Bogusław Sonik, Poseł na Sejm RP od 2004 roku, przedstawiciel okręgu Małopolska-Świętokrzyskie, zaangażowany w prace parlamentarnych komisji rozwoju, kultury i edukacji oraz delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentu AKP-UE.

Aktualności

Podsumowanie porozumienia w sprawie Instrumentu na rzecz...

W dniu 18.12.2020 r. zakończone zostaly negocjacje ws. Instrumentu ma rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility - RRF). Poniżej przedstawiono podsumowanie głównych wniosków porozumienia: 1. Całkowity budzet RRF wynosi 672,5 mld EUR (w cenach z 2018 r.) z czego 312,5 mld EUR dostępnych będzie jako granty a 360 mld EUR dostepnych będzie jako pożyczki. Alokacja dla Polski wynosi 57 mld EUR z czego 23 mld EUR jako granty a 34 mld EUR jako potyczki. 2. KE ma udostepnić do 31 grudnia 2022 r. 70% tej części budżetu RRF, która przeznaczona jest na granty. Pozostale 30% tej części budżetu KE ma udostepnić w okresie od 1 styczna do 31 grudnia 2023 r. 3. W 2021 r. KE będzie wypłacala na zadanie danego panstwa członkowskiego zozone w raz z Krajowym Planem Odbudowy (KPO), zaliczki w wysokości 13% alokacji na dane państwo członkowskie. 4. Pożyczki z RRF mogą być udzielane przez KE do 31 grudnia 2023 r. Pożyczki te udzielane sa na żądanie danego państwa członkowskiego zlozone wraz z KPO lub złożone nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. Maksymalna kwota pożyczek dla danego państwa członkowskiego nie powinna przekroczyć 6,8% jego Dochodu Narodowego Brutto za rok 2019, w cenach bieżących. 5. Wsparcie z RRF skupia się na następujących obszarach: a) zielona transformacja; b) cyfrowa transformacja; c) inteligentny, zrównoważony i trwały wzrost uwzględniający spójność gospodarczą, zatrudnienie, produktywność, konkurencyjność, badania, rozwój i innowacje oraz dobrze funkcjonujący jednolity rynek z silnymi MŚP; d) spójność społeczna i terytorialna; e) zdrowie oraz odporność gospodarcza, spoleczna i instytucjonalna, w tym z myślą o zwiększeniu zdolności reagowania na kryzys i gotowości na sytuacje kryzysowe; f) polityki na rzecz przyszłych pokoleń, dzieci i młodzieży z uwzględnieniem edukacji i umiejętności. 6. Wsparcie z RRF otrzymać moga tylko działania, które przestrzegają zasady nie wyrządzania istotnej szkody (ang. do not significant harm) zgodnie z art. 17 rozporządzenia o taksonomii UE. KE ma przygotować w tym zakresie techniczne wytyczne przy czym na te wytyczne nie powinno oddziaływać wejście w życie aktów delegowanych do rozporządzenia o taksonomii ustanawiających techniczne kryteria przesiewowe. 7. Nie wprowadzono zakazu wsparcia dla projektów dotyczących paliw kopalnych. Jednocześnie wprowadzono metodologię przyczyniania się do celów klimatycznych. Zgodnie z tą metodologia poszczególnym działaniom przypisywany jest współczynnik na podstawie którego przeliczane są wydatki na dane działanie w celu określenia w jakim stopniu wydatki te przyczyniają się do celu określającego, iż minimum 37% alokacji w ramach danego KPO ma być przeznaczone na cele klimatyczne. Przykładowo współczynnik ten wynosi dla: a) dystrybucji i transportu gazu w celu zastąpienia wegla: 0%; b) zamiany systemów ciepłowniczych opartych o węgiel systemami ciepłowniczymi opartymi o gaz w celach mitygacji zmian klimatycznych: 0%; c) wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa: 40%; d) wysokosprawnej kogeneracji, efektywnego ciepłownictwa z niskimi emisjami w cyklu życia jeśli celem działań jest w przypadku: i. wysokosprawnej kogeneracji - osiągnięcie emisji w cyklu życia poniżej 100g CO2e/kWh; ii. efektywnego ciepłownictwa - stowarzyszona infrastruktura jest zgodna z dyrektywą o efektywności energetycznej lub infrastruktura ta jest odnawiana w celu zgodności z definicja efektywnego systemu ciepłowniczego lub dzialanie jest zawansowanym systemem pilotażowym lub prowadzi do niższej temperatury w systemie ciepłowniczym 100%; e) OZE (z wyjątkiem biomasy bez wysokiej oszczędności emisji gazów cieplarnianych): 100%. 8. Warunkiem otrzymania wsparcia z RRF jest przygotowanie przez państwo członkowskie KPO, w którym przedstawione zostaną reformy i inwestycje oraz działania niezbędne do ich wdrożenia. KPO musi być zgodny z wyzwaniami specyficznymi dla danego państwa członkowskiego oraz priorytetami wskazanymi w ramach Semestru Europejskiego. KPO musi być również zgodny z Narodowymi Programami Reform pod Semestrem Europejskim, Zintegrowanymi Planami na Rzecz Energii i klimatu i ich aktualizacjami oraz z regionalnymi planami sprawiedliwej transformacji pod Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. KPO powinien zostać złożony do KE jako jeden zintegrowany dokument w terminie do 30 kwietnia danego roku. Draft KPO może zostać złożony do KE począwszy od 15 października roku poprzedzającego. 9. KPO musi wskazywać m.in. cele i kamienie milowe do osiągnięcia dla planowanych reformi inwestycji. Cele i kamienie milowe muszą zostać osiągnięte najpóźniej do 31 sierpnia 2026 r.  10. Minimum 37% alokacji w ramach danego KPO musi być przeznaczone na cele klimatyczne a minimum 20% alokacji w ramach danego KPO musi być przeznaczone na cyfryzację. 11. KPO podlega ocenie przez KE w terminie dwóch miesięcy od jego złożenia. Ocena ta jest przyjmowana przez Radę w postaci aktu wykonawczego w terminie czterech tygodni od przedstawienia przez KE Radzie propozycji tego aktu. Po przyjęciu przez Radę wspomnianego aktu wykonawczego KE zawiera z państwem członkowskim porozumienie stanowiące indywidualne zobowiązanie prawne w rozumieniu rozporządzenia finansowego.  12. Wypłaty w ramach RRF odbywają się do 31 grudnia 2026 r. Następują one na żądanie danego państwa członkowskiego przedstawione KE po osiągnięciu przez dane państwo członkowskie uzgodnionych z KE celów i kamieni milowych i po pozytywnej ocenie przez KE spełnienia tych celów i kamieni milowych. W przypadku negatywnej oceny przez KE spelnienia celów i kamieni milowych następuje zawieszenie wypłat w ramach RRF. Zawieszenie to może zostać zniesione tylko w przypadku gdy państwo członkowskie podjęło stosowne działania zapewniające satysfakcjonujące spełnienie celów i kamieni milowych.

Opinia prawna na temat decyzji rządu o otwarciu placówek...

Zachęcam do zapoznania się z opinią prawną na temat decyzji rządu o otwarciu placówek oświatowych. Być może warto pójść za przykładem Hanny Zdanowskiej - prezydent Łodzi, gdzie najpierw prowadzone są badania na obecność COVID-19, a potem przywraca się tradycyjną formę nauczania? 29 kwietnia br. Minister Edukacji wydał przepisy, w których zezwolił na otwarcie z dniem 6 maja przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele przedszkoli nie jest jednak gotowych do przyjęcia dzieci w tym terminie, z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, jak i brak możliwości przygotowania placówki i personelu w tak krótkim czasie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest przepis §18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który daje dyrektorom przedszkoli możliwość zawieszenia zajęć w placówce, w sytuacji gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów – a taką sytuacją jest niewątpliwie obecnie panująca epidemia koronawirusa. Decyzję taką mogą jednak podjąć za zgodą organu prowadzącego. Dyrektor musi wydać w tej sprawie stosowne zarządzenie, opublikować je na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń przedszkola. Decyzja o otwarciu placówek w okresie ciągłego wzrostu zachorowań jest w mojej ocenie przedwczesna. Ponadto nie mamy w tej chwili wytycznych w formie rozporządzenia, które jednoznacznie określałyby warunki, jakie placówki powinny spełniać, aby mogły zostać otwarte. Wytyczne zamieszczone na stronach rządowych są bardzo ogólne i praktycznie przerzucają odpowiedzialność za przygotowanie placówki i bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników na organ prowadzący i dyrektora. Rząd nie po raz pierwszy podejmuje decyzję w sprawach należących do kompetencji władz lokalnych, bez konsultowania tych decyzji. Jednocześnie rząd nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje przerzucając ją całkowicie na władze lokalne, które czekają na bardzo jasne rozporządzenie premiera i ministra zdrowia. Władze lokalne same takich decyzji nie mogą podjąć, bo nie mają całego instrumentarium, które posiada rząd. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za życie i zdrowie wielu osób. Władze lokalne nie mogą wziąć na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie dzieci, w tym bardzo małych dzieci, opiekunów, wychowawców, także rodziców i dziadków, którzy te dzieci odprowadzają do przedszkola. Dyrektor placówki oświatowej może ponieść odpowiedzialność: cywilną, pracowniczą (porządkową i materialną), karną, za wykroczenie, w związku z przesłankami odpowiedzialności związanymi z funkcjonowaniem placówki oświatowej w stanie epidemii. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono na podstawie porozumienia jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. Wybrane czyny niedozwolone w praktyce szkolnej w stanie epidemii: Art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty określa jako zadania organu prowadzącego szkołę lub placówkę: zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty i art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy Karta Nauczyciela nakładają na dyrektora szkoły obowiązek: wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach szczegółowo określa zadania dyrektora w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Art. 6 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela zobowiązuje nauczyciela do: realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wina w nadzorze (art. 427 k.c.)  Odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Obowiązek przestrzegania niezbędnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa młodzieży w szkole nie ogranicza się do wydania konkretnych nakazów, czy zakazów wynikających wprost z przepisów szczegółowych, lecz polega na stosowaniu - wynikających z zasad ogólnych - wszelkiego rodzaju środków ochrony przez nauczycieli wobec powierzonych ich pieczy uczniów. Odpowiedzialność karna Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, …. podlega karze. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze. Ściganie przestępstwa określonego powyżej, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego. Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze. Nie podlega karze za przestępstwo określone określone powyżej, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze . Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 ) szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Odpowiedzialność za przygotowanie i funkcjonowanie placówki oświatowej w okresie pandemii ponosić będzie na zasadach ogólnych dyrektor placówki. Do dyrektora szkoły lub placówki oświatowej jako nauczyciela, nie mają zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samorządowych - dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym. W okresie pandemii dyrektor placówki oświatowej nie powinien uruchomić placówki, jeżeli jej uruchomienie może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia podopiecznych i ich opiekunów, pracowników i osób współpracujących ( nie zrealizowanie wszelkich wytycznych epidemicznych, brak stosownej opinii uprawnionych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Organ samorządu terytorialnego ponosić będzie odpowiedzialność w zakresie nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień i wytycznych nałożonych na nie w zakresie zwalczania skutków pandemii przez organy państwa oraz zadań własnych.

Interpelacja w sprawie badań poziomu pola magnetycznego -...

https://www.cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/minister-cyfryzacji-system-informacji-o-poziomie-pola-elektromagnetycznego-w-ii-polowie-2020?fbclid=IwAR11cjDyiU21M2iyzK2sEdT6Cv4qJkHH1wbfKhgcs-1OdaCcsKS_V6ldOxw

https://www.cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne/minister-cyfryzacji-system-informacji-o-poziomie-pola-elektromagnetycznego-w-ii-polowie-2020?fbclid=IwAR11cjDyiU21M2iyzK2sEdT6Cv4qJkHH1wbfKhgcs-1OdaCcsKS_V6ldOxw

Bogusław Sonik odniósł się do propozycji Jarosława Gowina...

 - To jest utopijny scenariusz, taka sytuacja mogłaby zaistnieć gdyby był konsensus polityczny wszystkich stron, a takiego nie ma i nie będzie, sytuacja w Polsce nie sprzyja temu. (…) Wydaje się że stan klęski jest tutaj naturalnym do przyjęcia, już w tej chwili są ograniczone prawa obywatelskie. Rozumiem że kwestią, która powstrzymuje rząd przed jego ogłoszeniem jest sprawa rekompensat, może należałoby znowelizować te ustawę, tak by jego wprowadzenie nie wiązało się ze zrujnowaniem gospodarki – stwierdził poseł.

https://polskieradio24.pl/130/7010/Artykul/2487108,Andrzej-Dera-data-wyborow-to-kwestia-porozumienia-politycznego?fbclid=IwAR2WkuufnogxWoVegBATozaysgIYaXTlUc9o7jhTHXtPfuDtihhOuo1hhUg

Więcej

Artykuły

Wypowiedzi

Multimedia

Więcej