Kontrola budżetowa

Absolutorium z wykonania budżetu 2011 r.

Budzet6

Bruksela

W ostatnim czasie praca Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) skupiała się przede wszystkim na analizowaniu opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i udzielaniu absolutorium za rok 2011 instytucjom Unii Europejskiej. Na mocy traktatu z Lizbony, Parlament Europejski uczestniczy w procedurze budżetowej nie tylko na etapie uchwalania budżetu, ale posiada też funkcje kontrolne, co roku głosując w sprawie udzielenia instytucjom europejskim absolutorium z wykonania budżetu. W ramach Komisji Kontroli budżetowej przygotowano sprawozdania dotyczące udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2011 poszczególnym instytucjom europejskim.

Poseł Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Komisji, pełnił funkcję sprawozdawcy cienia z ramienia EPL do pięciu sekcji sprawozdania posłanki Andrei Češkovej dotyczących absolutorium: Rady Europejskiej i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Sprawozdanie wraz z wybranymi poprawkami wprowadzonymi przez sprawozdawców cieni zostało przyjęte podczas posiedzenia Komisji 19 marca br.  W sprawozdaniu wyrażono zadowolenie z pozytywnych wyników audytu i w przypadku większości instytucji udzielono absolutorium z wykonania budżetu. Pogratulowano instytucjom środków dotychczasowo podjętych, podkreślono jednak, że nadal należy dążyć do oszczędności i cięć budżetowych. Sprawozdawców zaniepokoiły wskaźniki nieużytych środków, często wyższe niż w poprzednich latach, które świadczą o złym zagospodarowaniu lub planowaniu budżetu. Podkreślono również potrzebę zwiększenia i usprawnienia przejrzystości finansowej instytucji.

Najwięcej nieprawidłowości pojawiło się przy analizie Rady: poziom niewykorzystania środków wzrósł i pozostaje wysoki, audyt wewnętrzny zwrócił uwagę na nieprawidłowości w odniesieniu do umów niektórych pracowników, wystąpiły zastrzeżenia co do poziomu przejrzystości. Ponadto, zalecenia z lat poprzednich nie zostały wprowadzone. W związku z tym, że po raz kolejny pytania i zalecenia Parlamentu nie zostały przyjęte przez Radę, członkowie Komisji Kontroli Budżetowej postanowili odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie absolutorium za rok budżetowy 2011, wyrażając nadzieję na nakłonienie Rady do dialogu i współpracy w zakresie wykonania budżetu.

Absolutorium za rok budżetowy 2011 oraz sprawozdania przyjęte przez członków Komisji Kontroli Budżetowej będą przedmiotem debaty 15 kwietnia podczas nadchodzącej sesji plenarnej w Strasburgu.