Działalność

Na forum PE

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną w sposób bezpośredni, a także jednym z największych demokratycznych zgromadzeń parlamentarnych na świecie. Obecnie dzięki procedurze współdecydowania oraz dzięki uprawnieniom nadanym mu na mocy Traktatu z Lizbony, Parlament odgrywa ważną rolę w niemal wszystkich dziedzinach unijnego prawa, nadzoruje pracę Komisji Europejskiej i uchwala budżet UE.

W trakcie posiedzeń plenarnych w PE posłowie uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy, co umożliwia lepsze uwzględnienie potrzeb i interesów wszystkich państw członkowskich. Dlatego tak ważna jest aktywność eurodeputowanych na forum PE. Poseł Bogusław Sonik regularnie występuje podczas posiedzeń plenarnych, zgłasza interpelacje do Komisji Europejskiej, jest również autorem projektów licznych rezolucji, opinii i pisemnych deklaracji. Obecnie w Parlamencie Europejskim pełni funkcję:

 • wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej (CONT);
 • członka Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI);
 • członka Delegacji ds. stosunków z Iranem.

Ponadto pełni zastępstwo w:

 • Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych;
 • Komisji Specjalnej ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy;
 • Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej;
 • oraz w Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
2941682-wolny-handel-657-323

PE: umowa o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE i Singapurem

Umowa UE-Singapur

Podczas sesji w Strasburgu, Parlamentu Europejski poparł decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Singapurem.

Za umową o wolnym handlu z Singapurem,  głosowało 425 posłów, 186 było przeciw, 41 wstrzymało się od głosu. Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat cła między partnerami, a dodatkowo ustanawia wolny handel na rynku usług, w tym w bankowości detalicznej i zapewnia specjalną ochronę regionalnych produktów rolnych z Unii Europejskiej takich jak hiszpańskie wino z Jerez, francuska szynka z Bayonne czy polska wódka. Umowa gwarantuje dodatkowo wzmocnienie praw pracowniczych i ochronę środowiska, na co Parlament nalegał od samego początku.

Należy wiedzieć, że to pierwsza dwustronna umowa handlowa między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i może posłużyć jako wzór dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. To szczególnie ważne teraz, gdy UE nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym, co podkreślili posłowie w rezolucji dołączonej do decyzji. Została ona przyjęta 431 głosami za, przy 189 przeciw i 52 wstrzymujących się.

W oddzielnym głosowaniu (436 głosów za, 203 przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament poparł również umowę o ochronie inwestycji, która ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu (przyjętą 537 głosami za, przy 85 przeciw i 50 wstrzymującymi się).

Po zaakceptowania tekstu umowy handlowej przez Radę wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia wzajemnej notyfikacji zakończenia procedury przez obie strony. Aby umowy o ochronie inwestycji oraz umowy o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą najpierw je ratyfikować państwa członkowskie UE.

Katastrofy_original

Obrona cywilna: Parlament Europejski wzmacnia zdolność reakcji UE na katastrofy

Obrona cywilna

Połączenie zasobów by skuteczniej reagować na katastrofy, unijna rezerwa zasobów (samoloty gaśnicze, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe) i uzupełnienie, a nie zastąpienie krajowych instrumentów zdolności reagowania to główne zmiany znowelizowanego we wtorek mechanizmu obrony cywilnej UE.

Nowe przepisy, wstępnie uzgodnione z Radą UE w grudniu, pozwolą państwom członkowskim szybciej i skuteczniej reagować na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Ma temu służyć zracjonalizowany system dzielenia się zasobami służby cywilnej.

Projekt, na wniosek Parlamentu, ustanawia rezerwę zasobów ("RescEU"), takich jak samoloty do gaszenia pożarów lasów, pompy o dużej wydajności, szpitale polowe i zespoły ratownictwa medycznego do wykorzystania we wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych. RescEU zostanie uruchomiony decyzją Komisji Europejskiej, gdy państwo członkowskie znajdujące się w sytuacji klęski żywiołowej nie będzie miało wystarczających zasobów, aby skutecznie zareagować.

Posłowie przegłosowali utworzenie, z wykorzystaniem istniejących już struktur, unijnej „sieci wiedzy w zakresie ochrony ludności” w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, na przykład w dziedzinie zarzadzania, oraz współpracy eksperckiej i badawczej.

Parlament przyjął dokument 620 głosami za, przy 22 głosach przeciw i 35 wstrzymujących się, wymaga jeszcze zatwierdzenia przez unijnych ministrów w Radzie, tak, by znowelizowane przepisy mogły stanowić podstawę działań już latem.

Warto przypomnieć, że unijny mechanizm ochrony ludności to system koordynacji działań i zasobów dobrowolnie przekazanych przez państwa uczestniczące na rzecz kraju, który zwróci się o pomoc. W ostatnich latach warunki pogodowe i inne zjawiska zmusiły państwa członkowskie do wzajemnej pomocy i unaoczniły jak trudno współdziałać w sytuacji, gdy kilka państw członkowskich zmaga się z tego samego rodzaju klęskami jednocześnie. Zdolność wsparcia potrzebujących przez Unię Europejką byłaby większa, gdyby istniała wspólna rezerwa zasobów gotowa do użycia, gdy zasoby państw członkowskich są ograniczone lub niedostępne.

Pe4_european%20union%202012%20pe-ep

Studio radiowe Parlamentu nosi imiona dwóch dziennikarzy zamordowanych w XII 2018 roku

Tablica pamiątkowa

Parlament uczcił w Strasburgu pamięć zmarłych dziennikarzy: Antonio Megalizziego i Bartosza Orent-Niedzielskiego, nadając ich imiona swojemu studiu radiowemu.

Nad studiem radiowym nr 1 w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przewodniczący Antonio Tajani odsłonił tablicę pamiątkową w obecności członków rodzin obu dziennikarzy.

Po uroczystości przewodniczący Tajani dołączył do dziennikarzy - kolegów Megalizziego i Orent-Niedzielskiego - by wziąć udział w pierwszej od czasu ataku audycji radiowej stacji Europhonica, dla której obaj pracowali.

Roll%20up%20cele%20fundacje

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) na forum PE

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dziś Komisje Rozwój (DEVE) oraz Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)  przeprowadziły wspólne wysłuchanie publiczne w celu omówienia działań strategicznych i lepszego monitorowania osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Poseł Bogusław Sonik jest zaangażowany w pracę nad sprawozdaniem z ramienia Grupy EPL.

W spotkaniu wziął udział Profesor Jeffrey Sachs- wiodący ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Columbia oraz Wiceprzewodniczący Frans Timmermans.

Strategia SDG opiera się na sukcesach Milenijnych Celów Rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych obszarów, takich jak zmiana klimatu, nierówności ekonomiczne, innowacje czy zrównoważona konsumpcja.

Wydarzenie odbyło się w ramach przygotowań do wrześniowego szczytu ONZ, a Parlament Europejski przygotowuje strategiczne sprawozdanie w sprawie realizacji Celów.

Przypomnijmy, że 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to:

 • Koniec z ubóstwem
 • Zero głodu
 • Dobre zdrowie i jakość życia
 • Dobra jakość edukacji
 • Równość płci
 • Czysta woda i warunki sanitarne
 • Czysta i dostępna energia
 • Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Mniej nierówności
 • Zrównoważone miasta i społeczności
 • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Działania w dziedzinie klimatu
 • Życie pod wodą
 • Życie na lądzie
 • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
 • Partnerstwa na rzecz celów

 

Pigu%c5%82a

PE poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych

Działania przeciw rozprzestrzenianiu się substancji psychoaktywnych

17. kwietnia Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych oraz penalizację produkcji i dystrybucji substancji najgroźniejszych dla zdrowia.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli mieszanki ziołowe lub chemiczne mające podobne efekty działania do narkotyków tzw. dopalacze, mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego, dlatego też odpowiednia kontrola handlu i produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Stąd niezbędny jest dobrze funkcjonujący system wymiany informacji dotyczący nowych substancji psychoaktywnych na rynku.

Wprowadzając trzy kategorie środków: substancje stwarzające niskie, umiarkowane bądź poważne zagrożenie dla zdrowia społecznego pozwala dostosować podejmowane środki do zakresu zagrożenia. Handel środków o umiarkowanym poziomie zagrożenia dla zdrowia zostanie zakazany. Zaś na najgroźniejsze dla zdrowia publicznego środki zostanie nałożony europejski zakaz handlu, produkcji, dystrybucji i transportu. Wszelkie działania związane z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, będą penalizowane.

Objęcie nowych środków psychoaktywnych, tych najgroźniejszych, przepisami prawa karnego i harmonizacja przepisów na poziomie UE ma na celu zapobieżenie rozpowszechniania się omawianych substancji. Problem ma charakter międzynarodowy stąd potrzeba takiej regulacji. Przepisy nie będą mieć zastosowania do użytkowników substancji psychoaktywnych, jednakże państwa członkowskie mogą przewidywać kryminalizacje posiadania na własny użytek na szczeblu krajowym. Z ramienia Komisji ENVI Poseł Sonik przygotował opinie do dyrektywy ustanawiającej kryminalizację produkcji i dystrybucji dopalaczy. W swojej opinii Poseł Sonik zwrócił uwagę na fakt, iż definicja środków psychoaktywnych musi być elastyczna ze względu na dużą kreatywność rynku, czyli ciągłe zmiany w recepturach. Ta cecha powoduje, że zmieniają się właściwości używanych składników, a co za tym idzie ich wpływ na zdrowie konsumentów. Poseł Sonik zaznaczył, że niekontrolowany napływ środków psychoaktywnych na rynek jest niezwykle groźny dla zdrowia publicznego.

Dopalacze

Parlament jednoznacznie opowiada się przeciwko dopalaczom

Nowe przepisy

17 kwietnia Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych oraz penalizację produkcji i dystrybucji substancji najgroźniejszych dla zdrowia.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli mieszanki ziołowe lub chemiczne mające podobne efekty działania do narkotyków tzw. dopalacze, mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego, dlatego też odpowiednia kontrola handlu i produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Stąd niezbędny jest dobrze funkcjonujący system wymiany informacji dotyczący nowych  substancji psychoaktywnych na rynku.

Wprowadzając trzy kategorie środków: substancje stwarzające niskie, umiarkowane bądź poważne zagrożenie dla zdrowia społecznego pozwala dostosować podejmowane środki do zakresu zagrożenia. Handel środków o umiarkowanym poziomie zagrożenia dla zdrowia zostanie zakazany. Zaś na najgroźniejsze dla zdrowia publicznego środki zostanie nałożony europejski zakaz handlu, produkcji, dystrybucji i transportu. Wszelkie działania związane z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, będą penalizowane.

Objęcie nowych środków psychoaktywnych, tych najgroźniejszych, przepisami prawa karnego i harmonizacja przepisów na poziomie UE ma na celu zapobieżenie rozpowszechniania się omawianych substancji. Problem ma charakter międzynarodowy stąd potrzeba takiej regulacji. Przepisy nie będą mieć zastosowania do użytkowników substancji psychoaktywnych, jednakże państwa członkowskie mogą przewidywać kryminalizacje posiadania na własny użytek na szczeblu krajowym. Z ramienia Komisji ENVI Poseł Sonik przygotował opinie do dyrektywy ustanawiającej kryminalizację produkcji i dystrybucji dopalaczy. W swojej opinii Poseł Sonik zwrócił uwagę na fakt, iż definicja środków psychoaktywnych musi być elastyczna ze względu na dużą kreatywność rynku, czyli ciągłe zmiany w recepturach. Ta cecha powoduje, że zmieniają się właściwości używanych składników, a co za tym idzie ich wpływ na zdrowie konsumentów. Poseł Sonik zaznaczył, że niekontrolowany napływ środków psychoaktywnych na rynek jest niezwykle groźny dla zdrowia publicznego.

20120629_economy_mini-mkt_greece_006

Większe bezpieczeństwo produktów w UE

Obowiązkowe etykietowanie "Made in"

Dzisiaj europosłowie przyjęli rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i nadzór produktów konsumenckich poprzez zwiększenie współpracy urzędów nadzorujących rynek oraz zaostrzenie kar dla firm sprzedających produkty, które mogą być niebezpieczne. Dodatkowo europosłowie opowiedzieli się za obowiązkową etykietą "Made in" dla towarów sprzedawanych na terenie UE, zastępującą obecny dobrowolny system, który zapewni konsumentom lepszą informacje o pochodzeniu produktów.

Obecnie publiczna część działającego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach zwanego RAPEX, obejmuje informację o kraju pochodzenia, ale nie o producencie, eksporterze czy importerze, a także o szczegółach łańcucha dostaw. Dzięki wprowadzeniu obowiązku etykietowania "Made in", konsument będzie miał lepszą informację skąd pochodzi produkt, a organom nadzoru będzie łatwiej śledzić pochodzenie produktów i walczyć z podróbkami. Dla wielu polskich przedsiębiorców kwestia oznakowania "Made in" była bardzo istotna w kontekście walki z podróbkami. Przyjęte dzisiaj rozwiązania na pewno zdobędą ich aprobatę.

Ponadto posłowie wzywają do wysokiej jakości nadzoru, który gwarantował by wprowadzanie produktów bezpiecznych i zgodnych z przepisami UE, a także do wyeliminował istniejące niespójności.

Glosowania4_european%20union%202012%20pe-ep

O krok bliżej jednolitego patentu

Jednolity Sąd Patentowy

Parlament Europejski przyjął dziś zdecydowaną większością głosów zapisy, które umożliwią wejście w życie umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym. Będzie to wspólny sąd do rozstrzygania spraw dotyczących jednolitego patentu, dla wszystkich państw, które są we wzmocnionej współpracy i które podpisały i ratyfikowały umowę międzyrządową.

 

Dzięki zakończonym 2 lata temu pracom nad zmianą rozporządzenia Bruksela I o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych prostsze i tańsze procedury określające zasady przepływu orzeczeń w Unii Europejskiej wejdą w życie na początku 2015 roku. W międzyczasie zatwierdzony został tzw. pakiet o jednolitym patencie, w którego skład wchodzi umowa międzyrządowa o jednolitym sądzie patentowym. Dostosowanie rozporządzenia Bruksela I było jednym z warunków wejścia w życie tej umowy.

 

Pomimo że kilka krajów, w tym Polska, nie zdecydowało się dotychczas podpisać umowy międzynarodowej tworzącej wspólny sąd, co równoznaczne jest z pozostawaniem poza obszarem obowiązywania jednolitego patentu, państwa członkowskie zgodziły się, że dla jasności przepisów jurysdykcyjnych w sporach transgranicznych dostosowanie rozporządzenia Bruksela I jest koniecznością.

Salaplenarna2_european%20union%202012%20pe-ep

PE przyjął dyrektywę wdrożeniową ws. delegowania pracowników

Ochrona praw pracowników i przedsiębiorców

 

Parlament Europejski przyjął dziś porozumienie ws. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników. Tekst kompromisowy, wypracowany wspólnie przez Parlament Europejski, Radę UE oraz Komisję Europejską, poprawi ochronę praw pracowników delegowanych oraz zapewni firmom jasność prawną umożliwiając im korzystanie ze Wspólnego Rynku.

Dyrektywa wdrożeniowa zawiera szereg zapisów mających w przyszłości usprawnić i poprawić delegowanie pracowników w ramach UE, tj. jasno zdefiniowane elementy, które mają służyć organom kontrolnym we wszystkich krajach UE do oceny legalności delegowania. Państwa członkowskie stworzą jedną narodową, oficjalną stronę internetową, na której znajdą się informacje na temat warunków zatrudnienia obowiązujących na ich terytorium oraz wskażą instytucje, do których zarówno pracownicy jak i pracodawcy będą mogli zwrócić się z prośbą o informacje. Kraje będą musiały także zapewnić pracownikom możliwość ubiegania się o zwrot należności z tytułu np. zaległego wynagrodzenia oraz składania skarg wobec nieuczciwych pracodawców. W sektorze budownictwa pracownicy zostaną dodatkowo objęci mechanizmem odpowiedzialności solidarnej. Poprawie ulegnie także współpraca pomiędzy krajami członkowskimi, między innymi dzięki szerokiemu zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI. Państwa będą także zobowiązane do uznawania kar finansowych i grzywien nałożonych na przedsiębiorcę w innymi kraju UE.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem państwa będą miały nadal swobodę w doborze środków kontrolnych stosowanych wobec zagranicznych usługodawców, ale pod warunkiem, że instrumenty te będą uzasadnione i proporcjonalne. Dodatkowo kraje będą zobowiązane poinformować Komisję o podjętych środkach kontrolnych, a ta będzie zobowiązana do sprawdzenia ich zgodności z prawem UE. Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mieli pewność, że kontrole nie będą nieuzasadnione i nadmierne. Do tej pory kraje miały całkowitą swobodę w doborze środków kontrolnych, co w konsekwencji skutkowało brakiem jasności prawnej a także możliwością stosowania instrumentów protekcjonistycznych.

Rocznie w ramach Unii Europejskiej delegowanych jest około miliona pracowników. Najwięcej z nich, bo około 230 tysięcy pochodzi z Polski, w podobnej skali pracowników delegują Niemcy i Francja. Delegowanie odbywa się na zasadach ustalonych przez dyrektywę z 1996 roku dotyczącą delegowania pracowników. Dyrektywa wdrożeniowa ma za zadanie poprawić implementację i egzekwowanie dyrektywy podstawowej z 1996 roku. Od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw UE państwa będą miały dwa lata na implementację zapisów dyrektywy.

 

Pe3_european%20union%202012%20pe-ep

Jednolita polityka inwestycyjna coraz bliżej

Ochrona inwestycji

Po ponad dwóch latach negocjacji Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym przyjął dziś projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram zarządzania odpowiedzialnością finansową w sporach między Unia Europejską, a inwestorem z kraju trzeciego. To warunek wejścia w życie wspólnej polityki inwestycyjnej Unii.

Na mocy Traktatu Lizbońskiego bezpośrednie inwestycje zagraniczne znalazły się w zakresie wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Przyszłe umowy UE o ochronie inwestycji z krajami trzecimi będą zawierały zapisy regulujące zasady rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami a państwem. Dotyczy to zarówno inwestorów europejskich inwestujących w krajach trzecich, jak i inwestorów z krajów trzecich inwestujących w Unii. Nowe rozporządzenie reguluje kwestię podziału odpowiedzialności finansowej pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi.

W toku negocjacji nad regulacją Parlament Europejski bronił stanowiska Komisji, która zgodnie z Traktatem powinna otrzymać rolę decyzyjną w określeniu stanowiska Unii w sporach z inwestorami z krajów trzecich. Znacznemu rozszerzeniu się kompetencji KE sprzeciwiały się niektóre państwa członkowskie, silnie przywiązane do swoich, dwustronnych umów o ochronie inwestycji. Wypracowane rozwiązanie jest dużym sukcesem i pozwoli na wprowadzenie jednolitej polityki inwestycyjnej, na czym Polska bardzo skorzysta.

Przyjęty dokument jest naturalną kontynuacją rozporządzenia regulującego kwestię umów dwustronnych o ochronie inwestycji zawartych przez państwa członkowskie z krajami trzecimi przed wejściem w życie Traktatu, które przyjęto w ubiegłym roku.