a przede wszystkim siłowych rozwiązań, które nie przyczynią się do zakończenia tragedii tamtejszej ludności.

A

Wytyczne dla budżetu UE 2015

PE stawia na młodzież, innowacje i konkurencyjność

- Unijny budżet jest jednym z kluczowych narzędzi na rzecz wzrostu gospodarczego kontynentu oraz tworzenia miejsc pracy. W niektórych państwach członkowskich jest on głównym bodźcem dla inwestycji w infrastrukturę i kapitał ludzki. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że w 2015 roku fundusze UE dalej skutecznie i wydajnie wesprą wysiłki państw członkowskich w promowaniu koniunktury gospodarczej i zwiększaniu zatrudnienia obywateli, zwłaszcza ludzi młodych – powiedziała Sidonia Jędrzejewska, wicekoordynator Grupy EPL w komisji budżetowej PE.

Parlament Europejski przyjął dziś wytyczne dla budżetu UE na 2015 rok. W dokumencie tym podkreślił szczególne znaczenie funduszy strukturalnych i polityki spójności, które, dofinansowując inwestycje publiczne, pomagają regionom i samorządom w powrocie na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Eurodeputowani zwrócili też uwagę na konieczność dalszego rozwijania sektora nowoczesnych  technologii i cyfryzacji, modernizowania infrastruktury i energetyki, jak również wspierania przemysłu. Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 431 eurodeputowanych, przeciw było 79, 33 wstrzymało się od głosu. 

- Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, Erasmus+ oraz wsparcie dla przedsiębiorstw i naukowców są wieloletnimi priorytetami Parlamentu Europejskiego. Dlatego konieczne jest by również w 2015 roku zagwarantować odpowiednie finansowanie dla tych działań – podkreśliła europosłanka Sidonia Jędrzejewska.  

2015 będzie kolejnym rokiem, kiedy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz naukowcy będą mogli skorzystać z możliwości szybszego dofinansowania swoich inwestycji oraz badań w ramach programów  Horyzont 2020 oraz COSME. To także kolejny rok obowiązywania szczególnie ważnej dla europarlamentu inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz programu Erasmus+, który ma na celu zwiększenie kompetencji oraz mobilności młodzieży.

W dzisiejszych wytycznych eurodeputowani podkreślili też problem rosnącego deficytu w budżecie unijnym. Na koniec 2013 r. wysokość zaległych płatności wyniosła bowiem 23,4 mld EUR. Kwota ta została pokryta z funduszy przeznaczonych na 2014 r., uszczuplając tym samym środki służące do finansowania nowych inwestycji. W celu rozwiązania tego problemu PE domaga się uruchomienia wszystkich mechanizmów przewidzianych w ramach wieloletniego budżetu 2014-2020. Apeluje także, by budżet na 2015 r. został przyjęty zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej. Chodzi tu nie tylko o wiarygodność Unii Europejskiej, ale przede wszystkim o odpowiedzialność wobec studentów, bezrobotnych oraz lokalnych społeczności w najbiedniejszych regionach UE.