Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

  • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
  • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

  • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
  • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
  • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
  • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Syrii: : sytuacja niektórych wspólnot znajdujących się w trudnym położeniu

Prawa mniejszości w Syrii

Obecny, bardzo krwawy kryzys w Syrii wywołał klęskę humanitarną o niewiarygodnie dużej skali, w której zginęło 150 000 ludzi, z czego większość z nich to ludność cywilna. W warunkach tego kryzysu w bardzo trudnej sytuacji znalazły się mniejszości, zarówno religijne jak i etniczne, z których od wielu lat składa się społeczeństwo syryjskie.

Żadna ze wspólnot nie została oszczędzona podczas tych walk, a to właśnie one m.in. przyczyniły się do rozwoju i postępu tego kraju. Mniejszości te mają do odegrania ważną rolę w demokratyzacji Syrii i muszą być reprezentowane we wszelkich konsultacjach w prawie przyszłości kraju. Rola ta jest trudna do wykonania, zwłaszcza że w stosunku do tych osób nie stosuje się żadnych praw człowieka. Przeszkodą jest również polaryzacja konfliktu o podłożu religijnym, którą umyślnie sprowokował reżim Assada. Liderzy polityczni i religijni mają obowiązek zwalczania ekstremizmu i terroryzmu na każdym szczeblu i promowania wzajemnego szacunku między obywatelami oraz wspólnotami religijnymi i etnicznymi. Zamiast tego prowokują oni często społeczeństwo do walki, poprzez podejmowane przez nich decyzje i stosowane prawo.

Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie niespotykaną skalą cierpień ludzkich i przypadków śmiertelnych oraz wyraża solidarność z rodzinami wszystkich niewinnych ofiar konfliktu syryjskiego. Stanowczo potępia naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony konfliktu, a także coraz liczniejsze zamachy terrorystyczne. PE jest przekonany, że trwałe rozwiązanie obecnego kryzysu w Syrii może zostać osiągnięte wyłącznie w drodze szeroko zakrojonego procesu politycznego, któremu przewodzić będzie Syria przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla znaczenie uczestnictwa i wkładu w tym procesie wszystkich składników społeczeństwa syryjskiego, w tym mniejszości etnicznych i religijnych, oraz wskazuje na kluczową rolę mniejszości w zachowywaniu jedynego w swoim rodzaju dziedzictwa kulturowego i tradycji. Zaznacza też przy tym, że prawa mniejszości łączą się nierozerwalnie z podstawowymi prawami człowieka jak prawo do wolności, swobody wypowiedzi i bezpieczeństwa.

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Korei Północnej

Prawa człowieka w Korei

Dnia 7 lutego 2014 komisja śledcza ONZ wydała sprawozdanie z badań na temat „regularnego, powszechnego i poważnego naruszenia praw człowieka” w Korei Północnej, które pokazuję jak ciężka jest sytuacja ludności koreańskiej. Podczas przeprowadzania badań władze Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej stwierdziły, iż „całkowicie odrzucają i lekceważą tę inicjatywę”, odmawiając przy tym komisji pozwolenia na odwiedzenie kraju oraz w żaden sposób nie współpracując z nią. Korea Północna odrzuciła również wszelkie rezolucje Rady Praw Człowieka ONZ i Zgromadzenia Ogólnego. Trzeba też przypomnieć, iż w 2003 roku zawieszony został dialog z Unią Europejską dotyczący praw człowieka.

W swoim sprawozdaniu komisja śledcza podkreśla, iż Koreańska Republika Ludowo- Demokratyczna dopuszcza się systematycznych, powszechnych i rażących naruszeń praw człowieka, a w wielu przypadkach wykryte naruszenia stanowią zbrodnię przeciwko ludzkości wynikającą z prowadzonej przez państwo polityki. Zbrodnie te obejmują takie praktyki jak: eksterminacje, morderstwa, zniewolenie, tortury, uwięzienia, gwałty, wymuszone aborcje i inne akty przemocy seksualnej. W sprawozdaniu przyrównano te zbrodnie do aktów przemocy, które występowały w obozach tworzonych przez państwa totalitarne w XX w.

W związku z opisanymi w sprawozdaniu zdarzeniami Parlament Europejski ponownie stanowczo potępia trwające od dekady represje państwowe wywierane w sposób systematyczny zarówno przez byłych, jak i obecnych przywódców Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej oraz jej administrację. Podkreśla fakt, że opisane naruszenia są popełnianeod zbyt dawna na oczach wspólnoty międzynarodowej i apeluje do państw członkowskich UE i wszystkich członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ aby kwestia cierpienia ludności Korei Północnej została poruszona na agendzie międzynarodowej. Przedstawiciele Parlamentu uważają, że nadszedł odpowiedni czas na reakcje wspólnot międzynarodowych i podjęcie konkretnych działań kładący kres bezkarności sprawców tak okrutnych czynów. Popierają przy tym wszelkie zalecenia wydane przez komisje śledczą ONZ, które zawiera to sprawozdanie.

Bank

Dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

Europosłowie przyjęli dzisiaj dwa dokumenty kluczowe dla stabilności finansowej Europy

Europosłowie przyjęli dzisiaj dwa dokumenty kluczowe dla stabilności finansowej Europy - rozporządzenia ws. jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM), drugi filar unii bankowej, oraz dyrektywę w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD). Nowe reguły zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Głównym celem tzw. funduszu upadłościowego jest wzmocnienie stabilności finansowej eurolandu oraz zagwarantowanie, by w przyszłości podatnicy nie ponosili kosztów ewentualnych kryzysów gospodarczych. Istotne jest też, że pozostanie otwarty dla krajów spoza euro.

Podobnie jak w przypadku innych pokryzysowych reform, w przyjętych dokumentach zapewniono sprawiedliwe traktowanie państw członkowskich spoza strefy euro. Z tego powodu osiągnięte porozumienia są sukcesem.

- Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla Polski. Podobnie jak inne państwa członkowskie spoza strefy euro, uczestniczylibyśmy w procesie podejmowania decyzji dotyczących banków znajdujących się na naszym terytorium. Dodatkowo, w razie potrzeby, bylibyśmy w stanie uzyskać wsparcie finansowe dla naszych banków. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że z punktu widzenia uczestnictwa w unii bankowej to są dobre rozporządzenia dla Polski, tworzące warunki dla łagodniejszego wejścia naszego kraju do strefy euro – powiedziała Danuta Hübner, uczestnicząca w pracach nad nowym instrumentem.

- Zagwarantowaliśmy również wprowadzenie bardziej sprawiedliwego traktowania twz. państw goszczących, czyli państw, w których siedzibę ma spółka matka banku. W przypadku planów grupowej restrukturyzacji i likwidacji, gdzie państwo macierzyste banku oraz państwo goszczące nie są w stanie dojść do porozumienia, odpowiednie organy obu stron będą mogły zwrócić się do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z prośbą o rozstrzygnięcie spornej kwestii. Zatem ryzyko podejmowania decyzji przez banki macierzyste na niekorzyść banków goszczących, zostanie zmniejszone – dodała Danuta Hübner.

Wprowadzenie wiarygodnych procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków zapobiega ryzykownym działaniom banków. Udziałowcy i kredytodawcy wezmą na siebie konsekwencje podjętego ryzyka. Dyrektywa i rozporządzenie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Oczekuje się, że znacząco zwiększy stabilność sektora bankowego w Europie i ochroni pieniądze podatników w razie upadłości banków.

Zoll

Lepsza współpraca w UE w walce z oszustwami celnymi

Skuteczniejsze zwalczanie przestępstw celnych w UE

Rozwój handlu międzynarodowego i przyspieszenie przepływów handlowych powodują potrzebę zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi a Komisją Europejską, w celu skuteczniejszego zwalczania przestępstw celnych w UE.

Szkody wynikające z trzech najczęstszych rodzajów takich przestępstw szacuje się na około 185 mln euro rocznie. W 2011 r. państwa członkowskie zgłosiły aż 1 905 przypadków nadużyć, odnoszących się do niewłaściwego opisu towarów. W rzeczywistości skala problemu jest znacznie większa, ponieważ szacuje się, że rocznie dochodzi do ok. 30 000 przypadków potencjalnych oszustw.

- Jeśli chcemy chronić interesy finansowe UE, interesy finansowe naszych firm a zwłaszcza naszych konsumentów, musimy poprawić stosowanie przepisów prawa celnego. Musimy dać Komisji i władzom krajowym dodatkowe środki w celu zapobieżenia tym naruszeniompowiedział europoseł PO Tadeusz Ross, sprawozdawca z ramienia Grupy EPL, przyjętego dziś sprawozdania ws zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego.

Naruszenia przepisów prawa celnego najczęściej mają miejsce w następujących przypadkach:

- nieprawdziwy opis przywożonych towarów (w celu skorzystania z niższych stawek celnych);

- zgłoszenie nieprawdziwego pochodzenia towarów (w celu obejścia ceł antydumpingowych lub uniknięcia ilościowych limitów przywozowych);

- nadużycie systemu tranzytowego, polegające na zgłaszaniu faktycznego przywozu towarów, jako tranzytu towarów ( w celu uniknięcia obowiązujących ceł).

Są to, zatem najważniejsze problemy, których wyeliminowanie jest celem rozporządzenia.

- W komisji rynku wewnętrznego wprowadziliśmy zabezpieczenia interesów europejskich przedsiębiorców i interesów gospodarczych państw członkowskich przez ograniczenie dostępu do baz danych pochodzących od usługodawców i dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu towarów.

Aby chronić nasze krajowe podmioty gospodarcze, uniemożliwiliśmy Komisji bezpośredni dostęp do ich dokumentów. Jeśli Komisja będzie chciała pozyskać informacje od podmiotów gospodarczych, będzie najpierw musiała zgłosić się do państwa członkowskiego - dodał europoseł Tadeusz Ross.

Rachunek bankowy dla każdego

PE przyjął dzisiaj dyrektywę w sprawie rachunków bankowych

Parlament Europejski przyjął dzisiaj dyrektywę w sprawie rachunków bankowych, dotyczącą m.in. porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Dyrektywa wprowadza obowiązek wobec banków przedstawiania konsumentom każdorazowo przed zawarciem umowy jasnej i wszechstronnej informacji o opłatach i prowizjach w odniesieniu do konkretnych usług bankowych związanych z posiadaniem rachunku bankowego. Konsument będzie też uprawniony do otrzymywania od banku rocznego sprawozdania w sprawie pobranych opłat i prowizji. Aby ułatwić klientom banków porównywanie poziomu opłat w różnych bankach, państwa członkowskie mają zadbać, aby w ich krajach funkcjonowała przynajmniej jedna ogólnokrajowa internetowa porównywarka kont bankowych – może to być strona prywatna po uzyskaniu odpowiedniej autoryzacji albo utworzona przez instytucję publiczną (nadzór bankowy).

Innym elementem dyrektywy są przepisy dotyczące ułatwień w przenoszeniu rachunków. Państwa członkowskie mają zapewnić, aby banki obowiązkowo oferowały usługę przenoszenia rachunku, która będzie polegała na dokonaniu na wniosek klienta przeniesienia z jednego banku do drugiego informacji na temat m.in. przypisanych do rachunku stałych zleceń oraz regularnych poleceń zapłaty.

- Do tej pory dobre praktyki w zakresie przenoszenia rachunków wynikały raczej z miękkich rekomendacji, od przyszłego roku będzie to już wymóg prawny. Banki, szczególne te, z których rachunki przenosimy, nie będą mogły utrudniać przenoszenia rachunków, a opłaty pobierane za tę usługę nie mogą być wygórowane. Cała procedura nie będzie mogła trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Naszą ambicją było ułatwienie przenoszenia rachunku bankowego do stopnia porównywalnego z przenoszeniem numeru telefonu komórkowego – tłumaczy poseł Sławomir Nitras, członek komisji ds. gospodarczych i monetarnych.

Nowa regulacja wprowadza także tzw. podstawowy rachunek bankowy. Rachunek taki będzie realizował bardzo podstawowe funkcje, tj. wpłatę i wypłatę środków oraz przelewy na terenie UE. Banki będą musiały mieć go obowiązkowo w swojej ofercie.

 - Chcemy upowszechniać w Unii obrót bezgotówkowy, ponieważ jest on tańszyi bezpieczniejszy dla konsumentów. Aby skutecznie realizować ten cel musimy przeciwdziałać wykluczeniu z rynku usług bankowych i zadbać o powszechny dostęp do rachunków płatniczych. Dzięki tej dyrektywie podnosimy prawo do rachunku bankowego do rangi powszechnego prawa konsumenta – dodaje poseł Sławomir Nitras.

Kasa

Bezpieczniejsze depozyty w Unii

Prace nad zharmonizowanymi ramami prawnymi gwarancji depozytów zakońćzone

Parlament Europejski po trzech latach negocjacji zakończył prace nad zharmonizowanymi ramami prawnymi gwarancji depozytów. System gwarantowania depozytów istnieje w Unii od 1994 r., ostatnia dyrektywa jest z 2003 r. i wprowadziła poziom gwarancji w wysokości 100 tys. Euro.

- Przyjęta dzisiaj dyrektywa dodatkowo poprawia bezpieczeństwo klientów banków. Poziom gwarancji w wysokości 100 tys. euro pozostaje co prawda niezmieniony, ale znacząco usprawniliśmy proces wypłaty tych środków. Termin wypłaty środków gwarantowanych do 2024 r. zostanie zredukowany z obecnych 20 dni do 7 dni i co najmniej 70% wypłaty będzie musiała być w gotówce, reszta może mieć formę odroczonej o rok płatności. – komentuje poseł Sławomir Nitras.

- Dyrektywa wprowadza też lepiej sprecyzowane wymogi w zakresie finansowania funduszy gwarancji – dzisiaj w wielu krajach UE nie ma funduszy finansowanych ex-ante, a gwarancje depozytów wypłaca się z opłat nakładanych na banki po zajściu zdarzenia kryzysowego. Krajowe systemy gwarancji depozytów mają w ciągu 10 lat zgromadzić fundusze w wysokości 0,8% sumy depozytów gwarantowanych. Polska jest w Unii pod tym względem prymusem, środki zgromadzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wynoszą obecnie ok. 2% wartości depozytów w bankach. – dodaje poseł Sławomir Nitras.

Credit-cards

Tańsze płatności kartą!

Obniżenie opłat za dokonywanie płatności kartami kredytowymi.

Parlament Europejski przyjął 3 kwietnia na sesji plenarnej w Brukseli pakiet 3 sprawozdań o płatnościach, który wprowadza obniżenie opłat za dokonywanie płatności kartami kredytowymi i debetowymi, a także standaryzację zasad regulacji płatności elektronicznych.

Głównym celem przepisów jest wprowadzenie przejrzystości, aby dla konsumentów było jasne, jakie opłaty ponoszą płacąc kartami płatniczymi. Ponadto celem jest wzmocnienie wspólnego rynku, a także promocji innowacji i ochrony konsumentów.

Wysokość maksymalnych opłat interchange dla kart kredytowych wyniesie 0,3% wysokości transakcji, zaś dla kart debetowych 7 eurocentów lub 0,2% wartości transakcji w zależności, która stawka będzie niższa dla danej transakcji. Wspomniane stawki dotyczą zarówno transakcji wewnątrzkrajowych jak i transgranicznych. Aktualnie w Polsce wynoszą one ok. 1,3% od transakcji i należą do jednych z najwyższych w Europie. Do czasu obniżenia stawek zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego stawki zostaną w Polsce obniżone na podstawie zmian w ustawie o usługach płatniczych. Do lipca spadną do poziomu 0,5%.

Dodatkowo sami sprzedawcy będą mogli wywierać nacisk na wydawców kart obciążonych wyższymi opłatami interchange. Już nie będą zmuszeni do honorowania wszystkich kart. Będą mogli wybierać, które karty płatnicze przyjmują.

Poza tym zwiększono ochronę konsumentów, zapewniając, że klienci będą obciążani nieautoryzowanymi płatnościami do kwoty 50 euro, zaś powyżej tego poziomu powinny być one zrefundowane w ciągu 24 godzin od wykrycia. Dotyczy to sytuacji, w której po kradzieży karty, za jej pomocą zostaną dokonane transakcje.

Key

Internet otwarty dla wszystkich!

PE sprawozdanie dot. jednolitego rynku komunikacji elektronicznej

 

Internet otwarty dla wszystkich, bez wykluczeń, będzie stymulował innowacyjność, a co za tym idzie konkurencyjność naszej gospodarki. Co więcej, koniec z roamingiem już od 15 grudnia 2015 r.!

3 kwietnia 2014 r. na sesji plenarnej w Brukseli Parlament Europejski przyjął sprawozdaniehiszpańskiej posłanki Pilar del Castillo Veradotyczące europejskiego jednolitego rynku komunikacji elektronicznej.

Najbardziej odczuwalną zmianą będzie zniesienie opłat roamingowych za rozmowy głosowe, SMS i MMS oraz przesyłanie danych. Po przekroczeniu granic nie będziemy zmuszeni do płacenia więcej za rozmowy z naszymi bliskimi w kraju. Do czasu usunięcia opłat roamingowych, już w lipcu 2014 r. ulegną one zmniejszeniu. Przykładowo opłaty za rozmowy głosowe wychodzące spadną z 1,22 zł za minutę do 97 gr. 

Posłowie wypowiedzieli się wyraźnie przeciwko wszelkim formom dyskryminacji. Przykładem takich praktyk jest blokowanie przez część dostawców Internetu usługi komunikacyjnej Skype. Neutralność i otwartość Internetu, rozumiane jako równe traktowanie wszystkich użytkowników sieci, ma także być realizowana poprzez inwestycje w infrastrukturę przesyłu. Bariery dostępu do Internetu, z jakim borykają się mieszkańcy z mniejszych ośrodków będą pokonane. Wszystko to w celu zapewnienia dynamiki rozwoju i innych, licznych korzyści płynących z dostępu do internetu.

Jednakże rynek europejski musi być jednolity w tej kwestii. Celem jest wpłynięcie na firmy telekomunikacyjne, aby obniżyły ceny usług szybkiego Internetu. Tylko poprzez skoordynowane działania wszystkich państw członkowskich możemy efektywnie oddziaływać na rynek dostawców.

 

 

 

Sprawozdania Sonika przyjęte!

PE przyjął sprawozdania Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za rok 2012.

Parlament Europejski podczas sesji plenarnej w Brukseli przyjął sprawozdania Posła Bogusława Sonika w sprawie absolutorium dla instytucji unijnych za rok 2012.

Posłowie zdecydowaną większością przyjęli sprawozdania, tym samym popierając rekomendacje Posła Sonika o udzieleniu absolutorium dla Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poparto również wniosek o odroczenie decyzji o absolutorium dla Rady, która niechętnie współpracuje z Parlamentem Europejskim, nie udostępnia wystarczających informacji o swojej działalności. Parlament utrzymuje stanowisko, że Rada nie może być traktowana inaczej niż reszta instytucji. Odmawiając udzielenia absolutorium, konsultując sytuacje z Komisją Europejską, a także proponując dalsze kroki w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej, wysyła jasny sygnał.

 Celem przekazania funkcji kontroli budżetowej Parlamentowi Europejskiemu jest nadzór nad odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy podatników. Wszystkie instytucje jednakowo podlegają takiemu nadzorowi i mają obowiązek współpracy przy udzielaniu absolutorium.

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej

Wystąpienie na forum PE

Bogusław Sonik (PPE ), na piśmie - Panie Przewodniczący, Mieszkamy w Europie strefy Schengen, gdzie pomimo braku faktycznych granic pomiędzy państwami, w łączności telekomunikacyjnej nadal istnieją bariery.

Wyjeżdżając poza granicę państwa musimy płacić więcej za rozmowy z naszymi bliskimi. Zwiększone stawki dotyczą też przesyłania wiadomości SMS i MMS oraz transferu danych. Kolejną barierę komunikacyjną możemy napotkać używając aplikacji komunikacyjnych w internecie, gdyż jak dowodzą badania niektórzy dostawcy internetu blokują aplikacje komunikacyjne, np. Skype. Internet w założeniu miał być medium otwartym dla każdego, niedyskryminującym i neutralnym. Każdy użytkownik na terenie Unii Europejskiej powinnien w równym zakresie mieć dostęp do wszystkich usług oraz informacji, które znajdują się na tej globalnej platformie. Dlatego też zdecydowanie popieram zmiany wprowadzone poprzez sprawozdanie Pilar del Castillo Vera o europejskim jednolitym rynku komunikacji elektronicznej. W pełni zgadzam się z opinią sprawozdawcy, uważając, że nowowprowadzone przepisy będą znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia dostępności do szybkiej formy komunikacji dla konsumentów. Nowe przepisy będą sprzyjać innowacyjności gospodarki europejskiej oraz jej konkurencyjności.