Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

  • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
  • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
  • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

  • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
  • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
  • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
  • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
Pigu%c5%82a

PE poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych

Działania przeciw rozprzestrzenianiu się substancji psychoaktywnych

17. kwietnia Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych oraz penalizację produkcji i dystrybucji substancji najgroźniejszych dla zdrowia.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli mieszanki ziołowe lub chemiczne mające podobne efekty działania do narkotyków tzw. dopalacze, mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego, dlatego też odpowiednia kontrola handlu i produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Stąd niezbędny jest dobrze funkcjonujący system wymiany informacji dotyczący nowych substancji psychoaktywnych na rynku.

Wprowadzając trzy kategorie środków: substancje stwarzające niskie, umiarkowane bądź poważne zagrożenie dla zdrowia społecznego pozwala dostosować podejmowane środki do zakresu zagrożenia. Handel środków o umiarkowanym poziomie zagrożenia dla zdrowia zostanie zakazany. Zaś na najgroźniejsze dla zdrowia publicznego środki zostanie nałożony europejski zakaz handlu, produkcji, dystrybucji i transportu. Wszelkie działania związane z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, będą penalizowane.

Objęcie nowych środków psychoaktywnych, tych najgroźniejszych, przepisami prawa karnego i harmonizacja przepisów na poziomie UE ma na celu zapobieżenie rozpowszechniania się omawianych substancji. Problem ma charakter międzynarodowy stąd potrzeba takiej regulacji. Przepisy nie będą mieć zastosowania do użytkowników substancji psychoaktywnych, jednakże państwa członkowskie mogą przewidywać kryminalizacje posiadania na własny użytek na szczeblu krajowym. Z ramienia Komisji ENVI Poseł Sonik przygotował opinie do dyrektywy ustanawiającej kryminalizację produkcji i dystrybucji dopalaczy. W swojej opinii Poseł Sonik zwrócił uwagę na fakt, iż definicja środków psychoaktywnych musi być elastyczna ze względu na dużą kreatywność rynku, czyli ciągłe zmiany w recepturach. Ta cecha powoduje, że zmieniają się właściwości używanych składników, a co za tym idzie ich wpływ na zdrowie konsumentów. Poseł Sonik zaznaczył, że niekontrolowany napływ środków psychoaktywnych na rynek jest niezwykle groźny dla zdrowia publicznego.

Dopalacze

Parlament jednoznacznie opowiada się przeciwko dopalaczom

Nowe przepisy

17 kwietnia Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych oraz penalizację produkcji i dystrybucji substancji najgroźniejszych dla zdrowia.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli mieszanki ziołowe lub chemiczne mające podobne efekty działania do narkotyków tzw. dopalacze, mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego, dlatego też odpowiednia kontrola handlu i produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Stąd niezbędny jest dobrze funkcjonujący system wymiany informacji dotyczący nowych  substancji psychoaktywnych na rynku.

Wprowadzając trzy kategorie środków: substancje stwarzające niskie, umiarkowane bądź poważne zagrożenie dla zdrowia społecznego pozwala dostosować podejmowane środki do zakresu zagrożenia. Handel środków o umiarkowanym poziomie zagrożenia dla zdrowia zostanie zakazany. Zaś na najgroźniejsze dla zdrowia publicznego środki zostanie nałożony europejski zakaz handlu, produkcji, dystrybucji i transportu. Wszelkie działania związane z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, będą penalizowane.

Objęcie nowych środków psychoaktywnych, tych najgroźniejszych, przepisami prawa karnego i harmonizacja przepisów na poziomie UE ma na celu zapobieżenie rozpowszechniania się omawianych substancji. Problem ma charakter międzynarodowy stąd potrzeba takiej regulacji. Przepisy nie będą mieć zastosowania do użytkowników substancji psychoaktywnych, jednakże państwa członkowskie mogą przewidywać kryminalizacje posiadania na własny użytek na szczeblu krajowym. Z ramienia Komisji ENVI Poseł Sonik przygotował opinie do dyrektywy ustanawiającej kryminalizację produkcji i dystrybucji dopalaczy. W swojej opinii Poseł Sonik zwrócił uwagę na fakt, iż definicja środków psychoaktywnych musi być elastyczna ze względu na dużą kreatywność rynku, czyli ciągłe zmiany w recepturach. Ta cecha powoduje, że zmieniają się właściwości używanych składników, a co za tym idzie ich wpływ na zdrowie konsumentów. Poseł Sonik zaznaczył, że niekontrolowany napływ środków psychoaktywnych na rynek jest niezwykle groźny dla zdrowia publicznego.

20120629_economy_mini-mkt_greece_006

Większe bezpieczeństwo produktów w UE

Obowiązkowe etykietowanie "Made in"

Dzisiaj europosłowie przyjęli rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i nadzór produktów konsumenckich poprzez zwiększenie współpracy urzędów nadzorujących rynek oraz zaostrzenie kar dla firm sprzedających produkty, które mogą być niebezpieczne. Dodatkowo europosłowie opowiedzieli się za obowiązkową etykietą "Made in" dla towarów sprzedawanych na terenie UE, zastępującą obecny dobrowolny system, który zapewni konsumentom lepszą informacje o pochodzeniu produktów.

Obecnie publiczna część działającego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach zwanego RAPEX, obejmuje informację o kraju pochodzenia, ale nie o producencie, eksporterze czy importerze, a także o szczegółach łańcucha dostaw. Dzięki wprowadzeniu obowiązku etykietowania "Made in", konsument będzie miał lepszą informację skąd pochodzi produkt, a organom nadzoru będzie łatwiej śledzić pochodzenie produktów i walczyć z podróbkami. Dla wielu polskich przedsiębiorców kwestia oznakowania "Made in" była bardzo istotna w kontekście walki z podróbkami. Przyjęte dzisiaj rozwiązania na pewno zdobędą ich aprobatę.

Ponadto posłowie wzywają do wysokiej jakości nadzoru, który gwarantował by wprowadzanie produktów bezpiecznych i zgodnych z przepisami UE, a także do wyeliminował istniejące niespójności.

Glosowania4_european%20union%202012%20pe-ep

O krok bliżej jednolitego patentu

Jednolity Sąd Patentowy

Parlament Europejski przyjął dziś zdecydowaną większością głosów zapisy, które umożliwią wejście w życie umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym. Będzie to wspólny sąd do rozstrzygania spraw dotyczących jednolitego patentu, dla wszystkich państw, które są we wzmocnionej współpracy i które podpisały i ratyfikowały umowę międzyrządową.

 

Dzięki zakończonym 2 lata temu pracom nad zmianą rozporządzenia Bruksela I o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych prostsze i tańsze procedury określające zasady przepływu orzeczeń w Unii Europejskiej wejdą w życie na początku 2015 roku. W międzyczasie zatwierdzony został tzw. pakiet o jednolitym patencie, w którego skład wchodzi umowa międzyrządowa o jednolitym sądzie patentowym. Dostosowanie rozporządzenia Bruksela I było jednym z warunków wejścia w życie tej umowy.

 

Pomimo że kilka krajów, w tym Polska, nie zdecydowało się dotychczas podpisać umowy międzynarodowej tworzącej wspólny sąd, co równoznaczne jest z pozostawaniem poza obszarem obowiązywania jednolitego patentu, państwa członkowskie zgodziły się, że dla jasności przepisów jurysdykcyjnych w sporach transgranicznych dostosowanie rozporządzenia Bruksela I jest koniecznością.

Salaplenarna2_european%20union%202012%20pe-ep

PE przyjął dyrektywę wdrożeniową ws. delegowania pracowników

Ochrona praw pracowników i przedsiębiorców

 

Parlament Europejski przyjął dziś porozumienie ws. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Tekst kompromisowy, wypracowany wspólnie przez Parlament Europejski, Radę UE oraz Komisję Europejską, poprawi ochronę praw pracowników delegowanych oraz zapewni firmom jasność prawną umożliwiając im korzystanie ze Wspólnego Rynku.

Dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów mających w przyszłości usprawnić i poprawić delegowanie pracowników w ramach UE, tj. jasno zdefiniowane elementy, które mają służyć organom kontrolnym we wszystkich krajach UE do oceny legalności delegowania. Państwa członkowskie stworzą jedną narodową, oficjalną stronę internetową, na której znajdą się informacje na temat warunków zatrudnienia obowiązujących na ich terytorium oraz wskażą instytucje, do których zarówno pracownicy jak i pracodawcy będą mogli zwrócić się z prośbą o informacje. Kraje będą musiały także zapewnić pracownikom możliwość ubiegania się o zwrot należności z tytułu np. zaległego wynagrodzenia oraz składania skarg wobec nieuczciwych pracodawców. W sektorze budownictwa pracownicy zostaną dodatkowo objęci mechanizmem odpowiedzialności solidarnej. Poprawie ulegnie także współpraca pomiędzy krajami członkowskimi, między innymi dzięki szerokiemu zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Państwa będą także zobowiązane do uznawania kar finansowych i grzywien nałożonych na przedsiębiorcę w innymi kraju UE.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem państwa będą miały nadal swobodę w doborze środków kontrolnych stosowanych wobec zagranicznych usługodawców, ale pod warunkiem, że instrumenty te będą uzasadnione i proporcjonalne. Dodatkowo kraje będą zobowiązane poinformować Komisję o podjętych środkach kontrolnych, a ta będzie zobowiązana do sprawdzenia ich zgodności z prawem UE. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mieli pewność, że kontrole nie będą nieuzasadnione i nadmierne. Do tej pory kraje miały całkowitą swobodę w doborze środków kontrolnych, co w konsekwencji skutkowało brakiem jasności prawnej a także możliwością stosowania instrumentów protekcjonistycznych.

Rocznie w ramach Unii Europejskiej delegowanych jest około miliona pracowników. Najwięcej z nich, bo około 230 tysięcy pochodzi z Polski, w podobnej skali pracowników delegują Niemcy i Francja. Delegowanie odbywa się na zasadach ustalonych przez dyrektywę z 1996 roku dotyczącą delegowania pracowników. Dyrektywa wdrożeniowa ma za zadanie poprawić implementację i egzekwowanie dyrektywy podstawowej z 1996 roku. Od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw UE państwa będą miały dwa lata na implementację zapisów dyrektywy.

 

Pe3_european%20union%202012%20pe-ep

Jednolita polityka inwestycyjna coraz bliżej

Ochrona inwestycji

Po ponad dwóch latach negocjacji Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął dziś projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram zarządzania odpowiedzialnością finansową w sporach między Unia Europejską, a inwestorem z kraju trzeciego. To warunek wejścia w życie wspólnej polityki inwestycyjnej Unii.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego bezpośrednie inwestycje zagraniczne znalazły się w zakresie wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Przyszłe umowy UE o ochronie inwestycji z krajami trzecimi będą zawierały zapisy regulujące zasady rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami a państwem. Dotyczy to zarówno inwestorów europejskich inwestujących w krajach trzecich, jak i inwestorów z krajów trzecich inwestujących w Unii. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię podziału odpowiedzialności finansowej pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi.

W toku negocjacji nad regulacją Parlament Europejski bronił stanowiska Komisji, która zgodnie z Traktatem powinna otrzymać rolę decyzyjną w określeniu stanowiska Unii w sporach z inwestorami z krajów trzecich. Znacznemu rozszerzeniu się kompetencji KE sprzeciwiały się niektóre państwa członkowskie, silnie przywiązane do swoich, dwustronnych umów o ochronie inwestycji. Wypracowane rozwiązanie jest dużym sukcesem i pozwoli na wprowadzenie jednolitej polityki inwestycyjnej, na czym Polska bardzo skorzysta.

Przyjęty dokument jest naturalną kontynuacją rozporządzenia regulującego kwestię umów dwustronnych o ochronie inwestycji zawartych przez państwa członkowskie z krajami trzecimi przed wejściem w życie Traktatu, które przyjęto w ubiegłym roku.

Debata na temat sytuacji na Ukrainie

Rosyjskie naciski na kraje partnerstwa wschodniego

Posłowie debatowali dziś w obecności europejskiego komisarza do spraw polityki sąsiedztwa Stefana Fuele, o rosyjskich naciskach na kraje partnerstwa wschodniego a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy.

To jest przełomowy moment dla Partnerstwa Wschodniego, które Rosja próbuje zablokować, oraz przełomowy moment dla bezpieczeństwa europejskiego. Potrzebne są zdecydowane działania Unii Europejskiej. Rosja dokonuje inwazji Ukrainy na raty, a zadaniem Unii jest nie dopuszczenie do całkowitej aneksji. Wobec wciąż nasilającej się destabilizacji Ukrainy przez Rosję, konieczne jest zdecydowane działanie Zachodu, w tym natychmiastowe wprowadzenie zapowiadanych przez Unię Europejską sankcji ekonomicznych trzeciego stopnia wobec Rosji.

Konflikt z Rosją trwa zarówno w otwartej formie na terytorium Ukrainy, ale również w wymiarze gospodarczym z UE. Dotyka oczywiście bezpośrednio obywateli na terytorium Ukrainy. Jednak  pierwszymi ofiarami w wymiarze gospodarczym są Polska i Litwa, a szczególnie producenci żywności z tych krajów. Ukraina potrzebuje wsparcia UE ale potrzebują go również producenci żywności z Unii Europejskiej.

Parlament Europejski zagłosuje w czwartek nad rezolucją potępiającą rosyjskie naciski na kraje partnerstwa wschodniego a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy.

Sesja_plenarna3_european%20union%202012%20pe-ep

Zielone światło PE dla zniesienia ceł na ukraińskie dobra

Sytuacja na Ukrainie

Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się uroczyste podpisanie rozporządzenia na temat zniesienia lub redukcji opłat celnych na dobra pochodzące z Ukrainy, którego sprawozdawcą jest poseł PO Paweł Zalewski. Pod rozporządzeniem złożyli swój podpis przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, Vitali Mortira.

Wprowadzenie tego aktu w życie ma pozwolić Ukrainie, według szacunków Komisji Europejskiej, zaoszczędzić w tym roku około 500 milionów euro. Jednostronne preferencje handlowych i otwarcie się UE na dobra ukraińskie jest niezwykle ważne szczególnie w sytuacji, w której kontynuowana jest agresja na wschodzie Ukrainy. Rozporządzenie to może poprawić sytuację ekonomiczną Ukrainy. Rozporządzenie wejdzie w życie w maju i ma obowiązywać do momentu podpisania przez Ukrainę całości Umowy Stowarzyszeniowej .Rozporządzenie zawiera klauzule zabezpieczające na wypadek jeśli eksport produktów ukraińskich wzrósłby do poziomu, który szkodziłby unijnym producentom

Pe18_european%20union%202012%20-%20european%20parliament

Ułatwienie Gruzji uczestniczenia w programach unijnych

Sprawozdanie w sprawie umowy ramowej między UE a Gruzją

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską, a Gruzją dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych.

Jest to wyraźny sygnał woli Parlamentu Europejskiego udzielania wsparcia dla krajów Partnerstwa Wschodniego , co związane jest w szczególności z ostatnimi wydarzeniami międzynarodowymi na Ukrainie. Zawarcie umowy pozwoli stopniowo na udział Gruzji w niektórych programach UE lub na poszerzenie współpracy w ramach programów w których już uczestniczy. Sprawozdanie to stworzy również możliwość promowania dalszych powiązań w dziedzinie kultury, edukacji, środowiska, techniki i nauki, umacniając przy tym kontakty międzyludzkie i współpracę branżową.

Gruzja aktywnie uczestniczy w programach europejskiej polityki sąsiedztwa od 2004 r. i w Partnerstwie Wschodnim od jego powstania czyli od 2009 r. Protokół zawiera umowę ramową dotyczącą ogólnych zasad uczestnictwa Gruzji w programach unijnych i obejmuje standardowe postanowienia zawarte w tego rodzaju protokołach dla krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa.

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

Prawa człowieka w Pakistanie

W Pakistanie wciąż odnotowuje się przypadki prześladowań ludzi na tle religijnym. Praktyki te są stosowane bardzo często, co gorsza często uznaje się je za zgodne z prawem pakistańskim odnosząc się m.in. do zakazu bluźnierstwa.

Zapis ten jest szeroko wykorzystywany, czasem zupełnie niestosownie i bezpodstawnie. Dręczeni są nie tylko chrześcijanie, ale także członkowie szyickiej wspólnoty Hazarów, hindusi czy członkowie religijnej wspólnoty Ahmadijja. Mniejszości atakowane są pod każdym kątem: pali ich świątynie, dokonuje publicznych samosądów, skazuje się ich członków na śmierć. Pakistańskie prawo zakazujące bluźnierstwa sprawia, iż dla mniejszości wyznaniowych niebezpieczne jest swobodne wyrażanie poglądów lub otwarte angażowanie się w działalność religijną. ONZ już wiele razy zwracał się do władz Pakistanu, aby zniosły ten zakaz albo wprowadziły odpowiednie zabezpieczenia, które sprawiły by, że przestał by być nadużywany.

Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie gwałtownym nasileniem się przemocy na tle religijnym oraz nietolerancji religijnej w stosunku do mniejszości. Jest zaniepokojony skutkami tej przemocy w kontekście przyszłego rozwoju całego społeczeństwa pakistańskiego z uwagi na wyzwania społeczno-gospodarcze, przed jakimi stoi ten kraj. Zaznacza, że prawo zakazujące bluźnierstwa jest bardzo kontrowersyjne i podatne na nadużycia, które mogą dotykać wszystkich wyznawców innych religii w Pakistanie. Zwraca się z apelem do rządu i parlamentu Pakistanu o zreformowanie oficjalnego systemu sądownictwa oraz wzywa władze Pakistanu do uwolnienia więźniów skazanych za bluźnierstwo oraz uchylenia wyroków śmierci wdrodze odwołania.